ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Й.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1286 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Москов” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М, с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура – Бургас, представител  се явява прокурор Д..

         

Явява вещото лице С.А., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.В.А. - 49 години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента заключението.

 

АДВОКАТ Е.: Моля да изясните в отговор на въпрос 2, последно изречение, за месец ноември и месец април, не сте направили изчисленията предвид „очевидните по-високи стойности от установените в ревизионния акт”. Какво имате предвид под очевидно „по-високи стойности”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Имам предвид, че установените с ревизионния акт стойности са по-ниски, от тези които се получават при направените от мен изчисления. Получила съм резултат по- висок от този в ревизионния акт и логично е да остане до размера посочен  в акта.

 

АДВОКАТ Е.: Другият въпрос е свързан с минусите на стр.5 от заключението в таблицата. Тези минуси, четейки цялата експертиза, се явяват и представляват данъчен кредит, който лицето следва да приспадне ли? Това ли е размерът на данъчния кредит съобразно вашата рекапитулация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм го определила аз, точно за тези периоди посочени със стойности със знак минус. Тези периоди не са повлияни от моето заключение. Това са установените стойности с ревизионния акт. Що се отнася до техния  произход това е начисления ДДС от жалбоподателя по протоколи, не в периода в който е следвало да се начисли ДДС, според данъчния орган и затова стойността е посочена със знак минус.

 

АДВОКАТ Е.: Тоест, ако следва да се направи пълна рекапитулация за целия период, би следвало от сумата на положителните  стойности да извадя сумата на отрицателните стойности.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ако чисто механично се сборуват стойностите в таблицата, да.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: Предмет на обжалване са точно тези три периода и вещото лице е посочило другите периоди само за онагледяване.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Действително в тази таблица съм получила рекапитулация по целия акт, както би следвало да изглежда с новите стойности, които съм получила за трите обжалвани периода, а в останалата част таблицата не е променена и е като в ревизионния акт.

 

АДВОКАТ Е.: Не следва ли тогава лихвата по акта да бъде редуцирана с лихвата, която се дължи. Не сте изчислили лихва за тези суми, които евентуално се явяват надвнесени за съответния период.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма как да изчисля лихви за нещо което е недължимо.

 

АДВОКАТ Е.: Имам предвид лихвите, които се дължат на моя клиент. Нямам други въпроси.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА така поставения въпрос, тъй като е правен и на него не следва да отговаря вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: На стр.3 в горната таблица вещото лице е посочило цена на кв.м. 474,78лева, като явно има грешка при преписването, тъй като вещото лице в другата експертиза е изчислило сумата  447,78лева. Вместо 7 е написало 4 и размера е различен.

 

АДВАКОТ Е.: Този отговор е без значение, предвид указанията на Върховен административен съд, че в пазарната цена и след решението на Европейския съд, основен елемент е размерът на строителната услуга като е без значение пазарната стойност на отстъпеното право на строеж.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Вероятно така съм го видяла, вместо 7 съм написала 4. Гледала съм стойностите на стр.77 от таблицата на вещото лице Ш. за рекапитулацията ми, но явно съм допуснала техническа грешка при преписването. Имаше корекция в съдебно заседание по съдебно-техническата експертиза, но не мога да се сетя за какво беше, но я взех предвид при изготвяне при моето заключение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: В кой вариант пазарната цена на строителната услуга е по-малка и по-ниска от себестойността на същата, подадена от жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не мога да кажа, трябва да имам в момента себестойността, за да мога да преценя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

АДВОКАТ Е.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Моля да се уважи жалбата по изложените в нея правни доводи и такива които ще изложа в писмен вид, в указан от съда срок. Моля да присъдите на доверителя ми и направените по делото разноски като имате предвид, че към първоначалното разглеждане на делото има приложен списък с разноски, към който моля да включите и заплатените разходи извършени пред настоящия състав, а именно депозитите за експертизи, заплатени от жалбоподателя. Моля присъждането на разноските бъде съобразно със списъка за разноските и тези суми за експертизите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М: Уважаема г-жо съдия, моля  да потвърдите обжалвания ревизионен акт в частта, в която е върнат от Върховен административен съд, а именно периода месец април 2004 година, ноември 2007 година и април 2008 година. Подробни съображения, ще изложа в указан от съда срок с писмени бележки.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 4619лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, жалбата е неоснователна, като както ревизионния акт, така и потвърждаващото решение на директора на Д”ОДОП” са правилни и законосъобразни. Това се отнася и за частта от акта отменена с решението на Върховен административен съд, поради което моля, да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.19 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: