ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1278 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.С., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Б.Б..

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – непълнолетният Д.Й.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Т.М..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.З.С., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С придружително писмо вх. № 10021/31.10.2016 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас по делото е представен заверен препис от решение № 1212/19.07.2016 г., постановено по гр. дело № 3602/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас, с отбелязване, че същото към момента не е влязло в законна сила, обжалвано е пред  Окръжен съд – Бургас от Д.С. и Д.С. и заседание по делото е било насрочено за 08.11.2016 година.

Съдът констатира и че с определение от 26.10.2016 г. е допуснал до разпит в качеството на свидетел лицето Р.Н.Т. *** при режим на довеждане.

АДВОКАТ Б.: Свидетелката не се явява. Вчера установих контакт с доверителката ми и тя пое ангажимент както да се яви в съдебно заседание, така и да доведе свидетелката, но днес и двете не се явяват, поради това оттеглям искането си за разпит на това лице.

Други доказателствени искания нямам.

АДВОКАТ М.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представения заверен препис от решение № 1212/19.07.2016 г., постановено по гр. дело № 3602/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас, както и с оглед изявлението на адвокат Б. да отмени определението от 26.10.2016 г. в частта, с която до разпит в качеството на свидетел е допусната Р.Н.Т. ***.

Предвид липсата на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от решение № 1212/19.07.2016 г., постановено по гр. дело № 3602/2016 г. по описа на Районен съд – Бургас

ОТМЕНЯ определение от 26.10.2016 г. в частта, с която до разпит в качеството на свидетел е допусната Р.Н.Т. ***.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания

 

АДВОКАТ Б.: Моля да отмените изцяло оспорения индивидуален административен акт – заповед № ЗД-РД03/144/15.06.2016г., като в този случай моля да присъдите на жалбоподателката заплатената от нея държавна такса 10 лева на 13.07.2016 г. В случай, че прецените, че са налице фактически и правни основания за издаване на акта, моля да го отмените в частта, с която е определен срокът на действие на мярката, защото той противоречи на закона.

Моля да ми бъде даден срок от съда да изложа подробни писмени бележки.

АДВОКАТ М.: Моля да отмените процесната заповед като незаконосъобразна и нецелесъобразна, тъй като съгласно чл. 30 от ЗЗД настаняването се прекратява от съда, а не от административния орган, поради което процесната заповед е незаконосъобразна поради липса на компетентност на административния орган.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес да изложат в писмени вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: