ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и пети септември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.  

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1281 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ч., представя днес пълномощно.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адв.И.А.-Р. ***, която молба съдържа доказателствено искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза с въпроси конкретно поставени.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на юрисконсулт Ч. да се запознае с доказателственото искане на жалбоподателя.

 

Юрисконсулт Ч.: Нямам възражения по хода на делото.        

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт Ч.: Оспорвам жалбата. Поддържам депозираното писмено становище. Нямам доказателствени искания.

Във връзка с искането за допускане на съдебно-икономическа експертиза считам, че наложената санкция е изчислена съобразно методологията, поради което моля да не допускате такава.

Няма да соча нови доказателства. Моля да бъде приета представената административна преписка.

         Тъй като преписката е изпратена от София, би трябвало да е пълна, но ако има пропуск и ако счетете за необходимо, ще представя допълнителни доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение, като писмените доказателства съдържащи се в тази преписка са подробно писани в съпроводително писмо, находящо се на листи 16-17 от делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА частична непълнота на административната преписка, като в тази връзка се констатира, че споменатият в мотивите на обжалваното решение Договор за безвъзмездна финансова помощ № 212/18.07.2013г. не е наличен в административната преписка, поради което административния орган следва да бъде задължен да го представи.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя, депозирано посредством неговия пълномощник и докладвано в днешно съдебно заседание, съдът счете за основателно, доколкото посредством него биха се установили правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което следва да бъде уважено.

С оглед на което и съобразно нормата на чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и след като се запознае със съответната документация, налична в администрацията на Община Созопол, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в докладваната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице П.Н.при депозит в размер на 300лв. вносим от Община Созопол в 7-дневен срок, считано от уведомяването.

 

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото Договор за безвъзмездна финансова помощ № 212/18.07.2013г.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.12.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: