ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1282 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.А.А., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Н.Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника - началник на СГКК Бургас, редовно призован, няма представител.

За заинтересованата страна - община Бургас, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересована страна „Мединвест 07“ ООД, редовно призована, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Т.К.В. и Н.К.В., редовно призовани, се явяват лично.

Заинтересованите страни Х.М.С., З.И.Д., М.А.А., А.И.С., Й.Х.Г., Л.Х.В., Р.Л.Л., П.К.Г., Т.К.Г., Ж.И.Ж., С.И.А., В.К.Л. и К.Н.Л., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-18-3523/04.05.2016г. на началник СГКК Бургас, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор 07079.9.50 по кадастралната карта на гр. Бургас. В същата заповед изрично органът е заявил, че тя следва да бъде съобщена и на заинтересованите лица - собственици или носители на други вещни права, на собствениците на поземления имот, предмет на одобрената кадастралната карта, така и на други пет поземлени имота, индивидуализирани от административният орган с техните идентификатори според кадастралната карта.

Процесният жалбоподател е един от собствениците на имот посочен от административният орган в обжалваната заповед - имот 07079.653.38.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържам жалбата. В своя молба жалбоподателят е изложил дългата история на въвеждане на имота в кадастралната карта. В молбата подробно сме описали, че до момента са водени 3 (три) административни дела с цел нанасяне на имотите в кадастралната карта, по които заповедите са били отменяни с указания на съда. В тази връзка считам, че преписката на административният орган е непълна, не са представени доказателства относно имота, който се нанася в кадастралната карта както и съдебните решения по предходните дела, ведно с целите преписки.

В тази връзка считам, че преписката е непълна и моля съда да задължи административният орган да изпрати преписката в цялост, още с първоначалната заповед, с която е одобрена кадастралната карта, това е заповед №РД-18-9/30.01.2009г., съответно и последващите заповеди. Аз лично съм я виждал преписката в службата по кадастър, проверявал съм я.

Моля след като преписката вече бъде изпратена да ни дадете възможност да ангажираме и други доказателства, включително и допускане на съдебно-техническа експертиза. Ние не можем да установим параметрите на имота, тъй като няма скица, не стана ясно и с тази заповед какво се одобрява, без скица не е ясно.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Считам заповедта за неправилна и незаконосъобразна и също считам, че административната преписка е непълна. Със заповедта, която е изпратена на община Бургас не е представена скица на имотите, като не е ясно дали с тази заповед има някаква промяна на тези имоти или става въпрос само за промяна на имот 07079.9.50. От заповедта без скицата не става ясно за какво става въпрос изобщо.

 

Заинтересованата страна В. – Не мислим, че кадастъра е прав. Поддържаме жалбата. Ние сме собственици на имот 07079.9.50.

На този етап нямаме доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, описани в допълнителна молба с вх.№7808/02.08.2016г.

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, представляваща заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 и л.3 от делото.

 

Съдът, след като взе предвид становището на страните и след като се запозна с доказателствата, съдържащи се в представената административна преписка, установи действително, че липсват множество доказателства, които изпълват хронологията на фактите, относими към процесния казус, част от които са описани, освен в твърденията на жалбоподателя, и в единственото представено в преписката решение на Административен съд Бургас по адм.д. №349/2015г. Именно от фактическата обстановка, описана в това решение, съдът направи извод, че административната преписка е непълна. В нея липсват съдебните решения, които предхождат последно посоченото, а според изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и на заинтересованата страна Община Бургас, в преписката липсват и други доказателства, които в течението на времето са представени на органа и имат отношение към издаване от негова страна на правосъобразен административен акт.

По тази причина органът следва да бъде задължен в определен от съда срок да представи пълната административна преписка, като се започне със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София и се стигне до постановяване на процесната заповед, в това число към всяка от постановените и впоследствие отменени заповеди на органа да бъде приложен съответния графичен материал.

Съдът счита, че липсващите съдебни решения следва да бъдат изискани от съдилищата, които са ги постановили.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответния административен орган, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие на пълната административна преписка, като се започне със заповед № РД-18-9/30,01,2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър София и се стигне до постановяване на процесната заповед, в това число към всяка от постановените и впоследствие отменени заповеди на органа да бъде приложен съответния графичен материал.

ДА СЕ ИЗВЪРШИ служебна справка в деловодството на Административен съд Бургас и да се представят по настоящото дело заверени копия от следните съдебни решения: по адм.д. №815/2009г., по адм.д. №1831/2012г. и по адм.д.№ 349/2015г., всички по описа на Административен съд Бургас.

ДА СЕ ИЗИСКА същата служебна справка от Районен съд Бургас да бъде представено по настоящото дело решение №830/17.05.2013г. постановено по гр.д. №4744/2012г. по описа на съда, ведно с комбинираната скица, която по силата на това решение е негова неразделна част. Справката, освен приложеното решение, да съдържа данни дали е влязло в сила и ако е влязло в сила, в какви части и на коя дата.

ДАВА възможност на страните, най-късно до следващото съдебно заседание, да изчерпят доказателствените си искания, като им УКАЗВА, че за установяване факта на изпълнение на указанията на съда, съдържащи се в решение № 2/04.01.2016г. по адм.д. № 349/2015г. на Административен съд Бургас са необходими специални знания на вещото лице - геодезист.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 10.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се извършат нужните справки в деловодството на Административен съд Бургас и Районен съд Бургас.

Да се изпрати съобщение на ответника за вмененото му от съда задължение.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.04 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: