П Р О Т О К О Л

 

Година 2018, 12.07.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІІІ-ти административен състав

На дванадесети юли                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ДИАНА ПЕТКОВА

2. РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар:  Кристина Линова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно дело номер 1281 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА - Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОМОРИЕ, редовно призован, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

          Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.К.– процесуален представител на Общински съвет – Поморие, с която сочи , че поради служебен ангажимент няма възможност да участва в днешното съдебно заседание; не възразява да се даде ход на делото в негово отсъствие; оспорва протеста; счита, че протестираните разпоредби не следва да бъдат отменени, поради което моли протестът да бъде отхвърлен.

Моли за възможност и срок за представяне на писмено становище по делото.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА протеста на Окръжна прокуратура гр.Бургас против Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие, приета с Решение № 391/20.12.2008г. на Общински съвет Поморие, изменена с Решение № 148/30.07.2015г., с искане за отмяната й изцяло, поради наличие на съществени процесуални нарушение при изготвяне на същата и с алтернативно искане за отмяна на чл.4 ал.1 т.2, чл.5 б.“Е“ и б.“Ж“, чл.15, чл.16, чл.25 изр.последно вр. с ал.2, чл.24 ал.2, чл.31 изр.2, чл.36 ал.2 във вр. с ал.1 б.“В“, чл.54 ал.2 в частта „или упълномощеното от него лице“ – всички от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие.  

        

         Становище по протеста и доказателствени искания:

 

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам подадения протест, както по отношение на Наредбата в цялост, така и по отношение на разпоредбите с описаните членове.

Нямам да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът, като намери, че следва да приеме като такива представените по делото писмени документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с протеста и с административната преписка писмени доказателства.

 

         ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

         ДАВА ХОД на устните състезания.

 

         ПРОКУРОРЪТ: От събраните доказателства по делото е установено, че при приемане на Наредбата не е спазен задължителният 14-дневен срок по нейното обявяване и по този начин съществено е нарушена процедурата на чл. 26 от ЗНА и не е дадена възможност на гражданите да се запознаят с разпоредбите на Наредбата, което е основание тя да бъде отменена изцяло. Ако приемете, че са спазени изискванията на закона, поддържам на самостоятелно основание протестираните изрични текстове на чл. 4 ал.1 т.2, чл.5 б.“Е“ и б.“Ж“, чл.15, чл.16, чл.25 изр.последно вр. с ал.2, чл.24 ал.2, чл.31 изр.2, чл.36 ал.2 във вр. с ал.1 б.“В“, чл.54 ал.2 в частта „или упълномощеното от него лице“ – всички от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Поморие, тъй като те противоречат на конкретни разпоредби от ЗВМД, който е нормативен акт от по-висша степен и в този смисъл тяхното съществуване е правно недопустимо и следва да бъдат отменени като такива.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ на ответника 3-дневен срок, считано от съобщаването,  за представяне на писмена защита по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: