Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1284

Бургас, 27.06.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, първи състав, на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

                    Председател: Панайот Генков

 

при секретаря Кристина Линова и прокурора Деян Петров като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело номер 1283 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 203 от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Образувано е по искова молба на С.Р.Р., в качеството и на ЕТ „Сабина – С.Р.“, ЕИК 203413668, със седалище и адрес на управление в гр. ***, със съдебен адрес *** – кантората на мл. адвокат И.Л.Н.  против Национална агенция по приходите. С исковата молба се претендира осъждането на ответника да заплати на ищеца сумата от 300 лева, представляваща имуществени вреди - направени разноски за адвокатско възнаграждение, платено по н.а.х.д. № 411/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас, по което е отменено наказателно постановление № 2552/27.11.2017 г., издадено от заместник директора на ТД на НАП - Бургас. Сумата се претендира ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й изплащане. Претендират се и направените в настоящото производство разноски в размер на 425 лева, от които държавна такса в размер на 25 лева и адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева.

В съдебно заседание ищеца чрез мл. адвокат Н. и адвокат Ч. поддържат исковата молба. Претендира разноски.

Ответникът – Национална агенция по приходите - София, се представлява от юрисконсулт К.-Т.. Представен е отговор на исковата молба.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас, изразява становище за основателност на исковата молба.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства от фактическа страна, намира за установено следното:

С наказателно постановление № 2552/27.11.2017 г., издадено от Заместник – директор на ТД на НАП - Бургас, за нарушение на чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, във вр. с чл. 33, ал. 2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ и на основание чл. 185, ал. 2 от ЗДДС на ЕТ „Сабина – С.Р.“ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева.

Наказателното постановление е обжалвано пред Районен съд - Бургас и е отменено с решение № 361/23.03.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 411/2018 г. Решението не е обжалвано и е влязло в законна сила на 20.04.2018 г., видно от направеното на него отбелязване.

От приложеното пълномощно и  договор за правна защита и съдействие се установява, че в съдебното производство по обжалване на наказателно постановление № 2552/27.11.2017 г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП - Бургас ЕТ „Сабина – С.Р.“ е ползвал адвокатска защита, осъществена от мл. адвокат И.Л.Н. *** въз основа на сключен на 22.02.2018 г. договор за правна защита и съдействие. Видно от изричното отбелязване в договора, за правна защита и съдействие е договорено възнаграждение в размер на 300 лева с начин на плащане - в брой и отбелязване, че същото е платено. Представена е и фактура № 0000000077 от 22.02.2018 г., издадена от И.Л.Н., с предмет – адвокатски услуги – АНД 411/2018 г. БРС за сумата от 300 лева.

За да се уважи предявеният иск е необходимо да се установи кумулативната наличност на визираните в разпоредбата на  чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предпоставки - незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата, постановени, респ. осъществени при или по повод изпълнение на административна дейност и отменени по съответния ред; вреда; пряка причинна връзка между постановения незаконосъобразен акт, действие или бездействие и настъпилия вредоносен резултат. В случая тези предпоставки са налице. Издаденото срещу ищеца наказателно постановление е отменено с влязло в сила съдебно решение, като незаконосъобразно. Несъмнено последният е претърпял имуществени вреди под формата на претърпени загуби (намаление на имуществото му), заплащайки възнаграждение на адвоката, осъществил процесуално представителство в производството по обжалване на наказателното постановление. Видно от приложения договор за правна помощ и фактура, адвокатското възнаграждение възлиза на 300 лева, и действително е заплатено от ищеца на процесуалния представител. Такива разноски ищецът не би извършил, в случай че незаконосъобразното наказателно постановление не е издадено и следователно е налице изискуемата от закона причинна връзка. Ето защо, заявената искова претенция се явява основателна и следва да се уважи. От ищеца е поискана и законна лихва върху претендираната сума от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й изплащане., която също следва да бъде уважена.

Неоснователно е възражението на процесуалния представител на ответника, че след като наказателното постановление е отменено поради процесуално нарушение, то исковата молба не следва да се уважава.

Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 15.03.2017 г., постановено по т.д. № 2/2016 г. на ВАС при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. Т.е. необходимо е наличието на незаконосъобразно наказателно постановление, без да се прави разлика дали същото е отменено поради процесуално нарушение или поради липсата на нарушение. В настоящият случай е налице незаконосъобразно наказателно постановление, което е отменено с решение № 361 от 23.03.2018 г., постановено по административно-наказателно дело № 411 по описа за 2018 г. на БРС, влязло в сила на 20.04.2018 г., поради което исковата молба следва да бъде уважена.

С оглед формирания извод за основателност на претенцията, на основание чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ следва да се присъдят на ищеца направените разноски по настоящето дело, възлизащи на 425 лева, от които 25 лева - заплатена държавна такса за производството и 400 лева - заплатено адвокатско възнаграждение.

 

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Бургас, първи състав,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Национална агенция по приходите - София да заплати на С.Р.Р., в качеството и на ЕТ „Сабина – С.Р.“, ЕИК 203413668, със седалище и адрес на управление в гр. ***, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, произтичащи от незаконосъобразно наказателно постановление № 2552/27.11.2017 г., издадено от заместник директора на ТД на НАП - Бургас, отменено с решение № 361 от 23.03.2018 г. по н.а.х.д. № 411/2018 г. по описа на Районен съд - Бургас, влязло в сила на 20.04.2018 г., ведно със законната лихва, считано от датата на депозиране на исковата молба – 23.05.2018 г.  до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Национална агенция по приходите - София да заплати на С.Р.Р., в качеството и на ЕТ „Сабина – С.Р.“, ЕИК 203413668, със седалище и адрес на управление в гр. ***, сумата от 425 (четиристотин двадесет и пет) лева, представляваща разноски по настоящето дело.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: