ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 30.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети април                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1281 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена, представлява се от адв.И.А.-Р. с представено пълномощно на лист 341 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ч. с представено пълномощно на лист 193 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ К.А.Д..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме да се изслуша експерта в днешно съдебно заседание.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 10.04.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

 

 

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

 

К.А.Д. – 56год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение с приложения  от четири таблици с одобрени разходи, което поддържам.

Ще вметна, че справките не са нищо ново, просто помолих Община Созопол да ми изпратят по-четливи копия. В експертизата съм посочила страницата на която се намират същите по делото. Приложила съм ги  единствено само защото са по-четливи копията.

 

         Адв.А.-Р.: Няма нищо неясно. Да се приеме експертизата. Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да не се приема заключението, като възражението ще развия по същество в изложението си.

 

          Съдът, като съобрази изготвеното заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 407лв, 300 лева от които от внесения депозит, като разликата от 107лв. следва да се заплати от Община Созопол в 7-дневен срок считано от днес.

 

Адв.А.-Р.: Други доказателства няма да соча.

 

Юрисконсулт Ч.: Също няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото  по същество.

 

Адв.А.-Р.: Моля да уважите изцяло подадената от нас жалба на посочените в нея основания. Моля да приемете, че така приетото решение, изпратено с писмо за събиране на установено нарушение  засяга пряко права и интереси на Община Созопол, поради което има характер на административен акт по смисъла на АПК и моля да отмените същия на основания, че с оглед приетата в съдебно заседание експертиза е установено, че не е налице никакво финансово отрицателно влияние на установеното нарушение. Нещо повече, експертизата установява, че са реализирани финансови икономии за европейския бюджет. В този смисъл е налице хипотезата, според която не се налага санкция дори при установяване на нарушение на законите, при осъществяване на обществена поръчка, ако нарушението няма негативно финансово отражение. Експертизата е коментирала принципите, на които се прави избор между двата метода на оценка на санкцията в случай, че се налага такава при установяване на нарушение и че пропорционалният метод, който е приложен в случая, се налага, когато не може да бъде изчислено финансовото влияние, но когато все пак е налице реализирана загуба, т.е. наличието на отрицателно финансово влияние на установеното нарушение е юридически факт от значение за прилагането на санкция. Същото е в унисон и с принципа на пропорционалност основоположен на правото на ЕС.

Ще представя писмени бележки с изложени съображения по съществото на спора.

Представям списък на разноските и доказателство, че същите са извършени, които претендираме да ни бъдат присъдени.

 

Юрисконсулт Ч.: Моля да отхвърлите жалбата на Община Созопол срещу Решение № РД-184/24.04.2017г. на ИД на ИАРА ката неоснователна, необоснована и недопустима. Постъпилата жалба от Община Созопол считаме за неподведомствена съгласно чл.130 от АПК. Обжалваното решение по съществото си е част от договорни отношения между жалбоподателя и ИАРА, поради което няма характер на административен акт.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, предвид правната и фактическа сложност на спора.

Моля да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: