Р Е Ш Е Н И Е  № 1279

 

град Бургас, 27 юни 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХХІ-ви състав в публично заседание на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

При секретаря Сийка Хардалова и прокурор ................ като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА адм. дело 1282 по описа за 2018 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във вр. с чл. 72, ал.4 от ЗМВР.

Образувано е по жалба подадена от П.Ж.Ж. *** против Заповед за задържане на лице рег. № 304з-147/16.05.2018 год. издадена на основание  чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР от инспектор „Криминална полиция“ при РУ Несебър, ОДМВР Бургас, с която е разпоредено лицето да бъде задържано за срок до 24 часа в РУ Несебър.

Жалбоподателят оспорва издадената заповед като счита, че същата е незаконосъобразна, тъй като не са налице предпоставките за прилагане на процесната ПАМ. Счита, че при издаването и са допуснати съществени процесуални нарушения. Заповедта била издадена без да са налице каквито и да е факти или данни за съпричастност на оспорващия към престъплението по чл.194 от НК. В заповедта липсвали вписани конкретни факти и обстоятелства, т.е. липсвали фактически основания за нейното издаване. Прави се искане съдът да отмени заповедта.  

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява. По делото е постъпило писмено становище от адв.Д.Д. процесуален представител на оспорващия, който поддържа жалбата и излага допълнителни съображения във връзка с твърдяната незаконосъобразност на заповедта.  Претендира направените по делото разноски.

Административният орган издал процесната заповед – инспектор „Криминална полиция“ при РУ Несебър, ОДМВР Бургас Д.М.А. редовно призован се явява лично. Оспорва жалбата като намира заповедта за правилна и законосъобразна.

 

Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в законовия срок.

Разгледана по същество е неоснователна.

По делото е безспорно установено, че на 16.05.2018 год. в гр.Бургас, в 16,45 часа жалбоподателят П.Ж.Ж. е задържан за срок до 24 часа със Заповед за задържане рег. № 304з-147/16.05.2018 год. издадена на основание  чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР от инспектор „Криминална полиция“ при РУ Несебър, ОДМВР Бургас. Заповедта е издадена на основание  чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР като е посочено, че се издава за установяване съпричастността на лицето към извършването на престъпление по чл.194 от НК във връзка с преписка рег.304зм-292 по описа на РУ Несебър. Извършен е полицейски обиск, за което е съставен протокол от 16.05.2018 год. Попълнена е  декларация, която удостоверява запознаването на лицето с правата му по 72, ал.3 и 4 и чл.73 от ЗМВР (л.15).

Въз основа на  разпореждане на съда административният орган е изпратил цялата приписка по издаване на оспорения акт в съда с писмо от 07.06.2018 год. (л.12). В съдебно заседание бе заявено от явилия се полицейски инспектор, че по делото е представена преписката в цялост. Същата съдържа освен посочените документи още и цялата преписка рег.304зм-292 по описа на РУ Несебър, а именно докладна записка от инспектор А. извършил проверката по преписка рег.304зм-292 по описа на РУ Несебър (л.19), заявление от Н.Н.А. от 16.05.2018 год. (сложило началото на преписката), два протокола за доброволно предаване, сведение от Н.А.от 16.05.2018 год., сведение от Р.Ю.Г. от 16.05.2018 год., сведения от лицата Г.Б.Б., В.В.Л., К.Д.А. и сведение от оспорващия П.Ж.Ж. от 17.05.2018 год. Видно от сведението от Н.А.същият работи като управител на х-л Котва и на 07.05.2018 год. установил, че част от инвентара на хотела, а именно 4 броя малки кафе-машини на „Нескафе“, една професионална кафе машина с мелачка и един брой машина за ледени сокове „Скрежина, липсват. Машините били складирани в хотела, където имало постоянна охрана. Р.Ю.Г. дава сведение на 16.05.2018 год., че през месец март 2018 год. пуснал обява за продажба на две машини за кафе по молба на П.Ж.Ж., който му бил първи братовчед. Машините се намирали в с.Гълъбец. След това П. му се обадил да свали обявите. Георгиев се усъмнил, че машите може би са крадени. П. работил като охрана в Слънчев бряг.

След задържането на П.Ж.Ж. на 17.05.2018 год. същият дал сведения, че работи като юрисконсулт към фирма „Гарант турист“ в КК „Слънчев бряг“. Ползва квартира в х-л „Котва“. Не знае къде е бил складиран инвентара на ресторантите, не е виждал кафе-машини и не е взимал такива.

Въз основа на така събраните доказателства административният орган издал процесната заповед, с която разпоредил задържане за срок от 24 часа на лицето П.Ж.Ж.. Оспорващият е освободен от ареста на РУ Несебър на 17.05.2018 год. в 16.10 часа. На 23.05.2018 год. лицето подало процесната жалба срещу заповедта за задържането и въз основа на нея е образувано настоящото производство.

Разгледана по същество подадената жалба е неоснователна, а заповедта за задържане е правилна и законосъобразна.

Задържането по реда на  чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР за срок не по-дълъг от 24 часа, по своята правна същност представлява принудителна административна мярка по смисъла на чл. 22 от ЗАНН, която има за цел чрез задържане на лицето да се предотврати възможността то да извърши престъпление, да продължи да извършва престъпление или да се укрие. Посочената разпоредба предполага наличието на данни, от които да може да се направи основателно предположение, че конкретно лице е съпричастно към извършването на престъпление. В случая такива данни са били налице, предвид дадените сведения от лицата Н.А.(л.22 и л.25) и Р.Г. (л.26), съгласно които машините за кафе са изчезнали, а оспорващият чрез братовчед си е пуснал обява за продажба на машини за кафе. За случая е образувана преписка рег.304зм-292 по описа на РУ Несебър, която съдържа посочените сведения и която е цитирана в процесната заповед. В тази връзка съдът намира, че са били налице фактическите основания за предприетото с процесната заповед задържане. Полицейското задържане е акт издаден в оперативен порядък и наличието на данни за извършено престъпление е достатъчно основание да се приложи принудителната административна мярка от административния орган. С оглед посоченото в заповедта фактическо основание – данни за съпричастност към кражба на конкретни кафе-машини съдът намира, че заповедта е мотивирана в достатъчна степен с оглед нейното основание -  чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. Чрез мерките налагани по този ред органите на МВР реализират законовите си правомощия свързани с профилактиката, разкриването и разследването на престъпления. В тази връзка достатъчно е органът да е разполагал с определени данни, от които може да се направи извод/предположение за съпричастността на определено лице към конкретно извършено престъпление дори без да се поставя условие за точна квалификация на деянието, а още по-малко е задължително престъплението да е безспорно и окончателно установено, което без съмнение е предмет на друг съдебен процес. В този смисъл за целите на задържането по реда на чл. 72 от ЗМВР наличието на категорични данни, които да обвързват жалбоподателя със соченото престъпление не са задължителни като задържането се извършва не поради несъмненост на фактите, а с оглед тяхното изясняване. Въпросът дали конкретно лице е извършител на конкретно деяние и дали то е извършено от него виновно подлежат на пълно, всестранно и обективно разследване в рамките на друго производство.

Възражението на пълномощника на жалбоподателя, че повечето документи, които са част от административната преписка са с дата след издаване на заповедта за задържане и не са могли да послужат за обосноваване на извод за извършено нарушение, съдът намира за неоснователно. В  преписка рег.304зм-292 по описа на РУ Несебър се съдържат достатъчно данни за извършено престъпление към датата на задържането, които да обосновават приложението на конкретната мярка с цел изясняване на обективната истина. Именно защото мярката се налага в оперативен порядък не може да се очаква наличие на предварително съставена писмена документация, респ. да се абсолютизира нейната необходимост като предпоставка за налагане на мярката.

В рамките на цялостния съдебен контрол за законосъобразност не се констатираха отменителни основания по смисъла на чл. 146 от АПК – заповедта е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, не са нарушени административнопроизводствените правила, правилно е приложен материалния закон и заповедта е издадена в съответствие с целта на ЗМВР, една от които е противодействие на престъпността – чл. 2 от закона.

Жалбата като неоснователна следва да бъде отхвърлена, поради което и на основание чл. 172, ал.2, предл. последно от АПК, Бургаският административен съд, ХХІ-ви състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.Ж. ЕГН ********** против Заповед за задържане на лице рег. № 304з-147/16.05.2018 год. издадена от инспектор „Криминална полиция“ при РУ Несебър, ОДМВР Бургас като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ