О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  922       22.04.2015 година, гр.Бургас

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и втори април две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                               Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 127/2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Я.М.Ж. с ЕГН **********,***, против Заповед за задържане на лице с рег. № 3388з/02.01.2015 г., издадена от К.М.А., мл. р-ч при Пето РУ на МВР- Бургас.

По делото е постъпила молба с вх. № 3714/21.04.2015 г. от жалбоподателя Я.М.Ж., с която същият заявява, че оттегля оспорването на административния акт.

Съдът, с оглед заявеното в писмена форма оттегляне на оспорването, намира, че са изпълнени процесуалните изисквания на чл. 155, ал.1 и ал.3 АПК. Оспорващият разполага с възможността да оттегли оспорването във всяко положение на делото. С депозираната молба от жалбоподателя съдът се десезира от разглеждания спор, поради което оспорването следва да се остави без разглеждане, а производството по образуваното дело- да се прекрати.

Мотивиран от горното, на основание чл. 159, т.8 АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.Ж. с ЕГН **********,***, против Заповед за задържане на лице с рег. № 3388з/02.01.2015 г., издадена от К.М.А., мл. Р-ч при Пето РУ на МВР- Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 127/2015 г. по описа на Административен съд- Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

                                                  СЪДИЯ: