О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, №  1108/ 21.05.2013г.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, VІ състав, в закрито заседание на двадесет и първи май през две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                                                                                    СЪДИЯ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                        

като разгледа адм.д. № 1282 по описа на АС-Бургас за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.И.П. ***, против мълчалив отказ на кмета на Община Средец да се произнесе по искане на жалбоподателят основано на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ.

Съгласно §19, ал.1 от ЗИД на АПК, обнародван в ДВ бр.39/20.05.2011г. индивидуалните административни актове по ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от Министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на АПК, като постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на АПК, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. Конкретно оспореният административен акт е мълчалив отказ на административният орган да се произнесе по искане на издаване на заповед по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ. В случая е предвиден специален ред за съдебно обжалване на издадените по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ индивидуалните административни актове и отказите за издаването им, който е различен от общия ред по чл.132 от АПК.

Родовата подсъдност е абсолютна процесуална предпоставка, за която съдът следи служебно и е длъжен, като я констатира, да изпрати делото на родово компетентния съд, в случая Районен съд гр.Средец. Производството пред Административен съд гр.Бургас следва да се прекрати, а жалбата да се изпрати по компетентност на Районен съд гр.Средец. 

Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, шести състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1282/2013г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Средец.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           СЪДИЯ: