ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1280 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.М.Д., редовно уведомен, явява се лично. Представлява се от адвокат Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не се представлява.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че производството е образувано след като с решение № 6624/21.05.2018 г., постановено по административно дело № 3054/2017г. по описа Върховен административен съд, е обезсилено решение №60/19.01.2017 г., постановено по административно дело № 536/2015 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – гр. Бургас.

Съдът е предоставил възможност на ищеца да направи уточнение на исковата молба във връзка със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. В дадения от съда срок по делото е постъпило уточнение на исковата молба, с което се правят следните уточнения по нея:

Процесният период, за който се претендира присъждане на суми за неимуществени вреди е от 01.08.2002 г. до 18.03.2015 г.

Уточнява се, че от началото на периода 01.08.2002 г. до 31.05.2009 г. ответник е Министерството на правосъдието, а от 01.04.2009 г. ответник по делото е Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието. Посочва се, че претенцията за неимуществени вреди за лоши битови условия и липса на медицинско обслужване към първия ответник – Министерство на правосъдието, е в общ размер на 369 00 лева. Претенцията за неимуществени вреди за лоши битови условия и липса на медицинско обслужване към втория ответника – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, е общо в размер на 319 500 лв. Допълнително се иска и да бъде присъдена законна лихва върху главниците, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

По направеното уточнение на исковата молба в предоставен от съда срок е постъпил писмен отговор от пълномощника на Министерство на правосъдието и на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ –гр.София, а именно юрисконсулт Чанев от Областна служба „Изпълнение на наказанията“. В писмения отговор се сочи, че се оспорват изцяло по основание и размер предявените искове с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с които ищецът претендира присъждане на обезщетение в размер общо на 688 500 лева за претърпени неимуществени вреди от лоши битови услови и липса на медицинско обслужване за периода от 01.08.2002 г. до 31.05.2009 г., причинени от ответника Министерство на правосъдието, съответно за периода от 01.06.2009 г. до 18.03.2015 г., причинени от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София. Прави се с писмения отговор и възражение за недопустимост на исковата молба в частта досежно процесния период преди 18.03.2010 г. В тази връзка прави възражение за изтекла петгодишна давност по смисъла на чл. 110 от ЗЗД, като в този смисъл моли периодът от 01.08.2002 г. до 18.03.2010 г. да се счита за погасен по давност. Счита исковата претенция в останалата част за неоснователна и недоказана по основание и размер, като излага подробни съображения в тази насока.

АДВОКАТ Р.: Искам да поправя, което явно е техническа грешка при изписването, втория период, който е посочен в уточнението по делото, че не е от 01.04.2009 г., а от 01.06.2009 г. Моля да приемете това допълнително уточнение.

Поддържам исковата молба така, както е предявена ведно с уточнението, което сме направили в срока, даден от съда и направените уточнения в днешно съдебно заседание.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам, че с уточнението на исковата молба, направено писмено и в днешно съдебно заседание, са отстранени посочените нередовности от Върховен административен съд, както по отношение на процесния период, за който се иска обезщетения, така и за конкретизация на различните видове и основанията по тях. В този смисъл считам, че е процесуално допустима, предявена от надлежна страна. Съобразно посоченото в отговора на ответника считам, че действително до 18.03.2010 г. искът е погасен по давност. След този период същият е основателен като процесуално допустим.

АДВОКАТ Р.: Ще се ползваме от доказателствата, които са събрани до настоящия момент по делото. Предвид указанията на Върховен административен съд няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Няма да сочим доказателства. Нямаме искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ, след направените уточнения и изразени становища от страните,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за разглеждане исковата молба, съобразно направените уточнения на исковата молба и прецизирани в днешно съдебно заседание уточнения на същата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Р.: Уважаема госпожо съдия, от приложените писмени доказателства и устни такива по административно дело №536/2015 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас може да се направи обоснован извод за установяване предпоставки за ангажиране отговорността на двамата ответника относно бездействието на органите на администрацията на двамата ответника така, както е посочено в исковата молба, поради което Ви моля да уважите изцяло претенциите на доверителя ми, да му присъдите направените разноски, в т. ч. адвокатски хонорар, както и платените от него такси за медицински експертизи, както и да присъдите законните лихви върху главниците от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумите.

Поддържам всичко, което сме изложили в защитата по административно дело № 536/2015 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Уважаеми административен съдия, считам, че искът, предявен пред Вас, е погасен по давност до 18.03.2010 г. Поради тази материалноправна предпоставка същият не следва да бъде уважаван за този период, което е изискване по ЗОДОВ.

По отношение на останалия период считам, че искът е основателен, тъй като по делото се събраха доказателства, че осъденият Д. е пребивавал в лоши битови условия, по отношение на този иск, но същият е прекомерен и следва да бъде уважен по справедливост.

По отношение на иска за недостатъчно медицинско обслужване считам, че същият е недоказан и следва да бъде отхвърлен на това основание.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: