ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1281 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена,представлява се от адв.И.А.-Р. с представено пълномощно, находящо се на лист 184 от делото.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ч. с представено пълномощно, находящо се на лист 193 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н.        .

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.А.-Р.: Не възразявам да се приемат допълнително представените доказателства. Предвид големият им обем, моля да ми дадете възможност да се запозная с тях.

Юрисконсулт Ч.: Изпълнили сме указанията на съда във връзка с представяне на допълнителни доказателства по делото и моля същите да бъдат приети.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнително представените извънсъдебно от ответната страна писмени доказателства, същите подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 199 от делото.

 

ДАВА възможност на адв.А.-Р. най-късно до следващото съдебно заседание да се запознае с допълнително постъпилите по делото писмени доказателства, изпратени от административния орган описани в съпроводително писмо на лист 199 и следващи от делото.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза е входирано в канцеларията на съда на 15.11.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

П.Н.Н. – 61 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

 

         Адв.А.-Р.: Видно от констативно-съобразителната част на заключението Вие сте изложили два различни подхода - на диференциален метод и пропорционален метод, като при прилагане на диференциалния метод размерът на финансовата корекция е равен на реално установеното финансово отражение на нарушението върху изразходваната безвъзмездна финансова помощ.

Кой от двата подхода в конкретния случай е използван от вещото лице при неговите изчисления?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Диференциалният подход е използван при изчисление на размера на нарушенията.

         Адв.А.-Р.: Считам, че Вие сте използвали пропорционалния метод, тъй като Вие сте посочили, че финансовото влияние е в размер на 25%.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Относителният размер изразен в проценти от общата сума на извършените разходи е пропорционалният метод, който е ползван.

         Адв.А.-Р.: Пропорционален се нарича методът за санкциониране. Вашите изчисления са единствено пропорционални и са сметнати 25% върху разходите, което всъщност е размер на санкцията.

Въпросът е да кажете какъв е размерът на финансовото влияние на констатираната нередност, т.е. как тази нередност, която е констатирана се отразила негативно върху европейските бюджетни средства, изразходвани в случая.

По-надолу казвате нещо, което противоречи, като казвате, че няма такъв преразход - на стр.3, където обобщавате, че общата прогнозна стойност на двата процесни договора с един и същ изпълнител е в размер на 81 495лв., а реално са изразходвани 79 100лв., видно от стр.2 на заключението. Т.е., всъщност реално са разходвани по-малко средства от планираните.

В тази връзка не намирам отговор на въпроса има ли негативно финансово влияние в констатираните нередности и в какъв размер.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Искам да кажа нещо, което твърдя, че преди сключване на договорите, прогнозната стойност - общата на тези договори превишава размера от 60 000лв. без ДДС, който, ако е съобразен, би трябвало да се направи обществена поръчка по ЗОП.

Адв.А.-Р.: За тези 60 000лв.-  Вие визирате прага на ЗОП, а не предвидените бюджетни средства за конкретното възлагане.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, изхождайки от това, правя извода за финансовото влияние за размера на извършените разходи, съобразно заявките  по тези договори.

Адв.А.-Р.: Нашият въпрос е: ако не беше извършена тази нередност, как финансово щеше да бъде по-изгодно, как ако нередността не беше се случила, как това щеше да повлияе положително върху европейския бюджет и предвидените средства. Т.е. при положение, че нямаме преразход, как може да обосновете има ли финансово отражение или няма финансово отражение. Т.е. говорим не за санкцията, а за финансовото отражение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Финансовото отражение върху средствата на Европейските програми при спазване на нормативните изисквания за сключване на тези договори, визирам законовия праг от 60 000лв. по ЗОП, ако беше спазен, тогава не бихме търсили финансово отражение.

 

Адв.А.-Р.: Принудена съм да поискам друго заключение, което да се изготви от друго вещо лице, тъй като настоящата експертиза не отговаря на поставените от нас въпроси.

Моля да не се приема експертизата, тъй като не се отговори на въпросите.  Моля да бъде назначена друга експертиза, която да се извърши от друго вещо лице в случай, че я приемете. 

Юрисконсулт Ч.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

          Съдът,  като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева изцяло от внесения депозит.

 

От друга страна, като съобрази възражението на адв.А.-Р., видно от което с настоящото експертно заключение не се изясняват правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства и в частност с него не се отговаря в достатъчна степен на поставените от жалбоподателя въпроси, съдът намира за необходимо по делото да бъде възложено изготвянето на нова експертиза.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси идентични на разглежданите понастоящем и същите, съдържащи се  в молба находяща се на лист 194 от делото при допълнителен депозит в размер на 300лв, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, като по отношение личността на ВЕЩОТО ЛИЦЕ съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът


ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на

16.04.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: