Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №       671            / 05.04.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на осми март, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                         ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М.В., като изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 127/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София е оспорил решение № 1816/17.11.2017г. постановено по АНД № 4423/2017г. по описа на Районен съд Бургас в частта, в която е отменено наказателно постановление № ДАИ-0000065 / 01.08.2017г., на началник отдел „КС“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София, в частта, в която на основание чл.177, ал.3, пр.2 от ЗДвП, на Т.К.Ж. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.139, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП, вр. с чл.6, ал.1, т.3 б.”а” от Наредба №11/03.07.2001г. на МРРБ.

Касаторът твърди, че решението, в оспорената част е неправилно поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. 

Касационна жалба е подал и Т.К.Ж. ***. Същият оспорва решение № 1816/17.11.2017г. постановено по АНД № 4423/2017г. по описа на Районен съд Бургас в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000065/ 01.08.2017г., на началник отдел „КС“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София, в частта, в която на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП на Ж. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 лв.

В касационната жалба се изтъква, че решението на районния съд в обжалваната част е неправилно.

В съдебно заседание касаторът и ответник по касация Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ София, редовно призован не се явява и не се представлява.

Касаторът и ответник по касация – Т.К.Ж., чрез представител по пълномощие оспорва касационната жалба на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София и иска съдът да отмени решението в частта, оспорена от Ж..

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба подадена от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, гр.София е неоснователна, а тази подадена от Т.К.Ж. намира за основателна.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационните жалби са подадени в срок от надлежно легитимирани лица.

При изясняване на фактическата обстановка по делото, РС е длъжен да установи всички релевантни факти, като служебно и предвид направените възражения допусне и събере доказателства.

В конкретния случай, РС е дал ход на делото по същество и се е произнесъл със съдебно решение по спора, без да събере всички относими и необходими за изясняване на фактите доказателства, а именно липсва актът за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление. Липсата на акта, който поставя началото на административно-наказателното производство прави невъзможно провеждането на проверка за законосъобразност на оспореното наказателно постановление. По тази причина спорът не следва да бъде обсъждан по същество. Обжалваното решение на РС следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, който да събере това доказателство, както и доказателства за териториалната компетентност на органа съставил АУАН.

За пълнота на изложението съдът намира за нужно да посочи, че изводът на районния съд за некомпетентност на административно-наказващият орган е неправилен.

Наредба № 11/2001г. на МРРБ е издадена въз основа на законовата делегация на чл.139, ал.3 от ЗДвП, съгласно която движението на ППС с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи нормите, определени по реда на ал.1, т.2 от чл.139, както и движението на пътни превозни средства, превозващи опасни товари, се извършва по ред, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта, министъра на околната среда и водите и министъра на вътрешните работи.

Съгласно чл.1 от Наредбата с нея се определят допустимите размери, маса и натоварване на ос на категориите пътни превозни средства и техните ремаркета, съгласно чл.139 от ЗДвП, които не представляват опасност за участниците в движението, както и условията и реда за движение на извънгабаритни и тежки ППС по пътищата, отворени за обществено ползване.

Както от законовата делегация на чл.139, ал.3 от ЗДвП, така и от предмета на Наредбата, регламентиран в нейния чл.1, става ясно, че законодателят не е делегирал възможност на съответния министър с подзаконов нормативен акт да определя органите компетентни да извършват контрол. Законовата делегация обхваща само реда, по който се извършва движението на ППС с размери, маса и натоварване на ос, надвишаващи регламентираните норми, както и движението на ППС, превозващи опасни товари.

Очевидно регламентацията в Наредбата по отношение на контрола на извънгабаритните и тежки ППС се различава от уреденото в чл.166 на ЗДвП. Според Наредбата контролът се осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура” със съдействието на съответните служби за контрол при МВР, а на територията на ГПП контролният орган е Агенция Митници.

Според закона обаче, министърът на транспорта информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” контролира спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза – чл.166, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Принципът Lex specialis derogat generali се прилага само между равни по степен нормативни актове. Наредбата, макар и специално уреждаща обществени отношения не може да дерогира закона, ако той регламентира същите отношения, в случая компетентността на органа. При колизия между закон и подзаконов нормативен акт е прилага закона – чл.15 от ЗНА.

В конкретния случай дори няма колизия. В ЗДвП също е регламентирана възможността Агенция "Пътна инфраструктура" и Агенция "Митници" да контролират тежки ППС. Съгласно чл.167, ал.3, изр. второ от ЗДвП общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция "Митници" и на Агенция "Пътна инфраструктура" с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване. Агенция "Митници" осъществява контрол върху превозвачите и контролира спазването на маршрутите от превозвачите, влизащи или излизащи от страната. Т.е. Агенция "Пътна инфраструктура" и Агенция "Митници" в частност, контролират само когато се охраняват обществени отношения свързани с правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване.

Такава възможност за контрол закона е предоставил и на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в чл.166 от ЗДвП, но по отношение спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза – чл.166, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Съгласно чл.166, ал.2, т.8 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), при изпълнение на функциите си по ЗДвП определените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията служби (Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – чл.166, ал.1, т.1 от ЗДвП) имат право да ползват технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари.

Същевременно в чл.189, ал.1 от ЗДвП е регламентирано, че актовете, с които се установяват нарушенията по ЗДвП, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон, а съгласно ал.12, наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.

Анализът на цитираните правни норми сочи, че ИА „Автомобилна администрация“ е оправомощена като служба за контрол по ЗДвП, относно спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза, поради което нейните длъжностни лица имат правото да съставят АУАН. Съответно началник отдел „КС“ в ГД „АИ“ е компетентен да издава наказателни постановления по ЗДвП, съгласно чл.189, ал.12 от ЗДвП, съобразно делегираните му правомощия по т.І.5 от заповед № РД-08-249/15.05.2015г. на министъра на транспортна, информационните технологии и съобщенията. С оглед изложеното и след като лицето е санкционирано за нарушение на чл.139, ал.1, т.2 от ЗДвП, на основание, чл.177, ал.3, пр.2 от ЗДвП (редакция ДВ бр.54/05.07.2017г.), неправилен е извода на районния съд, че АУАН е съставен, а наказателното постановление издадено от некомпетентни органи.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.222, ал.2, т.2 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1816/17.11.2017г. постановено по АНД № 4423/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: