ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,12.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

Административно дело номер 1286 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „П.П. – П.В.П.“, редовно уведомен, явява се лично едноличният търговец П.П. и с адв. Е., с представено по административно дело № 2627/2014г. пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., с представено по административно дело № 2627/2014г. пълномощно.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Г.П., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Е.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Е.: Поддържаме жалбата. Направили сме искане за събиране на нови док. Вещото лице е в залата и моля да се разпита.

Юрисконсулт М.: Оспорваме жалбата. Да се разпита вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

П.Г.П. –61 год., българска гражданка, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

         Адв.Е.: На стр.7 от заключението, в таблицата за 2009г., на реда „Вноска Прокредит  816 на 29.04.2009г.“ сте отразили и в двата варианта със знак минус сумата 69 233,85лв.       Защо тази сума сте я отразили единствено и само със знак минус при условие, че в обяснението си преди това, в заключението на стр.4, сте посочили, че източникът на тази сума е изтеглени от сметката на „Валпа 04“  пари от П.П. като пълномощник на „Валпа 04“. Не следва ли тази сума да фигурира и в приходната част със знак плюс?

Същият въпрос се отнася  и за втория вариант на същия ред.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Причините са няколко.

На първо място, тази сума със знак минус е отразена и в ДРА, не е оспорена и не видях някъде да се спори досега за нея.

         На второ място, направих проверка в счетоводството на „Валпа 04“, където се оказа, че тази сума не е отразена като дадена на друго лице, не е отразена като преведена на П.П.. А е отразена като увеличение на касовата наличност на фирмата в намаление на банковата сметка. Ако беше дадена в заем, би трябвало да има задължена разчетна сметка. Това е основната причина и основанието в данъчния акт тази сума да е със знак минус.

Има нещо друго, тази сума идва да покрие задълженията на П.П. по банкови кредити, които в паричния поток са взети в приход. И по този начин се постига един паричен баланс, едно равновесие.

        

         Адв.Е.: Реално по делото е представено удостоверение от „Прокредит“, от което се вижда, че тази сума е изтеглена в брой. Не представлява ли тя приход за лицето, когато получава парите в брой преди да ги внесе за погасение на кредитите си като разход.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз изложих моето основание.

         Адв.Е. : За 2010г. сумата, която сте отразили във Втори вариант отново е 69 233.85лв. и отново е със знак минус – на стр.7 от заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази сума е за съучастието на П.П. във вноските на „Валпа 04“, тъй като се възползвала от кредита. Досега нейното участие беше 50% от всички суми, които са внесени във „Валпа 04“. В случая вариантът е да участва със сумата, от която се възползвала, за да покрие личните си задължение към банковите институции.

 

Адв.Е.: Говорим за една и съща сума през 2009г. и 2010г. Тази сума е изтеглена през 2009г.. Преди малко казахте, че трябва да е със знак минус, защото с нея са погасени банкови кредити. Видяхте ли в счетоводството на „Валпа 04“ да има вноски от капитала, извършени от името на П.П..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е вариант, с който тя участва във вноската.  Реално отразена в счетоводството няма такава вноска.

 

Адв.Е.: Защо сумата фигурира и в двете години във Втори вариант?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Сумата фигурира в 2009г., тъй като с тази сума се погасяват, с чужди пари се погасяват нейни задължения. А в 2010г. е отразена за евентуално нейно съучастие във вноските, тъй като тя се възполвала от тези пари за покриване на лични кредити.

         Адв.Е.: Нямам други въпроси.

 

         Юрисконсулт М.: Бихте ли обяснили за 2010г. и 2011г. защо не сте отразили вноските, които е направила  жалбоподателката по  кредита си от банка ДСК?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм отразила вноските направени в банка ДСК, тъй като тя е правила вноски и в други периоди, за което липсва информация. Освен това този кредит не е отразен в данъчния акт в приход на паричния поток, тъй като кредитът е изтеглен в 2004г. и става нелогични да се вземат част от нейните вноски без да се вземат изцяло вноските и приходите, които тя е имала,  когато е изтеглила кредита.

 

Юрисконсулт М.: Защо сте взели ½ от дохода, който е получавал съпругът на П.П. - В.П. от рентата?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото в коментара на решението на ВАС имаше такива мотиви, че живеещите в едно домакинство поделят разходите.

         Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси.

 

 

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500лв. платими, както следва:

300лв. - от внесения депозит;

разликата от 200лв. платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

         Адв.Е.: Оспорвам експертизата в частта за 2009г., където сумата 69 233.85лв. и в двата варианта е отразена със знак минус и влияе единствено и само на паричния поток в частта разход. За да се появи тази сума, по делото има представено доказателство, че същата е изтеглена в брой от П.П. на 29.04.2009г. под формата на 35 450 евро. С тази сума са покрити предходни банкови задължения на физическото лице. Следователно сумата трябва да фигурира и в двете страни на баланса на паричния поток на лицето, тъй като за нея е ясен произхода и е ясно предназначението. Освен това, оспорвам експертизата във Вариант Втори за 2010г., а именно по отношение на сумата 69 233.85лв. първо, поради повторното й включване в баланса като разход, и второ, като неоснователното й включване в този разход, тъй като П.П. не е съдружник във „Валпа 04“ и не е правила вноски в капитала, допълнителни вноски или такива по смисъла на чл.134 от ТЗ. Считам, че тази сума изобщо не следва да фигурира в разходната част на паричния поток.

         Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Също оспорвам експертизата в частта относно изчислен паричен поток за 2010г. и 2011г., тъй като в него не са отразени вноски по кредити в банка ДСК, които е правила жалбоподателката, както и считам, че получената рента от съпруга й са негови лични средства и следва да бъдат отразени в приходната част на П.П..

Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

 

Адв.Е.: Моля да уважите жалбата, като се съобразите с изложените в нея правни доводи и съображения, като при постановяване на решението, моля да приложите ПЪРВИ вариант от заключението на вещото лице, като в разходната част математически да се извади сумата от 69 233.85лв. по съображения, които изложих по-горе. В случай, че приемете, че следва да бъде приложен ВТОРИ вариант от заключението за паричен поток на лицето, ще моля тази същата сума да бъде изключена от 2009г. и от 2010г. отново по съображенията, които изложих.

Претендирам направените по делото разноски съгласно списък на разноските, който сме представили в предходното разглеждане на делото и разноските за експертиза.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения ще изложим в писмените си бележки.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение в размер на 1693 лв.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна.

 

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

         ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. 

          

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.56 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: