ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 24.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и четвърти септември              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1286 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Юлия 2003” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. А., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Р., с представено от днес пълномощно.

         За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Слънчев бряг” АД, редовно призована, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото.

 

            С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от Ю.Б.Г. в качеството й на управител на „Юлия 2003” ЕООД против Заповед № 303/11.04.2013 г. на кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 57а от ЗУТ е разпоредено в срок до 22.04.2013 г. да бъде премахнат преместваем обект „Павилион № 9”, поставен в имот с идентификатор 51500.505.329 и в имот с идентификатор 51500.505.270 по КККР на к. к. „Слънчев бряг – запад”.

 

         АДВ. А.: Поддържам жалбата. С оглед на обстоятелството, което ние твърдим, че имотът е разположен в имот изцяло наша собственост, а не както е посочено в заповедта в имот общинска собственост, моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице-геодезист, което да отговори на въпроса:

1.     В кой имот или имоти се намира процесния павилион № 9?

Нямаме други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Представям на съда Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Несебър.

Моля да бъде приета административната преписка.

По направеното доказателствено искане, считам същото за неоснователно по следните причини: жалбоподателят не оспорва факта, че същият е поставил обекта, предмет на обжалваната заповед. Не се оспорва фактът, че за същия не е издавано разрешение за поставяне. Спорът е единствено в това дали същия попада изцяло или частично в имот, собственост на жалбоподателя. Считам, че този факт не е от значение за делото, тъй като в производството по премахване на преместваемите съоръжения административният орган няма задължението, а и не е необходимо обектът да бъда индивидуализиран по начина, със средствата и точността в предвидения ЗКИР за поддържане на КК. Още повече, че по делото е налице част от заснемане от лице, лицензирано да извършва дейности по ЗКИР.

 

         Съдът с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с конкретно формулиран въпрос, съдът намира, че така поисканото доказателство е допустимо в настоящото производство.

По отношение относимостта на същото към предмета на спора, съдът следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

         Предвид горното

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице – геодезист, което след като се запознае с материалите по делото и извърши справка в Техническа служба при Община Несебър, както оглед и измерване на място да отговори на въпроса, формулиран от адв. А., а именно: в кой имот или имоти се намира процесния „Павилион № 9”?

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ внасянето на определения предварителен депозит.

         Вещото лице, което следва да изготви така допуснатата съдебно-техническа експертиза ще бъде определено от съда в закрито заседание след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

         Съдът като взе предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: