Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                     Дата  27.11.2008 год.                        град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 12 ноември 2008 год.,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: Г.Д.

Прокурор: ………………..

 

разгледа адм. дело № 1283 по описа за 2008 год.

 и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба срещу индивидуален административен акт и се движи по реда на чл.7, ал.9 от ЗКВВООБ, във вр. с чл.145 и сл. от АПК.

Предмет на оспорване е Заповед № 3-23/22.04.2008 год. на Началник на РПУ – Приморско, с която е отнето издаденото в полза на жалбоподателя Д.С.Д. Разрешително обр.3, серия Ж, № 0225277/18.04.2007 год. за носене и употреба на късо бойно огнестрелно оръжие пистолет “Валтер – Р 22”, поради отпаднала необходимост. 

Жалбоподателят оспорва издадената заповед, като счита, че необходимостта от носене и притежаване на късо бойно оръжие не е отпаднала, тъй като продължава да се занимава с дейности, налагащи самоохрана.  В съдебно заседание лично и чрез пълномощник, поддържа подадената жалба, ангажира доказателства.

Ответникът не се явява и не изпраща представител. Депозирал е писмено становище за неоснователност на жалбата.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Безспорно е по делото, че в полза на жалбоподателя Д.Д. е било издадено Разрешение серия Ж № 0225277/18.04.2007 год. за носене и употреба на късо бойно огнестрелно оръжие пистолет “Валтер – Р 22”, с краен срок на разрешението – 18.04.2010 год.

Видно от приложената административна преписка по издаването на това разрешение, искането е било обосновано с извършваната от лицето търговска дейност, свързана с пренасяне на парични суми и необходимост от самоохрана.

С процесната Заповед № З-23/22.04.2008 год. началникът на РПУ – Приморско констатирал, че е налице отпаднала необходимост от носене на оръжие, поради което и на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗКВВООБ разпоредил отнемане на издаденото разрешително за носене и употреба на КБО.

По делото бяха събрани гласни доказателствени средства посредством разпита на св.Василев, чиито депозирани показания установяват, че и към настоящия момент жалбоподателят продължава да осъществява търговската дейност, във връзка с която е било издадено отнетото разрешение.

Жалбата е основателна.

Атакуваната заповед е незаконосъобразна поради липса на мотиви, респ. липса на посочено фактическо основание за нейното издаване. Административният акт не съдържа изложение на фактическите обстоятелства и основания, при наличието на които е било постановено отнемане на издаденото разрешително за носене на оръжие. Само с посочването на правното основание не може да се приеме, че актът има мотиви, въз основа на които да се извърши проверка за неговата законосъобразност. Ето защо заповедта е незаконосъобразна дори и само на това основание. За да бъде проведен контрол за законосъобразност на акта, необходимо е същият да съдържа фактически констатации, при наличието на които е направен съответния на тях правен извод. В случая съдът не констатира факти в обстоятелствената част на заповедта, които да бъдат субсумирани под хипотезата на приложената правна норма.

За яснота на изложението, следва да се имат предвид следните съображения по същество:

 За да е налице хипотезата на чл. 16, ал. 1, т. 4 ЗКВВООБ, по отношение на жалбоподателя трябва да е отпаднала необходимостта той да съхранява, носи и употребява личното си огнестрелно оръжие, за което има надлежно разрешително. Случаите на отпаднала необходимост по чл. 16, ал. 1, т. 4 от ЗКВВООБ представляват самостоятелно основание за отнемане на издаденото разрешение, преди да е изтекъл срокът на действието му, но само ако се установи, че обстоятелствата, обосновали нуждата от неговото издаване, вече не съществуват, т. е. констатирани са новонастъпили правопогасяващи факти. Основният въпрос е каква необходимост е съществувала при издаването на сега отнетото разрешително и кои обстоятелства сочат на извода, че тя е отпаднала. Тежестта за доказване на тези обстоятелства се носи от административния орган, издал заповедта. Събраните по делото доказателства установяват първоначалната необходимост от носене на оръжие, свързана с осъществяваната от жалбоподателя търговска дейност. Това обстоятелство е било възприето от административния орган като достатъчно основание за издаване на разрешението. По делото не са ангажирани от органа доказателства, установяващи настъпването впоследствие на факти, които биха обосновали извод за последващо отпадане на необходимостта от носене на оръжие.

В депозираното пред съда писмено становище на началника на РПУ – Приморско се въвеждат допълнителни съображения за отнемане на издаденото разрешително, свързани с установени неправомерни действия от лицето, които налагали предприемане на мерки за отнемане на издаденото разрешение за носене на оръжие. Излагането на допълнителни мотиви по този начин, под тази форма е не само недопустимо, поради това, че същите следва да се съдържат в административния акт и да бъдат ясни, конкретни, еднозначни и безпротиворечиви, но и така както са формулирани по никакъв начин не се вписват в хипотезата на “отпаднала необходимост”. Отделно от това, за тези твърдения не се съдържат никакви доказателства.

На основание изложените по-горе съображения, оспорената заповед, като постановена при липса на фактически основания за издаването й и в противоречие с материалния закон, следва да бъде отменена, поради което и на основание чл.172, ал.2, предл.2-ро от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 3-23/22.04.2008 год. на Началник на РПУ – Приморско, с която е отнето издаденото в полза на Д.С.Д. ***, Разрешително обр.3, серия Ж, № 0225277/18.04.2007 год. за носене и употреба на късо бойно огнестрелно оръжие пистолет “Валтер – Р 22”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                       СЪДИЯ:………….