Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1478                            от 20.07.2018 г.                                  град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1279 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Жули Холидей 2016“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул.“Васил Левски“ ****, представлявано от Е.Н.Р., а към момента на подаване на касационната жалба от Д.Й.С.против решение №61/22.03.2018 г., постановено по НАХД № 43/2018 г. по описа на Районен съд - Царево, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № КХ-90/21.08.2017 г. на Директора на ОДБХ Бургас, с което на „Жули Холидей 2016“ ЕООД, на основание чл. 42, ал.2 от Закона за храните (ЗХ), за нарушение на чл. 12 от ЗХ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева. Иска от съда да отмени първоинстанционното решение и да отмени наказателното постановление.

Посочените в касационната жалба оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. В съдебно заседание касаторът не изпраща представите и не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – Директора на ОДБХ Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за правилност и законосъобразност на решението на Районен съд - Царево, поради което пледира същото да бъде оставено в сила

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл. 218 АПК, настоящият съдебен състав намира същата за неоснователна по следните съображения:

Районен съд - Царево с решение 61/22.03.2018 г., постановено по НАХД № 43/2018 г., е потвърдил  НП № КХ-90/21.08.2017 г. на Директора на ОДБХ Бургас, с което на „Жули Холидей 2016“ ЕООД, на основание чл. 42, ал.2 от Закона за храните (ЗХ), за нарушение на чл. 12 от ЗХ, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Санкцията е наложена за това, че „при извършена проверка на 26.07.2017 г. на обект бърза закуска, находящ се в гр.Приморско, стопанисван от „Жули Холидей 2016“ ЕООД, е  установено, че в обекта се извършва търговска дейност –предлагат се дюнери, палачинки, салати, без същия да е регистриран по реда и условията на чл.12 от ЗХ“.

За нарушението е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 0002239/26.07.2017 г., а впоследствие е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление.

            За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при образуването и провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като нарушението е безспорно установено и доказано.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Жалбата е неоснователна.

От доказателствата по делото безспорно се установява, че санкционираният търговец е осъществил вмененото му нарушение по чл. 12 от ЗХ, тъй като към момента на проверката на контролните органи не е разполагал с удостоверение за регистрация на стопанисвания от него търговски обект, необходимо с оглед извършваната там дейност по търговия с храни. Видно от нормата на  чл. 12, ал.1 от ЗХ производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които следва да отговорят на визираните  изисквания. Останалите алинеи на правната норма уреждат реда и начина на регистрация пред компетентната за това институция. В този смисъл, посочването в наказателното постановление, че в обекта се извършва търговска дейност с храни без същият да е бил регистриран по реда и условията на чл. 12 от ЗХ е напълно законосъобразно, тъй като алинеите на правната норма касаят именно реда и начина на регистрация, каквато не е била извършена съобразно тази разпоредба. От друга страна, словесното описание на нарушението дава достатъчна яснота относно състава на нарушението, поради което правото на защита на дружество, което се защитава срещу фактите, не е било ограничено. (В този смисъл е и практика на Административен съд - Бургас, залегнала в КНАХД № 16233/2016 г., КНАХД № 1573/2013 г., КНАХД № 86/2012 г. и др.)

Съвсем ясно в НП и АУАН е посочено, че нарушението е било констатирано при извършена проверка на 26.07.2017 г., както и са описани другите негови белези от обективна страна на нарушението.

В случая не може да намери приложение и института на маловажния случай предвид охраняваните обществени отношения, свързани със здравето на потребителите, които се считат за в по-висока степен защитени, когато търговията с храни се извършва в регистрирани за целта търговски обекти, които следва да отговарят на предвидените за тях изисквания в закона. Очевидно в случая се касае за типично нарушение по чл. 42 от ЗХ и не са налице нито многобройни, нито изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства, които да обуславят квалификация по чл. 28 от ЗАНН.

Във връзка с възраженията, изложени в жалбата, дружеството не е ангажирало каквито и да било доказателства. В тази връзка съдът намира за нужно да отбележи, че релевантните за обективната истина факти са безспорно установени и налагат извода за доказаност на описаното в наказателното постановление нарушение и правилното му санкциониране. При издаването на наказателното постановление са спазени всички процесуални правила и норми. Актът и НП са постановени от оправомощени лица, в кръга на тяхната компетентност, при спазване на изискванията за форма и съдържание. Установените факти и обстоятелства са описани надлежно в акта и наказателното постановление, безспорно е установено в хода на съдебното следствие и от разпита на актосъставителя, че същите отговарят на обективната истина. Правилно са определени вида и размера на наложеното наказание в рамките на определения в закона минимален размер.

Като е обосновал краен резултат за потвърждаване на наказателното постановление, районният съд е постановил правилно решение и поради отсъствие на отменителни основания същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХVсъстав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №61/22.03.2018г., постановено по НАХД №43/2018г. по описа на Районен съд - Царево.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

                           

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                       

                                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                     2.