ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 18.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1284 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:56 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Дрийм Травъл” ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Комисия за зашита на потребителите - Регионална дирекция за област Бургас, Сливен и Ямбол, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от „Дрийм Травъл“ ЕООД с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъдена Комисия за зашита на потребителите - Регионална дирекция ЮИР да заплати на ищеца сумата от 300.00 лв., представляваща вреди. Сумата се изразява в направени от дружеството разноски за заплатено адвокатско възнаграждение във връзка с водено съдебно производство по обжалване на НП № 26088 от 24.10.2013 г., издадено от директора на  Комисия за зашита на потребителите - Регионална дирекция ЮИР ведно със законната лихва върху сумата от датата на влизане в  сила на решение № 1278 от 04.07.2014 г., постановено по НАХ дело № 1029/2014 г. по описа на БРС до окончателното й изплащане от ответника.

 

адв. Ц.: Поддържам исковата молба. Да се приемат представените с нея писмени доказателства в това число и изисканото от съда и приложено НАХ дело № 1029/2014 г. по описа на БРС.

Няма да соча допълнителни доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 ПРОКУРОРЪТ: Претенцията считам за допустима. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Приема за сведение и изисканото НАХ дело № 1029/2014 г. по описа на БРС, като след влизане в сила на постановеното от настоящия съдебен състав акт същото следва да бъде върнато на БРС.

 

Предвид липсата на формулирани от страните допълнителни доказателствени искания и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Ц.: Моля да уважите исковата молба като законосъобразна. Предоставям списък на разноските. Моля да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че претенцията е основателна. Моля да бъде уважена.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: