ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 12.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1287 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         Жалбоподателят Д.И.А. - редовно уведомен се явява лично и с адв. Н. от БАК с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Директор на ОД МВР Бургас - редовно уведомен, се явява гл.юк. А. Д. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Д.И.А. ***, против Заповед № УРИ 251з - 1893  от 13.06.2016 г. на директора на ОД на МВР Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение с МВР, считано от датата на връчване на заповедта.

 

СЪДЪТ указва на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания: Посочил съм, че искам да бъдат разпитани трима свидетели, но държим на разпита само на един свидетел. Моля да се призоват и разпитат свидетелите на деянието С., Д., М., В., М. и Д., тъй като има много неизяснени факти и обстоятелства, относно тази проверка и най-вече по отношение на отправените заплахи. Всички свидетели, в техните сведения, посочват едно изречение: „Възприех думите на А. като заплаха”. Моля поисканите свидетели да бъдат призовани и разпитани в едно съдебно заседание.

 

Гл. юк. Д.: Оспорвам жалбата. Заповедта е законосъобразна. Няма да правя доказателствени искания към настоящия момент. Не възразявам да се разпита воденият свидетел. Относно разпит на другите свидетели – възразявам, тъй като същите си дали подробни и изчерпателни обяснения в административното производство, приложени по делото.

 

Съдът намира за основателно искането за допускане на свидетеля, доведен в днешното съдебно заседание.

По отношение разпита на останалите свидетели, намира искането за неоснователно, тъй като същите са дали подробни обяснения в хода на административното производство, които са непротиворечиви, и не намира за необходимо да бъдат разпитани непосредствено в настоящото производство/ по арг. от чл.171, ал.1 АПК/.

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Т.Я.Е. на ** години с ЕГН: **********, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно образование, приятел на бащата на жалбоподателя.

         Свидетелят е предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

         Свидетелят обещава да говори истината.

 

         ВЪПРОСИ НА АДВ. Н. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

         ВЪПРОС: Дал сте обяснения, които се  намират в административната преписка. Кажете на коя дата се случи това?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Това се случи на  19.02.2016 г. Преди това бях дал двигател за автомобил на бащата на жалбоподателя, за да го монтираме на автомобил „РЕНО 19”. Аз ходих до с. Вършилово и на връщане минах да видя какво става с мотора, който дадох. Отидох в дома на жалбоподателя и го заварих заедно с баща му.  Беше към 19 и нещо часа. Почнахме да говорим за двигателя и аз им обяснявах какво да се прави. Тогава звънна телефона на жалбоподателя. Той отговори и като приключи  каза, че са видели талибани около с. Крушевец на бариерата и каза, че трябва да отиде да види. Аз го убеждавах да не ходи, но той каза, че такава им е практиката. Той не беше на работа тогава. Стана момчето, взе си оръжието, белезниците и фенерчето, стана и замина. Ние с баща му останахме. Дойде брат му и започнахме да си приказваме тримата. В 22 часа без нещо жалбоподателят се върна, беше афектиран и каза, че намерили талибаните, спряли на отбивката, дошли горските и станали разправии. Аз седях до 22 и нещо часа. Докато бях там никой не дойде и аз си заминах за Бургас.

 

         ВЪПРОС: Когато посетихте дома на жалбоподателя към 19 и нещо часа, алкохол употребихте ли?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  Не, аз бях с колата. И те не употребяваха алкохол. Майката на Д. ни сложи сокче. Като се върна Д., брат му, баща му и той си сложиха по една ракия.

 

         ВЪПРОС: Когато Д. излезе от къщи, освен оръжието, белезниците и фенерчето, взе ли още нещо?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Друго не изнесе от къщи.

 

         Адв. Н.: Нямам други въпроси.

 

         Гл. юк. Д.: Нямам въпроси.

 

         СЪДЪТ няма въпроси.

 

Адв. Н.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Гл. юк. Д.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства.

         ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за допускане на свидетели, които са дали обяснения в хода на административното производство и не намира за необходимо да ги изслушва непосредствено в настоящия процес.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. Н.: Уважаема г-жо Председател, моля, да отмените процесната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Моля да ни предоставите  срок за писмени бележки. Представям списък с разноски.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.: Присъединявам се към становището на моя процесуален представител.

 

         Гл.юк. Д.: Уважаема г-жо Председател, моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да оставите в сила заповедта като правилна и законосъобразна, издадена при спазване на материалните и процесуалните правила.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя на страните петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: