Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

   1465                                   20.07. 2018 год.                   гр.Бургас

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас ,ХІІІ административен състав

на дванадесети юли  2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ  :   ДИАНА ПЕТКОВА

                                                                            РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                                                                                                                                                                           

Секретар   Кр.Линова

Прокурор   Хр.Колев

като разгледа докладваното от  съдия Д.ПЕТКОВА

кан.дело № 1281  по описа на 2018 г.

         За да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.185 ал.2 във вр. с чл.186 ал.2 АПК.

         Образувано е по протест от ОП-Бургас  против Наредба за регистрация,стопанисване и контрол на кучета на територията на Община Поморие, приета с Решение №391/20.12.2008 год. на ОбС-Поморие, изм. с Решение №148/30.07.2015 год.    и алтернативно срещу         разпоредбите на чл.4 ал.1 т.2,чл.5 б“Е“ и б“Ж“,чл.15,чл.16,чл.25 изр.последно вр. с ал.21чл.24 ал.2,чл.31 изр.2,чл.36 ал.2 вр. с ал.1 б“В“,чл.54 ал.2 в частта“или упълномощено от него лице“ от Наредбата  В протеста се излагат съображения за допуснати съществени нарушение на административно-производствените норми относно реда за приемане на наредбата и по-конкретно на чл.26 ал.2 ЗНА/ в редакцията към 20.12.2008 год./ и алтернативно за противоречие на сочените разпоредби с разпоредби от нормативни актове от по-висока степен и по конкретно с разпоредби от ЗВМД,ЗЗЖ,ЗМСМА и ЗАНН.

          В с.з. протеста се поддържа изцяло.Претендират се направените съдебни разноски в размер на 20 лв.

         Ответната страна-Общински съвет Поморие редовно призована не изпраща представител .В писмено становище депозирано по делото оспорва основателността на протеста и счита че не са налице сочените закононарушения.В предоставения от съда срок не представят писмено становище.     

          В изпълнение на задължението по чл.188 АПК съдът е съобщил оспорването по реда на чл.181 ал.1 и ал.2 АПК чрез обявление обнародвано в ДВ бр.49/12.06.2018 год. като копие от това обявление е поставено и на определеното за това място в съда и е публикувано на Интернет страницата на ВАС. По делото няма присъединени или встъпили лица по чл.189 ал.2 АПК.

         Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         На 3.11.2008 год. инж.Петър Георгиев Златанов,в качеството си на Кмет на Община Поморие  внася в ОбС-Поморие Проект на Наредба за регистрация,стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община-Поморие,като мотивира предложението си с обнародвания на 8.02.2008 год. Закон за защита на животните,който създава редица права и задължения на органите на местната власт. Проекта за Наредба е разгледан и  е приет от постоянните комисии при ОбС-Поморие- Комисия по законност и обществен ред/Протокол №15/13.11.2008 год./и  Комисия по общинска собственост/Протокол №7/10.11.2008 год./.На 26.11.2008 проекта е внесен за разглеждане на заседание на Общински съвет Поморие.Видно от Протокол № 15 от същата дата на заседанието на Общинския съвет-Поморие при гласуване на решението за приемане на Наредбата на първо четене са присъствали всички  21 общински съветници. С Решение № 349, прието с 21 гласа “за“  Наредбата,с предложенията е приета на първо четене.На 20.12.2008 год. Наредбата е внесена на второ четене  на заседание на ОбС-Поморие,на което са присъствали всички общински съветници.С решение №391 окончателният вариант на Наредбата е приета с пълно мнозинство-21 гласа“за“. Съгласно §2 от ПЗР на Наредбата,същата се издава на осн.чл.21 ал.2 ЗМСМ и ЗЗЖ.

       При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

       Протестът на ОП-Бургас е процесуално допустим, като подаден от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването.Предмет на протеста е Наредба издадена от ОбС-Поморие и алтернативно  разпоредби от същия  подзаконов нормативен акт.Съгласно чл.185 ал.2 АПК подзаконовите нормативни актове могат да бъдат оспорени изцяло или в отделни негови разпоредби.А съгласно чл.186 ал.2 АПК прокурорът може да подаде протест срещу акта, като съгласно чл.187 ал.1 АПК упражняването на това право не е обвързано с преклузивен срок.

       Разгледан по същество протеста на ОП-Бургас е  основателен.

       На първо място настоящия състав намира ,че оспорената Наредба е издадена от материално и териториално компетентен орган-Общински съвет Поморие, който съгласно чл.8 от ЗНА  притежава правомощия да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.Наредбата е приета при наличието на необходимия кворум на заседанието на ОбС-Поморие и с необходимото мнозинство.

      Настоящият състав обаче счита ,че при приемането на оспорената Наредба са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила,а именно чл.26 ал.2 и чл.28 ЗНА,в действащата към него момент редакция.,което води до нейната незаконосъобразност и представлява самостоятелно основание за отмяна.

       Съгласно чл.26 ал.2 ЗНА в приложимата редакция към момента на приемане на Наредбата преди внасяне на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган,съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотиви, съответно доклада,като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.Законодателната идея е да се осигури възможност на заинтересованите лица да упражнят своето право на участие в производството по подготовка на актовете засягащи законните им интереси.Публикуването и разгласяването на проекта на акта по начин указан в закона е в същност проявление на принципите за откритост и съгласуваност съдържащи се в чл.26 ал.1 ЗНА.Нормите са регламентирани императивно,в защита на обществения интерес.Нормата на чл.26 ал.2 ЗНА следва да бъде тълкувана в съответствие с чл.77 АПК, задължаващ компетентния орган да издаде нормативен акт,след като обсъди проекта с направените становища и предложения.Съгласно чл.28 ЗНА в приложимата редакция проекта на нормативния акт заедно с мотивите  респ. доклада се внасят за обсъждане  и приемане от компетентния орган,като в ал.2 на същия текст е посочено съдържанието респ. мотивите-причините които налагат приемането, целите които се поставят, финансовите и др. средства,необходими за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането,включително и финансови ако има такива.В случая към проекта за Наредбата липсват мотиви за изработването й които да осигурят реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища.Мотивите следва да дават ясна представа как е формирана волята на вносителя на акта,поради което те са от съществено значение за адресатите на акта,така че последните да могат да разберат фактите и причините,накарали вносителя да възприеме съответния вариант на уредба .Въпреки дадените от съда указания административния орган не ангажира каквито и да са доказателства за спазване на законовите изисквания,поради което единствения извод който съдът може да направи е за допуснати съществени нарушения на административно производствените правила.

        За прецизност, независимо че допуснатите от административния орган нарушения на съдопроизводствените правила налагат отмяна на цялата наредба на ОбС-Поморие, съдът намира че оспорените отделни разпоредби от Наредбата противоречат и на материалния закон.

        Наредбата като нормативен акт се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.Нормите чл.15 ал.1 ЗНА изисква всеки нормативен акт включително и разпоредбата да съответства  на нормативен акт от по-висока степен.

       Съгласно  оспорената разпоредба на чл.4 ал.1 т.2 от Наредбата собствениците на кучета са длъжни да ги регистрират в срок не повече от навършване на тримесечна възраст,а за всяко ново придобито куче в срок от 14 дни след издаване на ветеринарно-медицински паспорт на кучето,като представят паспорта в Общинската администрация-Поморие за вписване в регистър.

        Съдът преценява така формулираната разпоредба на чл.4 ал.1 т.2 от Наредбата за незаконосъобразна.Преди всичко същата противоречи на чл.9 ал.1 ЗНА,която изисква разпоредбите на нормативните актове да са формулирани на общоупотребимия български език, кратко,точно и ясно.В своята трайна практика ВАС приема че нормотворчеството следва да бъде на ясен език т.е. смисълът на неговите разпоредби не трябва да буди съмнение.В случая така формулирана разпоредбата на чл.4 ал.1 т.2 от Наредбата създава неяснота когато се касае до ново придобито куче-дали следва същото да е по-голямо от три месеца за да бъде регистрирано в 14-дневния срок или се има пред вид само момента на придобиването.Освен това оспорената разпоредба е в противоречие с нормите на чл.22 ал.1 и чл.8 ЗНА-без съответната компетентност-без овластяване с конституцията или със закон за уреждане на обществени отношения,които са вече регламентиране от нормативни актове от по-висока степен. Видно от §2 от  ПЗР на Наредбата същата се издава на осн.чл.21 ал.2 от ЗМСМА и Закона за защита на животните/ЗЗЖ/.Съгласно чл.37 ал.1 от ЗЗЖ регистрацията на кучетата се извършва по реда на чл.174 ЗВМД ,който от своя страна сочи че регистрацията се извършва  от ветеринарен лекар при навършване на четиримесечна възраст на кучето или в 7-дневен срок от придобиването му. Т.е. касае се  до т.нар. административна регистрация. Ветеринарния лекар от своя страна носи административното задължение да издаде паспорт по образец, да изпраща ежемесечно данни от ветеринарномедицинският паспорт на всяко регистрирано куче в ОДБХ и в съответната община,вкл. да въведе информацията в база данни.Никъде както в ЗВМД така и в ЗЗЖ на Общинския съвет не са предоставени правомощия чрез законова делегация да уреди конкретните отношения, които вече са регламентирани с нормативни актове от по-висока степен,поради което оспореният текст от наредбата се явява незаконосъобразен.

        Съгласно разпоредбата на чл.5 б“Е“и б“Ж“ от Наредбата от такса –куче се освобождават собствениците на ловни кучета и одомашнени кучета от приюта на Община Поморие. Действително в чл.116 ал.2 от ЗМДТ е предвидено,че се освобождават от такса собствениците на кучета по чл.175 ал.2 от ЗВМД, но ловните кучета са били посочени във вече отменена предишна редакция на текста.Вярно е към момента на приемане на Наредбата същата е била действаща , но към момента на подаване на протеста се явява незаконосъобразна , тъй като закона изрично е посочил  в ал.2 на чл.175 кои собственици на кучета се освобождават от такса.По изложените съображения  като незаконосъобразна се явява разпоредбата и на б“ж“ от чл.5 от Наредбата.Нито в предишната редакция на чл.175 ал.2 ЗВМД ,нито в действащата към момента редакция се предвижда да бъдат освобождавани от такса собствениците на одомашени животни.Такава възможност законът предоставя с наредбата по чл.9 ЗМДТ,а именно с наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги,каквато настоящата наредба не е.

         Съгласно  разпоредбата на чл.15 от Наредбата всеки стопанин на куче който разхожда кучето си е длъжен да го извежда с нашийник и повод, а изрично изброени породи кучета и с намордник.Неизпълнението на тази разпоредба се санкционира с глоба от 50 лв.,като животното може да се отнеме и настани в приют за кучета към Общината.Чл.16 от Наредбата забранява разхождането на кучета на детски площадки и на места обозначени от общините със забранителни знаци,като нарушението се наказва с глоба от 50 лв. до 200 лв. и животното може да се отнеме и настани в приют за кучета.Разпоредбата на чл.24 изр. 2 от Наредбата определя санкция “глоба“от 30 лв. до 100 лв. за собственик на агресивно куче което при разходка е без поставен намордник.Чл.36 ал.2 от Наредбата пък предвижда санкция глоба от 30 лв. до 100 лв. за собственик на куче който нарушава разпоредбата на ал.1 б“в“ от същия текст ,а именно забраната за преминаване,престой и разхождане на кучета на територията на учебни заведения,здравни заведения ,детски и спортни площадки,тревните площи на обособените градски паркове.Сочените разпоредби от Наредбата възпроизвеждат забраните залегнали в чл.177 ал.1 т.3 и т.4 ЗВМД, за които в чл.428 ЗВМД са предвидени административни наказания-„глоба“ във фиксиран размер от 100 лв.Следователно посочените разпоредби на Наредбата са в противоречие с чл.8 ЗНА,съгласно която както се посочи по –горе общинските съвети могат да издават наредби,с които да уреждат съобразно нормативни актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.Т.е. с наредбите приемани от общинските съвети,следва да бъдат уреждани само неуредените от нормативните актове от по-висока степен обществени отношения.В случая е налице уредба по ЗВМД,която изключва материалната компетентност на Общински съвет-Поморие.Нещо повече с тях са въведени административни санкции“глоба“ в размери различни от тези предвидени в съответната разпоредба на ЗВМД ,уреждаща същите обществени отношения .При това положение сочените разпоредби от Наредбата като незаконосъобразни поради противоречието им с нормативен акт от по-висока степен следва да бъдат отменени.Посоченото касае и разпоредбите на чл.24 ал.2 и чл.31 изр.2 от Наредбата които противоречат на чл.426 ЗВМД.

         В чл.54 ал.2 от Наредбата е предвидено,че въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от кмета на общината или от упълномощени от него лица.В частта в която общинския съвет е дал възможност наказателните постановления да се издават от упълномощени от кмета лица е налице противоречие с чл.47 ал.1 б“а“ЗАНН,в която са посочени лицата които могат да налагат административни наказания.В чл.47 ал.2 ЗАНН е уредена възможност ръководителите по б“а“ да възложат правата си на наказващ орган на определени от тях длъжностни лица,когато това е предвидени в съответния закон,указ или постановление на МС.В случая нито ЗЗЖ,нито ЗВМД допуска такова възлагане.Съгласно чл.70 ал.3 ЗЗЖ наказателните постановления се издават от директорите на ОДБХ,РИОС и кмета на съответната община.Съгласно чл.472 ал.5 ЗВМД наказателните постановления се издават от кметовете на общини и райони.При това положение и съгласно ТР№4/2004 год. а ВАС ,съгласно което никой не може да делегира правомощия които законът определя като изрична компетентност на съответния орган,оспорената разпоредба от Наредбата се явява незаконосъобразна.Възможност за делегиране на правомощия от кмета е предвидено в чл.22 ал.5 ЗМСМА,но се касае до заместниците на съответния кмет,като под заместник се разбира длъжностното лице което изпълнява правомощията на титуляра през време на неговото отсъствие или длъжностното лице което заема такава конкретна длъжност по щатно разписание.В случая не се касае до такова длъжностно лице.

       С оглед на изложеното Наредбата на ОбС-Поморие предмет на съдебния контрол по настоящото производство следва да бъде отменена изцяло.

      Пред вид изхода на спора и изричната претенция на оспорващата страна, както и на осн.чл.143 ал.1 АПК в полза на ОП-Бургас следва да се присъдят разноски в размер на 20 лв. съставляващи такса за обнародване в ДВ.

       Водим от горното,съдът

 

                                              Р    Е    Ш   И

 

      ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие, приета с Решение № 391/20.12.2008 год. на ОбС-Поморие, изм. с Решение № 148/30.07.2015 год.

      ОСЪЖДА Общински съвет-Поморие да заплати на Окръжна прокуратура-Бургас разноски в размер на 20/двадесет/ лева,съставляващи заплатена такса за обнародване в ДВ.

      Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по реда на чл.138 АПК. 

      Решението съгласно чл.194 АПК да се обнародва по начина по който е бил обнародван акта.

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.