ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На осми октомври                                         две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 1283 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ   Р.Х.Н., редовно призован, явява се лично и с адв. И. В., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Г.К..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по искова молба от Р.Х.Н. *** с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, в която искова молба ищецът е формулирал искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата в общ размер 40 000 евро, представляващи пропуснати ползи в размер на 20 000 евро, както и претърпени вреди в размер на 20 000 евро (платена неустойка) за неизпълнението на предварителен договор за продажба на недвижим имот от 19.04.2009 г.

 

АДВ. В.: Поддържам исковата молба. Моля да приемете приложените към исковата молба писмени доказателства.

Представям и моля да приемете искова молба от 15.06.2012 г. адресирана до Районен съд - Бургас от страна на настоящия ищец и съпругата му Е.Н. против „Солт лейк Дивелопмънтс” ЕООД с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК ведно с приложени към исковата молба разпореждане и определение на БРС.

Представям и моля да приемете писмо изготвено от Хайнц Лабердинг изготвено на немски език със съответния превод на български, в което писмо са заявени факти имащи отношение към настоящата ни искова претенция. Представям и Удостоверение рег. № ЗМ05-1471/26.09.2013 г., издадено от V-то РУП гр. Бургас, в което също са отразени факти имащи отношение към настоящия спор. Други доказателства няма да сочим. Нямаме други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам изцяло исковата молба. Считам същата за неоснователна и недоказана.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, моля да ми предоставите срок за запознаване и да вземем становище по тях.

ПРОКУРОРЪТ: По така подадената искова молба, считам същата за процесуално допустима и няма пречка същата да бъде разгледана.

По представените доказателства не възразявам да бъдат приети и приобщени към делото.

С оглед на факта, че не се представиха екземпляри за другите страни в процеса, моля да ни бъде предоставена възможност да се запознаем с представените писмени доказателства и да вземем отношение по тях.

 

Съдът като взе предвид становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба (по опис) и с административната преписка (по опис) документи като писмени доказателства по делото.

По отношение на представените от процесуалния представител на ищеца в днешно съдебно заседание документи, като взе предвид факта, че същите не са представени в достатъчен брой екземпляри за останалите страни в производството, както и изрично формулираното искане от процесуалния представител на ответника и на участващия в производството прокурор от БОП, съдът счита, че следва да предостави възможност на тези страни да се запознаят с така представените днес документи, като изразят становище по приемането им като писмени доказателства по делото.

С оглед горното, както и предвид необходимостта от запознаване, вземане на становище и произнасяне по приемането на днес представените писмени доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника и на представителя на Окръжна прокуратура - Бургас до следващо съдебно заседание да се запознаят с днес представените от процесуалния представител на ищеца документи и да изразят становище по приемането им като писмени доказателства по делото.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.01.2014 г. от 14,10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: