ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 22.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и втори март                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 127 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12:35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.К.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат Д.С., надлежно упълномощен с представено на л.97 пълномощно.

За ответника    началник на РДНСК – ЮИР, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните и техните пълномощници, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №ДК-02-ЮИР-16/27.07.2015г. на началника РДНСК ЮИР, с която е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж представляващ „Едноетажна пристройка - гараж към съществуваща жилищна сграда”, находяща се в УПИ ХVІ-936, кв.57 по плана на ж.к. Меден рудник, зона „Г”, гр. Бургас, с административен адрес ж.к. Меден рудник, ул. „Роден край №1.

Производството е по реда на чл. 215 и сл. от ЗУТ.

 

АДВОКАТ С. – Поддържаме жалбата. В днешното съдебно заседание имам доказателствени искания, които сме оформили в нарочна молба за събиране на доказателства по делото чрез назначаване на съдебно-техническа експертиза.

Правим уточнението, че строежът е изграден вместо посочения от нас период 1993-1994 г., да се счита от пролетта на 1996 до лятото на 1997г. и в тази връзка имаме още едно доказателствено искане за разпит на свидетел, с показанията на който ще установим това обстоятелство.

Представям и протокол №5 от 15.03.1996г. на Общински съвет Бургас относно приложимостта на чл.225, ал.3 от ППЗТСУ, като нормативен акт действащ към момента на изграждането на процесното строителство. Моля да приемете същото като доказателство по делото. Решението е на основание чл.225, ал.3 от ППЗТСУ, вр. ал.1. Това е относно приложимостта на тогава действащия закон. Заявяваме, че в конкретния случай и в частност, не се изисква разрешение за строеж. От тази гледна точка го представям.

Поддържам искането за съдебно-техническа експертиза с въпросите формулирани в същата молба. Ние не твърдим, че е незаконен строеж. Ако беше незаконен строеж бихме доказвали неговата търпимост.

Със свидетеля ще установяваме времето на изграждане и в тази връзка е представен и протокола по чл.225, ал.1 от ППЗТСУ.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка.

По доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза - не възразявам същата да бъде назначена.

Във връзка с искането за допускане до разпит на свидетел считам, че в представената административна преписка са налице писмени доказателства за периода на извършване на процесния строеж и поради това считам, че искането за разпит на свидетел за установяване на същите обстоятелства е недопустимо. Представените доказателства са приложена декларация от Динчо Г. и констативен акт на служители на РДНСК Бургас. Това са доказателствата.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеният от жалбоподателя в днешното съдебно заседание протокол № 5/15.03.1996г., отразяващ заседание на Общински съвет Бургас.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 и л.3 от делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства и като извърши оглед на място, да даде заключение по въпросите формулирани в нарочна молба депозирана от адвокат С. в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 180 лв., вносими по сметка на Административен съд гр. Бургас в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Б., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на един свидетел воден от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, с показанията на който ще се установява кога е изграден процесния строеж.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателствени средства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.05.2016г. от 11.35г., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: