ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 02.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На втори март                                                      две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  127  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.С.С. - редовно призован, се представлява от адв. Т. - представя пълномощно.

Ответникът – кмет на община Айтос - редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Д. Г.К. – редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна Б.Г.В. – редовно призован, не се явява.

Заинтересованата страна Я.Г.П. – редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна Е.Я.В. – редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна Н.В.Г. – редовно призована, не се явява.

Заинтересованата страна Г.В.Г. – редовно призован, не се явява.

 

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА становище на кмета на община Айтос, с което се подържа, че жалбата е недопустима като просрочена, а по същество е неоснователна.

 

АДВ. Т.: От името на моя доверител поддържам жалбата.

Моля да имате предвид, че в жалбата е допусната техническа грешка - да се чете „правното основание е по чл. 166 от АПК”, вместо записаното по ЗАП.

Поддържам искането за спиране.

Запознах се с материалите по административната преписка, но не видях приложени съобщения за връчване на заповедта, от които да се направи извод за твърденията, касаещи допустимостта на обжалването, в случая, че жалбата е връчена не на жалбоподателя, а на неговия баща.

В тази връзка поддържам всички доказателствени искания, като водя двама свидетели, съобразно искането си формулирано в т. ІV от жалбата.

 

С оглед становището на адв. Т. и предвид направеното възражение за недопустимост на жалбата като просрочена, съдът намира за установено следното:

По делото на л. 19 се съдържа известие за доставяне с дата 15.12.2009 г., с което ответникът претендира, че жалбоподателят е бил уведомен за оспорения акт, поради което срокът за обжалване е изтекъл на 29.12.2009 г. – работен ден.

Действително по делото е приложено такова известие за доставяне, но от него не може да се установи по никакъв начин съдържанието на волеизявлението на кмета до П.С.С.. В това известие за доставяне дори в най-обща форма не е посочено естеството на пратката, поради което и съдът намира, че не са налице доказателства за уведомяването на П.С. на 15.12.2009 г. за издадената заповед № РД-08-889/09.12.2009 г. на кмета на общината.

С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата не е просрочена и като редовна следва да се разгледа по същество.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. Т. за допускане до разпит на свидетели, с които да се установи навременното подаване на жалбата.

ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

ВЪПРОС  НА СЪДА КЪМ АДВ. Т.: Вашият доверител представил ли е обезпечение във връзка с искането си за спиране, предвид особения ред за спиране на изпълнението, предвиден по ЗСПЗЗ?

 

ОТГОВОР НА АДВ. Т.:  Не е представил такова обезпечение.

 

Предвид наличните по делото доказателства, съдът намира, за установено следното:

Постъпило е искане за спиране изпълнението на оспорената заповед, за което жалбоподателят в производството не е представил съответното обезпечение, изискуемо по ЗСПЗЗ.

Отделно, съдът намира, че по делото са налице данни за засягане на 290 кв.метра от имот № 279 в местността „Набожната къща” в землището на гр. Айтос. Видно от преписката по делото, тази площ от имота е засадена с три реда лозе. По делото не са представени доказателства за вида на лозето, неговата възраст, стойността на отделните насъждения, както и вида на евентуално извършени допълнителни действия по облагородяване на този участък, извършени от П.С..

 

По изложените съображения съдът намира, че не са налице предпоставките за спиране на изпълнението, доколкото жалбоподателят не е представил изискуемото се обезпечение, както и не е представил доказателства за настъпването, или застрашаването от настъпване на значителни по характер, или трудно поправими вреди при изпълнението на заповедта, доколкото липсват данни за стойността на насъжденията, а доказателствената тежест за тези обстоятелства е възложена на жалбоподателя.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране изпълнението на обжалваната заповед № РД-08-889/09.12.2009 г. на кмета на община Айтос.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, с частна жалба, пред Върховен административен съд.

 

АДВ. Т.: Нямам други доказателствени искания. Поддържам жалбата по същество по мотивите, които съм изложил. Считам същата за основателна, а твърденията ми са установени по безспорен начин от представените доказателства.

 

С оглед становището на адв. Т., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

АДВ. Т.: Вече изложих съображения за основателността на жалбата. Моля да съобразите от представените писмени доказателства, че имотът не е нито възстановен на лицата по реда на ЗСПЗЗ, нито е общинска собственост, поради което не са налице предпоставките за изземване.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: