О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 282

гр. Бургас, 27.02.2009 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                               ХII състав

на двадесет и седми февруари две хиляди и девета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 127 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 197 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на Н.П.А. ***, Д.П.А. ***, Л.Д.С. ***, М.Д. *** и П.Д.П. *** срещу Решение № 92/19.01.2009 г. на кмета на община Бургас, с което е постановен отказ да се разгледа по същество искането на жалбоподателите, вх. 94-П-407/31.07.2007 г. за отмяна на отчуждаването и възстановяване на собствеността върху 90 кв. м. идеални части от УПИ ІІІ-672, кв. 43 В, по плана на жк “Лазур”, гр. Бургас, бивш парцел ХІІІ, в бивш кв. 406 по плана на жк “Толбухин”, гр. Бургас, отчуждени от Д.П. А.

С оспореното решение кметът на община Бургас за втори път оставя без разглеждане по същество искането на жалбоподателите, вх. 94-П-407/31.07.2007 г. за отмяна на отчуждаването и възстановяване на собствеността върху процесния имот. По същото искане е постановено Решение № 1681/20.08.2007 г. на кмета на община Бургас, с което е постановен отказ да се разгледа искането по същество. Мотивите на административния орган за това са били, че наследодателят на жалбоподателите Д.П.А. е починал 15.11.1991 г., т. е. преди влизане в сила на Закона за общинската собственост (ЗОС), поради което в наследствената маса не е възникнало правото по чл. 31, ал. 1 от ЗОС да се иска отмяна на отчуждаването и същото не е наследено от жалбоподателите. Допълнително са изложени аргументи, че искането е недопустимо на още едно основание, тъй като не е направено от всички отчуждени собственици.

С Определение № 14202 от 18.12.2008 г. на ВАС по адм. дело № 7482/2008 г. е отменено Решение № 1681/20.08.2007 г. на кмета на община Бургас и е изпратена преписката на административния орган за произнасяне по същество по искането на наследниците на Д.П.А., вх. 94-П-407/31.07.2007 г. На административния орган са дадени следните задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона: правото да се иска отмяна на отчуждаването възниква в момента на отчуждаването, тъй като същото произтича от акта на отчуждаване и разпоредбите на съответния приложим отчуждителен закон; правото по чл. 31 от ЗОС да се иска отмяна на отчуждаването принадлежи както на отчуждения собственик, така и на неговите наследници, правото по чл. 31 от ЗОС е наследимо, поради което същото може да бъде упражнено от наследниците на лицето, от което е отчужден имотът, като за упражняване на това право е ирелевантно обстоятелството кога е настъпила смъртта на наследодателя – преди или след влизане в сила на ЗОС; за възникване на правото да се иска отмяна на извършеното отчуждаване е без значение при условията на кой закон е извършено отчуждаването, поради което не съществува законова пречка за имот, отчужден при условията на други закони да се иска отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31, ал. 1 от ЗОС.

При повторното разглеждане на искането за отмяна на отчуждаването кметът на община Бургас отново го е оставил без разглеждане по същество, като е изложил мотиви за наличие на обстоятелство, което не е било известно при постановяване на Решение № 1681/20.08.2007 г. на кмета на община Бургас и при упражняване на съдебния контрол върху законосъобразността му. Процесуалната недопустимост на искането за отмяна на отчуждаването е аргументирана от административния орган с това, че за същия имот наследниците на Д.П.А. са подали молба вх. № ЦД-94-Д-16/28.01.1998 г. до кмета на община Бургас за отмяна на отчуждаването по реда на чл. 4 от Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС. По тази молба кметът на община Бургас се е произнесъл с Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г., с което е постановил отказ за отмяна на отчуждаването и този отказ е влязъл в сила. Изложеното от административния орган, че е налице влязъл в сила отказ за отмяна на отчуждаването на процесния имот по реда на чл. 4 от Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС, се потвърждава от представените с административната преписка доказателства. С жалба, вх. № ЦД-94-Н-20/06.06.2002 г. по описа на община Бургас Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. е обжалвано от Н.П.А., Д.П.А., Л.Д.С., М.Д.С. и П.Д.П. пред Бургаския окръжен съд, като в жалбата е инкорпорирано искане за възстановяване на срока на обжалване. С определение от 03.02.2004 г. по адм. дело № 944/2003 г. Бургаският окръжен съд е възстановил само срока за обжалване на Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. на кмета на община Бургас, без да се произнесе до допустимостта и основателността на жалбата. Не са налице данни за направено искане от заинтересованите лица до съда за произнасяне по жалбата срещу Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. на кмета на община Бургас. Вместо това, с жалба, вх. № ОС94-Л-48/15.03.2004 г. Н.П.А., Д.П.А., Л.Д.С., М.Д.С. и П.Д.П. са сезирали отново кмета на община Бургас да отмени отчуждаването на процесния имот. С писмо, изх. № ОС94-Л-48/25.03.2004 г. кметът на община Бургас е уведомил лицата, че жалбата им по своята същност представлява искане за преразглеждане на въпрос, по който административният орган вече се е произнесъл. Изложени са мотиви, че не са налице предпоставките за такова преразглеждане. Отказът на кмета на община Бургас да преразгледа Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. е обжалван пред БОС. С Решение № І-212 от 14.01.2005 г. по адм. дело № 326 по описа за 2004 г. Бургаският окръжен съд е отменил Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. на кмета на община Бургас, отменил е отчуждаването, възстановил е правото на собственост на Л.Д.С. върху 3,125% идеални части от дворно място, съставляващо бивш парцел ХІІІ, в бивш квартал 406 по плана на гр. Бургас, на П.Д.П. - 3,125% идеални части от дворно място, съставляващо бивш парцел ХІІІ, в бивш квартал 406 по плана на гр. Бургас, на М.Д.С. - 3,125% идеални части от дворно място, съставляващо бивш парцел ХІІІ, в бивш квартал 406 по плана на гр. Бургас, на Н.П.А. - 1,04% идеални части от дворно място, съставляващо бивш парцел ХІІІ, в бивш квартал 406 по плана на гр. Бургас  и на Д.П.А. - 1,04% идеални части от дворно място, съставляващо бивш парцел ХІІІ, в бивш квартал 406 по плана на гр. Бургас. С Решение № 5288 от 08.06.2005 г. на ВАС по адм. дело № 2255/2005 г. решението на БОС е отменено и жалбата на Н.П.А., Д.П.А., Л.Д.С., М.Д.С. и П.Д.П. срещу писмо, изх. № ОС94-Л-48/25.03.2004 г. на кмета на община Бургас е оставена без разглеждане. Мотивите на касационната инстанция са, че БОС неправилно е приел, че предмет на оспорване е Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. на кмета на община Бургас, а всъщност предмет на оспорване е бил отказът на кмета на общината, изх. № ОС94-Л-48/25.03.2004 г. да преразгледа Решение № ЦД-94-Д-16/98/23.03.1999 г. Посочено е, че съгласно чл. 32, ал. 4, изр. 2 от ЗАП (отм.) отказът да се преразгледа въпроса, решен с влязъл в сила административен акт, не подлежи на съдебен контрол, поради което решението на БОС като постановено по една недопустима жалба следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което жалбата да се остави без разглеждане.

Така изложените съображения за процесуална недопустимост на искането на жалбоподателите, вх. 94-П-407/31.07.2007 г. за отмяна на отчуждаването на процесния имот не намират опора в разпоредбата на чл. 31 от ЗОС и са мотивирали административния орган да постанови незаконосъобразен отказ да разгледа искането по същество. Съдът не споделя извода на административния орган, че наличието на влязъл в сила отказ за отмяна на отчуждаването по реда на чл. 4 от Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС е пречка заинтересованите лица да поискат отмяна на отчуждаването по реда на чл. 31 от ЗОС. Предпоставките и сроковете за упражняване на правото да се иска отмяна на отчуждаването, регламентирани в двата закона, са различни, като ЗОС не съдържа ограничение за упражняване на това право при наличието на влезли в сила административни актове по искане за отмяна на отчуждаването по други реституционни закони. За допустимостта на искането за отмяна на отчуждаването по чл. 31 от ЗОС е ирелевантно обстоятелството дали заинтересованите лица са упражнили правото си да поискат отмяна на отчуждаването на основание чл. 4 от  Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС.

Указанията до административния орган, дадени с Определение № 14202 от 18.12.2008 г. на ВАС по адм. дело № 7482/2008 г., са задължителни и предвид липсата на влязъл в сила отказ за отмяна на отчуждаването на процесния имот по реда на чл. 31 от ЗОС, настоящият съдебен състав намира, че оспореният административен акт е незаконосъобразен, същият следва да бъде отменен като административната преписка се върне на административния орган за произнасяне по същество по искането на наследниците на Д. П.А., вх. 94-П-407/31.07.2007 г.

Водим от горното и на основание чл. 200, ал. 1, пр. 2 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХII  състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 92/19.01.2009 г. на кмета на община Бургас, с което е постановен отказ да се разгледа по същество искането на жалбоподателите, вх. 94-П-407/31.07.2007 г. за отмяна на отчуждаването и възстановяване на собствеността върху 90 кв. м. идеални части от УПИ ІІІ-672, кв. 43 В, по плана на жк “Лазур”, гр. Бургас, бивш парцел ХІІІ, в бивш кв. 406 по плана на жк “Толбухин”, гр. Бургас, отчуждени от Д.П.А.

ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Бургас за произнасяне по същество по искането на наследниците на Д.П.А., вх. 94-П-407/31.07.2007 г.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 

 

                                                                                                             СЪДИЯ: