О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Бургас, 27.06.2011г.

 

 

         Административен съд гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и седми юни две хиляди и единадесета година в състав:

                                          

                                   СЪДИЯ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                          

като разгледа докладваното от съдия АЛЕКСАНДРОВА административно дело №1278 по описа за 2011г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4-7 от АПК.

Жалбоподателят „Райкови Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от Ц.С.-управител е оспорил заповед № 1265/30.05.2011г. на кмета на Община Бургас, с която на основание чл.60, ал.2 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповед № 1254/28.05.2011г. на кмета на Община Бургас.

Със заповед № 1254/28.05.2011г., кмета на Община Бургас е определил „Ултими” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.***  с ЕИК 103708112, представлявано от Е.К. К.- управител за спечелило конкурса за отдаване под наем, за срок от 10 години на недвижим имот, представляващ обособена част от поземлен имот с идентификатор по КК на гр.Бургас 07079.608.3 с площ 278 035 кв.м. и съседи: 07079.608.214, 07079.608.8, 07079.607.518, 07079.622.40, 07079.618.2, 07079.618.190, 07079.618.141, идентичен с част от УПИ I в кв.1 по плана на Приморски парк, с площ 306 262/391 262 кв.м. при граници: север - паркинг "Евин плаж", северозапад - ул."Поморийска", юг - улица, изток - плажна ивица, югозапад - УПИ III и УПИ IV, ул. "Шести септември", запад - ул."Княз Ал.Батенберг", бул."Демокрация", бул."Димитър Димов", ул."Поморийска" и ул."3ора", публична общинска собственост, представляващ площадка ситуирана в югозападната част на имота с площ 2000 кв.м. за инсталиране на атракционни съоръжения тип Лунапарк.

С процесната заповед № 1265/30.05.2011г. на основание чл.60, ал.2 от АПК е допуснато предварително изпълнение на заповедта за определяне на дружеството спечелило конкурса. В мотивите кметът е посочил, че извършването на необходимите СМР по изпълнение на предложението на спечелилият конкурса ще доведе до прекъсване изпълнението на обект „Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветителни стълбове на територията на Приморски парк”. Посочено е, че обектът се изпълнява по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" проект "Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчиво развитие на градската среда, "Бюджетна линия BG161РО001/1.4-05/2009, схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда, договор № BG161PО001/1.4-05/2009/01", като е направен извода, че от закъснение при изпълнението на описаният проект ще настъпят финансови загуби на Община Бургас от финансови корекции, които ще бъдат нанесени от управляващия орган на оперативната програма. Същевременно, според административният орган, ще бъдат ощетени интересите и нуждите на децата на Бургас и неговите гости. Забавянето и неуспешното изграждане на обекта в най-кратки срокове ще наруши обществените интереси.

Заповед № 1265/30.05.2011г. е съобщена на жалбоподателят на 07.06.2011г., жалбата сезирала съда е подадена чрез административният орган на 09.06.2011г.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и наведените от страните възражения, съдът намира следното:

Жалбата е подадена в срок от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл.60, ал.1 от АПК, в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В последния случай административният орган изисква съответната гаранция. Според ал.2 предварителното изпълнение може да бъде допуснато и след постановяване на акта.

Независимо, че е материализирано в заповед №1265/30.05.2011г., волеизявлението на административният орган представлява разпореждане на административният орган за предварително изпълнение, в конкретният случай издадено по реда на чл.60, ал.2 от АПК – след издаване на административният акт, чието предварително изпълнение постановява.

Административният орган е представил договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), според който Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, предоставя на Община Бургас безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект – „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас”.

С Договор № BG161РО001/1.4-05/2009г./001-S001, Община Бургас, в качеството на възложител, е възложила на Консорциум „Страбаг изток 4”, в качеството на изпълнител да извърши СМР на обект: Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас” по особена позиция:3 „Благоустрояване и паркоустрояване на Приморски парк – Нова част и възстановяване на декоративната стена „Стената на приказките” и водно огледало – Приморски парк, гр.Бургас”.

От представените писмени доказателства - Договор № BG161РО001/1.4-05/2009г./001-S001, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), формуляр за кандидатстване, план за изпълнение на обекта с посочени срокове за изпълнение на подобектите, протокол за откриване на строителна площадка и линия, акт за установяване на състоянието на строежа - действително се установява, както е посочено в мотивите на обжалваната заповед, че от закъснение при изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” за обект „Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветителни стълбове на територията на Приморски парк” ще настъпят финансови загуби на Община Бургас, призтичащи от финансови корекции на крайният финансов резултат по оперативната програма. Изпълнението на този договор обаче не засяга инсталирането на атракционни съоръжения тип Лунапарк, за които е проведен конкурса за отдаване под наем на недвижим имот. В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” и приложенията към него няма клауза, която да касае инсталирането на атракционни съоражения, това инсталиране не е част от етап по изпълнението на обект „Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветителни стълбове на територията на Приморски парк” и неинсталирането на атракционни съоръжения тип Лунапарк не може да повлияе върху изпълнението на договора, така, че да доведе до неговото частично нарушаване, а от там и до понасяне от страна на общината на загуби, изразяващи се в финансови корекции, които ще бъдат нанесени от управляващия орган на оперативната програма. От съдържанието на заповедта, чието предварително изпълнение е постановено с процесният акт, се установява, че това е административен акт, с който е определен спечелилият конкурс за отдаване под наем на недвижим имот върху, който лицето спечелило конкурса ще инсталира атракционно съоръжение тип Лунапарк. Този имот, с оглед описанието му, се намира на територията на Приморски парк, но предмета на заповед №1254/28.05.2011г., чието предварително изпълнение е постановено с оспореното разпореждане на кмета, обективирано в заповед № 1265/30.05.2011г. и нейното изпълнение – въвеждане на наемателят в държане на имота и инсталиране на атракционни съоражения върху него, няма никаква връзка и по никакъв начин не се отразява на изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013). В този смисъл твърдението на органа  в писмено становище от 22.06.2011г., че за въвеждането на обект: „Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветителни стълбове на територията на Приморски парк” е необходимо да бъдат извършени и работите по инсталиране на съораженията на Лунапарка не се подкрепя от представените доказателства.    

По изложените съображения съдът намира, че постановеното от кмета на общината разпореждане по чл.60, ал.1 във вр. ал.2 АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на негова заповед №1254/28.05.2011г. е незаконосъобразно. Административният орган не е доказал наличието на нито една от предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК. Те не са презумирни от закона затова органа може да допусне такова предварително изпълнение само, ако обективно съществува поне една от тези предпоставки и това съществуване да бъде подкрепено с доказателства. В случая няма връзка между сроковете за изпълнение и предмета на отделните етапи на обект „Благоустрояване и паркоустрояване, рехабилитация на алейната мрежа, паркова мебел и осветителни стълбове на територията на Приморски парк” и неинсталирането на атракционни съоръжения тип Лунапарк, поради което заплахата от неизпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” в отделна негова част не може да обоснове предварително изпълнение на заповед за определяне на спечелил конкурса за отдаване под наем на имот, върху който последният да инсталира атракционни съоражения.

Ето защо разпореждането по чл.60, ал.2 във вр. с ал.1 от АПК обективирано в заповед №1265/30.05.2011г. следва да бъде отменено.

Мотивиран от горното и на основание чл.60, ал.6 от АПК, Административен съд, гр.Бургас,  

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане на кмета на Община Бургас, обективирано в заповед №1265/30.05.2011г., с което е допуснато предварително изпълнение на заповед 1254/28.05.2011г. издадена от същият орган.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 

                                                                  Съдия: