ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 127 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.06 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.К.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник на РДНСК – ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.Б..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило на 19.05.2015г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

С.Г.Б., 65 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Представила съм заключение, което поддържам.

Искам да направя една корекция на стр. 3 от заключението, в отговора на въпрос №1 следният текст „Къщата е под ъгъл спрямо западната имотна граница, при което” следва да отпадне. Останалата част от текста на изречението остава валидна.

 

АДВОКАТ С. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ А. – При проверка на документацията, запознахте ли се със строителните книжа?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Има проект на къщата, но за процесната пристройка няма строителни книжа.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – По някой устройствен план строежът предвиден ли е?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. - Не намерих да е предвиден строежа в някой устройствен план.

ВЪПРОС на СЪДА – По делото има представено разрешение за строеж, в което фигурира и гараж?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Да, но проектът е само за жилищната сграда. Разрешението за строеж е издадено въз основа на инвестиционен проект, който е само за къщата, в него нищо не е предвидено за пристройката. Запознах се с този проект, който ми предостави жалбоподателя. В този имот не видях сграда, която да има статут на гараж.

ВЪПРОС на СЪДА – Това което видяхте на място, наречено гараж, съответства ли по площ и местонахождение на това, което органът е описал в констативните актове.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Съответства като местоположение. „Гаражът” се намира там, където органът е посочил, като едната стена представлява надстроена плътна ограда, а другата стена е част от къщата, от фасадата на къщата, продължена с тухлен зид.

Имам една окомерна скица, която мога да ви покажа за яснота.

Има врата, която е единствения изход към терасата, самата постройка е на оградата, плътна ограда. Една част е с метални платна, които са махнати и е надстроена с тухли. От другата страна това разстояние представлява стена на пристройката - колона, греда тухлен зид, удължава се зида, има изпълнен тухлен зид, цялото метално и е продължение на стълбищата

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – В тази постройка може ли да влезе автомобил?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Невъзможно е да влезе автомобил.

ЮРИСКОНСУЛТ А. Но може да влезе мотор например.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер на 250 лв., от които 180лв. са платени под формата на първоначален депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят в 7-дневен срок от днес да довнесе разликата от 70 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи доказателство за това.

Да се издаде РКО.

 

СЪДЪТ към АДВОКАТ С. – От този протокол на Общински съвет Бургас, който представихте в предходното съдебно заседание, бихте ли уточнили по коя точка считате, че е изграден строежа?

АДВОКАТ С. – В жалбата ни сме развили доводи, че тази постройка не е гараж. От гледна точка на конструкция въпросната пристройка е обособена от ограда. В тази част заявяваме, че за огради с височина до 2 м не се иска разрешение за строеж.

По отношение на представения протокол се позоваваме на т.11 „Места за паркиране в частни имоти”. Дори и да приеме, че е гараж по предназначение, на това се позоваваме.

Водим допуснатият в предходното съдебно заседание свидетел, който моля да бъде разпитан.

 

Съдът въведе в залата водения свидетел.

Съдът пристъпи към разпит на допуснатият в предходно съдебно заседание до разпит свидетел:

Сне самоличността на свидетеля.

Д. Д. Д. – П., на 61г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Бихте ли казали по какъв повод се познавате с жалбоподателя Г.К.Г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Омъжих се за съседа на Г.К.Г., който също беше Г. и станахме съседи. Впоследствие, след като си построихме къща в празното долно място, тогава се запознах с Г. (жалбоподателя). Това се случи в периода 1995-1997г. Аз съм омъжена от 1985г., но живеех преди това в к-с Славейков. Имахме празно място, но не ни позволиха да строим, съседите ни отказаха да строим и за това започнахме да строим 1995-1996г. почнахме да строим къщата в Меден рудник и се запознахме със съседа Г..

ВЪПРОС на АДВОКАТ С. – Знаете ли като година кога Г. е правил оградата и пристройката между двата имота?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Трябва да е било през периода 1996-1997г. Ние бяхме в напреднал строеж и те направиха оградата. Когато ние започнахме да строим, те бяха по–напред с къщата. Ние строихме до 2006г. А те построиха по-рано. През 1996г. се строи оградата. Моят Г. говори с Г. и разписаха някакви книжа, че дава съгласието за построяването на оградата. Виждам, всеки божи ден виждам тази постройка, колкото си говорим през оградата. Постройката е една барака за буркани. Вътре има буркани, стар хладилник.

АДВОКАТ С. – Нямам повече въпроси?

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ А. – Казахте 1996-1997г., а пристройката кога е построена?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ П. – Точно 1996 – 1997г. оградата заедно с пристройката се прави. И след това се оформи асмата, която е отгоре. Затвориха тавана, в този период, съвсем точния месец не мога да кажа, но в този период. За да бъда по-точна, в началото на април 1996 г. да е станало, но лятото на 1997г., не мога да кажа съвсем точно, имаше разговори, защото трябваше да се направи ограда. В този период ние бяхме финансово недобре, от наша страна оградата още не е завършена. Всичко е свързано с пари, една къща се строи малко по-бавно отколкото един хубав блок.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ С. – Няма да сочим други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ С. - Уважаема госпожо съдия, от името на доверителят ми, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед, като подробни съображения сме изложил в жалбата, развили сме в нарочна молба, като ще моля да ни бъде предоставен и срок да изложим и допълнителни съображения в писмена защита.

Искам да маркирам само, че в случая от събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност се устави, че не е налице твърдения строеж - пристройка гараж. Конструктивно тази постройка е образувана от съществуващ зид на ограда, както и от фасадата на жилищната сграда. Така наречената пристройка е образувана с една покривна плоча. Същата няма характеристика на самостоятелен обект и дори да приемете, че в случая става въпрос за гараж, доколкото разбирам не за автомобил, а за мотопеди и велосипеди, то тогава по делото сме представили доказателства, че считано от м. март 1996 г., от който момент в категория „Места за паркиране в частен имот” не се изисква разрешение за строеж, дори да е изпълнен без строителни книжа не представа строеж. Позовавам се на решението на Общински съвет Бургас, и по-точно на т.11.

Моля да имате предвид и съображенията, които ще изложа в писмена защита, в срок предоставен ми от съда.

Моля за присъждане на разноски, за което представям списък с препис за ответната страна.

Жалбоподател Г. – Няма какво да допълня. Поддържам казаното от моя пълномощник.

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Видно от събраните в преписката доказателства и от изслушаното в днешното съдебно заседание заключение на вещото лице, безспорно се установява, че се касае за незаконен строеж, без инвестиционен проект - одобрен и в несъответствие както на действащото градоустройство, така и към момента на изграждането на процесния строеж към сградата.

Що се касае за функционалното значение на строежа, определен от административния орган като „Гараж”, същото е направено на база оглед на място. Моля да имате предвид, че служители не са допуснати вътре в помещението, с оглед на което безспорно се установява пристройка с описани точни размери в заповедта, касаещи именно процесния строеж. Естествено самия характер на строителството пристройка е да ползва фасадата на жилищната сграда, едната част, както е описано в заключението на вещото лице, че е пристроена към съществуваща жилищна сграда. Ако се касаеше за отделно стоящо, то щеше да е описано на калкан. Правилно административния орган е характеризирал строежа като пристройка, с описани в заповедта размери.

Що се касае за функционалното значение на обекта - дали е гараж за коли или други превозни средства, или за съхранение на буркани, както беше описано от свидетеля, разпитан в днешното съдебно заседание, няма значение и е неотносимо към настоящия спор. Безспорно е по делото, че се касае за незаконен строеж, което считам, че по безспорен начин се доказа и в съдебното производство.

Моля също да ми предоставите срок за писмена защита и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

РЕПЛИКА на АДВОКАТ С. – Категорично възразяваме по заявената позиция, че не сме предоставили възможност за достъп на административния орган, когато е правена констатацията. Никъде по преписката не е посочено, че моя доверител е възпрепятствал по някакъв начин административния орган или негови служители да направят оглед, в т.ч. нещо повече, ако от административния орган са считали, че по някакъв начин моя доверител ограничава възможността да се направи пълен оглед, то те разполагат с достатъчно други методи съгласно ЗУТ да поискат съдействие. Ето защо считаме, че цялото производство е проведено в нарушение на чл.35 от АПК и не са събрани необходимите доказателства.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможност на процесуалния представител на ответника, като срокът за него е 9 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си бележки с екземпляри за другите страни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.35часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: