Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1657                 /05.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева 

ЧЛЕНОВЕ: Румен Йосифов 

Веселин Енчев

 

при секретар Ирина Ламбова и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 1278/2018 година 

 

Производството е по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от процесуален представител „Адванс – С. Костадинов“ ООД – Айтос с ЕИК 200180899 и съдебен адрес *** против решение № 45/12.04.2018 година по н.а.х.д. № 74/2018 година на Районен съд – Айтос (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 145/19.01.2018 година на директора на РИОСВ – Бургас (НП).

С НП на дружеството, за нарушение на чл.81 ал.1 т.2 във връзка с чл. 95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на основание чл.162 ал.1 от ЗООС, е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

В жалбата се твърди, че решението е незаконосъобразно. Заявява се, че правната квалификация на нарушението по АУАН и НП е непълна и това е възпрепятствало санкционираното лице да упражни в пълна степен правото си на защита – обстоятелство, което не е отчетено от РС. Сочи се, че съдът не е отчел и липсата на посочена в НП дата на извършване на нарушението, а това е обусловило невъзможност за проверка на постановлението за евентуално нарушение на чл. 34 от ЗАНН. Поддържа се, че решението е необосновано, защото не е извършена пълна преценка на доказателствата по делото.

Иска се решението на РС да бъде отменено, като бъде отменено и НП.

Отвeтникът, чрез писмено становище от процесуален представител, оспорва жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е неоснователна.

Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Търговецът е санкциониран за това, че на 17.11.2017 година, при извършена проверка на производствена площадка в град Айтос (заемаща общо девет УПИ в кв. 77 и кв.77а по плана на град Айтос), собственост на дружеството, е констатирано, че от ноември 2017 година се извършва преработка на дървесина и дървесни трески (кори) в инсталация с винтова дробилка – дейност, попадаща в Приложение № 2 т.8 от ЗООС, без да са извършени процедурите по глава шеста от ЗООС.

РС е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Счел е, че нарушението е доказано по несъмнен начин и е потвърдил НП.

Фактическата обстановка по спора е установено напълно от РС. Издирено е приложимото право и са изложени правни доводи защо съдът приема, че НП следва да се потвърди. В този смисъл, неоснователно е възражението на жалбоподателя, че решението не е мотивирано.

Съгласно чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС, екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда се извършват на планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда - оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2.

Според чл. 95 ал.1 от ЗООС (посочен в НП като нарушен, редом с чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС), възложителят на инвестиционното предложение информира писмено в най-ранния етап на своето инвестиционно предложение компетентния орган и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.

Нормата на чл. 162 ал.1 от ЗООС предвижда, че за нарушенията по този закон физическите лица, областните управители, кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на кметства и длъжностните лица се наказват с глоби от 200 до 20 000 лв., а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 5000 до 500 000 лв.

Спорът между страните е дали в текста на НП в достатъчна степен е обективирана дейността, извършвана от търговеца – така че да бъде съотнесена към някоя от дейностите, изрично описани в приложения № 1 и 2 към ЗООС, както и дали в НП е дадена точна правна квалификация на нарушението.

В обстоятелствената част на НП първо е посочено, че е констатирано съоръжение за преработка на дървесина и производство на дървени трески, без за работата му да има издаден краен административен акт по глава шеста от ЗООС. Отделно – второ, е прието, че, дейността попада в обхвата на т.8 от Приложение № 2 към ПЗР на ЗООС и се извършва, без да са спазени процедурите по глава шеста от ЗООС.

Съгласно чл. 95 ал.1 от ЗООС, възложителят на инвестиционното предложение информира писмено в най-ранния етап на своето инвестиционно предложение компетентния орган и засегнатата общественост, като обявява предложението на интернет страницата си, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Възложителят уведомява писмено кмета на съответната община, район и кметство, който от своя страна обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си.

От своя страна, в зависимост от параметрите на инвестиционното предложение производството по глава шеста от ЗООС завършва с различни по естеството си административни актове.

В административнонаказателното производство, а и пред РС, не е установено незапочването на какво конкретно административно производство от търговеца е имал предвид наказващият орган - при налагане на санкцията. Отделно, в административнонаказателното производство е прието, че дейността, извършвана от дружеството, попада в обхвата на т.8 от Приложение № 2 към ПЗР на ЗООС.

Нормата на т.8 от Приложение № 2 към ПЗР на ЗООС предвижда, че в обхвата на закона попадат и инвестиционни предложения в областта на текстилната, кожарската, дървообработващата и хартиената промишленост: а) промишлени инсталации за производство на хартия и картон (невключени в приложение № 1); б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 12 от 2017 г.) инсталации за предварителна обработка (операции като пране, избелване, мерсеризиране и т.н.) или боядисване на влакна или текстил; в) (изм. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) обработка (дъбене) на кожи; г) инсталации за производство и преработване на целулоза.

Нито една от изброените дейности в т.8 от приложението не се покрива непосредствено от дейността, която проверяващите служители са констатирали да се извършва в обекта на „Адванс – Спас Костадинов“ ООД - преработка на дървесина и производство на дървени трески.

Нормата на т.8 б. г) от Приложение № 2 към ПЗР на ЗООС изисква уведомяване при инвестиционно намерение за изграждане на инсталации за производство и преработване на целулоза.

Целулозата е полизахарид (природен полимер), изграден от глюкозни остатъци и е съставна част на клетъчните стени на растенията (съдържанието определя якостта и еластичността им). 

В конкретния случай, наказващият орган не е посочил към коя от дейностите по т.8 от приложението е причислил дейността на дружеството, а от друга страна не е посочил и по какъв начин преработката на дървесина и производството на дървени трески би се съотнесла напр. към производството и преработването на целулоза, т.е. фактите по описанието на нарушението са недостатъчни да определят деянието като засягане на конкретна нормативна повеля. Установеното обстоятелство налага извод за недоказаност на нарушението, описано в НП, защото от текста му не става ясно дали субектът е санкциониран за това, че не е уведомил администрацията за инвестиционното си намерение или че е санкцията е наложена за това, че дейността в обекта се извършва без краен административен акт по глава шеста от ЗООС – и всичко това при положение, че не е установено по несъмнен начин попадането на дейността в обекта в обхвата на някоя от хипотезите по т.8 от Приложение № 2 към ПЗР на ЗООС.

Като е потвърдил НП, РС е постановил незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен, ведно с ВН.

По изложените съображения, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ОТМЕНЯ решение № 45/12.04.2018 година по н.а.х.д. № 74/2018 година на Районен съд – Айтос.

            Вместо него постановява

 

            ОТМЕНЯ наказателно постановление № 145/19.01.2018 година на директора на РИОСВ – Бургас.

 

            Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ: