ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1284по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Н.К., редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща процесуален представител адв.С.И., надлежно упълномощен.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ Г.Д.С.- на длъжност разузнавач при Първо РУ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно призован,  се явява лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Да се даде ход на делото.

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Делото е образувано по жалбата на В.Н.К., EГН **********,***, с настоящ адрес:***, чрез адв. И. БАК, против Заповед за полицейско задържане на лице, рег. № 431зз-156/ 10.05.2018г., издадена от Г.Д.С.- разузнавач при Първо РУ при ОД на МВР Бургас, с която на осн чл.71 ал.1 т.1 от ЗМВР жалбопадателят е бил дзадръжан за срок до 24  часа от ответния орган.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорената заповед, доколкото в настоящия случай се касае за полицейско задържане в хипотезата на наличие на данни за извършено от жалбоподателя престъпление, в тежест на ответният орган е да установи и представи пред съдебния състав доказателства за тези данни, както и за наличието им към момента на задържането. В тежест на жалбоподателя, в случай на позоваване на позитивни  факти и обстоятелства, от които черпи права е да докаже наличието на същите.

АДВ.И.: Поддържаме жалбата. Нямам възражения по доклада. Да се приме преписката. Водя един свидетел, който е очевидец на  задържането,  който също е бил задържан и ще обясни как се е случило и дали е имало предпоставки за това, тъй като ответника не е представил доказателства за това обстоятелство.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Оспорвам жалбата. Аз съм изпратил документи- докладна записка от 10.05.2018 г., тя е заведена при нас, докладвана е. Изпратил съм копие, обяснения,  протокол за предаване. В нашето районно има заведена преписка  по случая. Същата не е докладвана в прокуратурата.  В докладната съм се обосновал  какви са предпоставките, за да предприема тази полицейска проверка. Те бяха две лица, аз изготвих заповед само на едното лице, а друг колега за другото. Извърших проверка, изготвих протокол на намереното вещество, има снети обяснения. Това лице  не е ходило в помещението за временно задържане  в Пето РУ-Бургас. На 10.05.2018г. в 16:00 часа  беше издадена заповедта и в 17:00 ч. бяха освободени. Били са в сградата на Първо РУ  и след това са освободени. Нямам възражение, нека да бъде допуснат свидетеля.

Съдът, с оглед изявленията на страните и по доказателствата  намира, че представената административна преписка следва да бъде приета, включително и допълнително представените писмени документи с входящ  6529/12.06.2018 година, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА пълната административна преипска по издаване на оспорения административен акт, включително и писмените документи, представени с писмо входящ № 6529/12.06.2018 година.

ДОПУСКА до разпит водения в днешното съдебно заседание  свидетел Е.Ж.Ч..

Е.Ж.Ч.: Без документ за самоличност.

АДВ.И.: Представяме заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин със снимка на  лицето, поради  изгубване на личната карта на свидетеля. Нямаме други документи, с които да удостоверим неговата самоличност. Това е лицето, той е мой клиент.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Това е  лицето, с което жалбоподателя  беше задържан по повод  на оспорената заповед.

СНЕМА самоличност на свидетеля, както следва:

Е.Ж.Ч.: ЕГН**********, българин,български граждани, осъждан,  не за лъжесвидетелстване. Приятел на жалбоподателя.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Разкажате на 10.05.2018г. около 15:30 часа до освобождаването какво се случи?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Към 15.30ч. отидохме с К. при адв. И..Отидохме при него на консултация. Той се обади на инспектор Т. да бъде назначен за  служебен защитник и попълнихме молбите и към 15:50 часа горе- долу пред кантората ни чакаха четири човека полицаи.След това ни казаха, че трябва да ни задържат и  те ни сложиха белезниците на мен и на В.. Качиха на в патрулката и ни питаха дали да вадят заповед за претъсване или да ги пуснем доброволно. Претърсиха колата на В.К., но не откриха нищо. След кеето ни закараха в районното и ни държаха около час-час и половина.Бяхме отделени с В., питаха ме къде сме обикаляли, ходили ли сме  по магистралата. Нищо съществено, но не знам какво са правили с него. Ние отидохме отделно, аз вървях пеша от адреса до районното. При него първо претърсиха колата и след това го докараха. Не знам дали от В. има иззето нещо.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Какво взеха полицаите?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Не, не знам. От мен взеха малко пакетче тютюн.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Имате ли представа защо в заповедта е изписано „държи наркотични вещоства на Бургас, ул.”***“,  където е  адреса на моята кантора?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.:  Това пакетче беше в къщи, в чекмедже.

ВЪПРОС НА АДВ.И.:Защо именно по това време и място са Ви задържали?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Заради инспектор Т.. След това ни  освободиха. Считам, че това е свързано с явяването на следващия ден при инспектор Т..Просто по самите му обвинения така преценям.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Кой знаеше ли,  че бяхте в кантората при мен?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Само вие, аз, Т. и В.К., който беше с мене.

ВЪПРОС НА АДВ.И.: Кои са лицата, които са знаели, че Вие сте били при мен за консултация?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: Аз, В., инспектора и Вие.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Как свидетелят е преценил, че това е тютюн. В обясненията и протокола е записано, че е неустановено или наркотично вещество. Защо казва тютюн?

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.: То на тестовете нямаше да покаже какво е.

АДВ.И.: Няма направени тестове дали е наркотично вещество. Правят се полеви тестове.Няма да соча доказателства.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Също няма да соча други доказателства. По преписката няма други писмени доказателства.

 

Съдът, с  оглед изчерпване на доказателствената съвкупност по делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.И.: Моля, да отмените  заповедта като незаконосъобразна, издадена в нарушение на процесуалния и материалния закон. Моля да бъдат присъдени разноски по реда на  чл.36, 38 от Закона за адвокатурата и Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения по чл.8, ал.2, т.3, предвид дадената безплатна адвокатска помощ на лицето В.К.. Моля да ми бъде даден  седмичен срок за писмени бележки по делото.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Моля да потвърдите заповедта. Същата е изцяло законосъобразна и изготвена в съответствие с информацията и проверките, които сме извършили. Има  докладна,  протоколи. Ние водим  преписка, която следва да бъде предадена в прокуратурата. Изчакват се още документи по преписката.Моля да потвърдите заповедта.

          Съдът определя 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по оделото.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: