ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 29.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и девети септември           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 127 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Т.Г., редовно уведомена, не се явява; представлява се от адв.Е. И. с представено пълномощно, находящо се на лист 38 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен експерт „Архитектура и строителство” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

 

Адв.И.: Да се даде ход на делото. Няма пречки да се изслуша вещото лице.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

         Т.Д.Ч. - 67г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам.

Искам да направя едно уточнение:

В отговора на въпрос 2 – по стария регулационен план от 1978г., процесната сграда е на повече от три метра от страничната регулационна линия. Правя това допълнение.

         Имотната граница е една, а регулационната граница се намира на повече от три метра от сградата. Няма съвпадение между тези граници по плана към 1978г. На стр.3 от заключението, на снимката е показан точно този план. Черната линия е имотната граница, а синята, по-на север, е регулационната.

 

         Адв.И.: Нямам въпроси към вещото лице.

         След така направеното допълнение и уточнение по т.2 от зададените въпроси, тъй като липсваше точно произнасяне по този въпрос, а именно противоречи ли изграждането на постройката на строителните правила и норми към момента на изграждането му, с оглед така дадените уточнения, моля вещото лице да отговори само с ДА или НЕ.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Към момента на изграждането, тази постройка не противоречи на действащия тогава регулационен план.

         Адв.И.: Да се приеме заключението.

 

         Въпрос на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тази постройка към момента, когато е подадено искането за нейното узаконяване, навлиза ли частично в имот УПИ V-2042?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на подаването на искането за узаконяване, процесната постройка не навлиза в това УПИ, тъй като със Заповед № 706/22.03.2012г. е одобрена поправка на кадастралния план, който е от 2004г. По плана от 2004г. навлиза малко, обаче през 2012г. със заповедта това се коригира и сега процесната постройка е на тези отстояния, както съм записала в експертизата. 

          Въпрос на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да се разбира ли, че за този имот няма съвпадане между имотна и регулационна граница?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотната и регулационната граница не съвпадат по плана от 1978г. По плана от 2004г. (регулационен план) имотната и регулационната граници съвпадат, те са по калкана на процесната сграда и малко тогава е навлизала с този нов план в съседния имот.

         С последната промяна на регулационния план от 2012г.,  в  сила от 13.01.2013г., регулационната граница се измества на север и не съвпада с имотната граница тогава. Сега, в момента, имотната граница съвпада с регулационната, тъй като е материализирана с постоянна ограда. При огледа имаме вече постоянна ограда по регулационната линия.

         Въпрос на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Как тя се отнася към кадастралната?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Кадастралната граница  в момента вече съвпада с регулационната и това е отразено на схемата с линията в кафяв цвят.

         На стр.4 от заключението, границата на имота върви по кафявата линия, видно от снимката на стр.4, като по тази кадастрална граница е изградена в момента телена ограда и в такъв случай, всъщност процесната  постройка се намира не на самата граница, а по-навътре, тя дори не стига до границата на имота и не навлиза в съседния  имот. Написала съм в заключението, че тя е на разстояние, което варира от  1,20м до 0.70м от границата.

         Въпрос на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защо тогава геодезическото заснемане от общината показва, че постройката навлиза в съседен имот?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Геодезическото заснемане извършено от общината по принцип е правилно, обаче е наложено върху кадастралната карта от 2004г. и те не са съобразили промяната в границите, настъпила с изменението от 2012г., от което изменение е видно, че границите се променят.

         Въпрос на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По действащия към настоящия момент ПУП, процесното застрояване дали е допустимо?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По принцип това застрояване е допустимо, но трябва да бъде на разстояние 1,50м. от границата на имота.

         Като застройка е допустимо,         защото е допълващо и като местоположение, единствено отстоянието от страничната регулационна  линия е по-малко от 1,50м, и не е по изискванията на сега действащия ЗУТ.

        

         Като взе предвид изготвеното заключение на вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне на вещото лице следва да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева, платими изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.И.: Други доказателства няма да сочим. Представям списък на извършените по делото разноски.

 

         Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

         Дава ход на делото по същество.

 

         Адв.И.: Моля да уважите предявената жалба и да отмените като неправилен, необоснован и незаконосъобразен постановеният отказ на Община Бургас да се издаде удостоверение за търпимост за подробно описания в заявлението към нея недвижим имот. Същият, както в хода на съдебното производство се установи, че е напълно допустим и законосъобразен, както към момента на изграждането му, така и понастоящем; не навлиза в съседния недвижим имот, поради което това изцяло обосновава и претенцията ни по жалбата.

         Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения списък.

 

         Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: