ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и първи септември              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1278 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 12:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.С., редовно призована, се явява лично.

 

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно призован, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – непълнолетният Д.Й.К., редовно призован, се явява лично и с Д.Х.Ч., упълномощена от Директор на дирекция „Социално подпомагане“ Бургас да присъства в съдебно заседание при изслушването му.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.З.С., редовно призован, се явява лично.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото е подадена молба от Д.Д.С., с която иска предоставяне на правна помощ поради липса на средства за заплащане на адвокат. Към молбата е приложена декларация, удостоверяваща имотно състояние и документи, удостоверяващи 74 % трайно намалена работоспособност. Представено е и разпореждане на ТП на НОИ за отпускане на социална пенсия за инвалидност в размер на 126,67 лева месечно.

Съдът, с оглед установените факти, намира искането за основателно.

Наред с това, съдът намира, че интересите на непълнолетния Д.Й.К. към настоящия момент не са защитени, тъй като същият няма законен представител или попечител. Наред с това, разпоредбата на чл. 15, ал. 8 от Закон за закрила на детето (ЗЗД) предвижда изрично право на детето на правна помощ и жалба във всички производства, засягащи негови права или интереси. С оглед тази разпоредба, разпоредбата на чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 29, ал. 4 ГПК и чл. 22, ал. 1, т. 3 от Закон за правната помощ (ЗПП) на непълнолетния Д.Й.К. следва да бъде назначен особен представител при условията на разпоредбата на чл. 25 от ЗПП.

По тези съображения съдът намира, че ход на делото не следва да се дава преди процесуалните интереси на страните да бъдат защитени по предвидения от закона ред.

По тези съображения и на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 4 от ЗПП съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕДОСТАВЯ правна помощ на жалбоподателката Д.Д.С. и на заинтересованата страна непълнолетния Д.Й.К., представляваща процесуално представителство по административно дело № 1278/2016 г. по опис на Административен съд Бургас, с предмет на делото оспорване законосъобразността на заповед №ЗД-РД-03/144/15.06.2016 г. на директор на дирекция „Социално подпомагане” гр. Бургас.

Копие от определението да се изпрати незабавно на Адвокатска колегия Бургас за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ в 3-дневен срок от съобщаването.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 26.10.2016 г. от 11:30 часа, за която дата явилите се лица са уведомени в съдебно заседание.

За Д.Х.Ч. да бъде изпратена призовка по месторабота в отдел „Закрила на детето” гр. Бургас, включително и за призоваване на непълнолетния Д.Й.К..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: