ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 10.09                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети септември                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1287 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Юлия 2003”ООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Р. , с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Слънчев бряг”АД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Юлия 2003”ЕООД против Заповед № 308/11.04.2013година на Кмета на Община Несебър, с която е постановено премахване на незаконен строеж- „Павилион №4”, поставен в ПИ с идентификатор 51500.505.329 по ККР на к.к. Слънчев бряг-запад, собственост на „Слънчев бряг” АД и в ПИ с идентификатор 51500.505.270 по КККР на к.к. Слънчев бряг- запад собственост на „Юлия 2003”ЕООД, посочен под №4.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Моля да бъде приета изпратената административна преписка.

По направеното искане в жалбата т.3, за назначаване съдебно-техническа експертиза, считам същото за неоснователно, тъй като няма да изясни обстоятелства от значение за решаване на делото. Не се оспорва индивидуализацията на обекта предмет на заповед №309, не се оспорва собствеността. В производството по премахване на преместваеми обекти няма изискване обектът да бъде индивидуализиран от административния орган по начините и с точностите предвидени в ЗКИР, респ. за поддържане на кадастралната карта. С оглед на горните обстоятелства, че няма спор в индивидуализацията и собствеността, дали обектът е разположен 30м., 50м. или до 1м. разстояние в една или друга посока не води до порок на заповедта и неговата отмяна.

Моля да имате предвид, че в заповедта е допусната техническа грешка като е записано, че обекта е в общинска собственост. Заявявам, че обектът попада частично в два имота, единият собственост на жалбоподателя, а другия собственост на „Слънчев бряг”АД. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като поставения въпрос е неотносим към предмета на делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата и ни присъдите  направените по делото разноски

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: