Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

  1656           /05.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

 

при секретар Ирина Ламбова  и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 1277/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от И.Г.Ж. с ЕГН ********** ***, против решение № 32/30.03.2018 година по н.а.х.д. № 3/2017 година на  Районен съд – Средец (РС), с което е изменено наказателно постановление  № 1066/05.12.2016 година на директора на РДГ (НП).

С НП, на касатора, за нарушение на чл.84 ал.1 във връзка с чл. 84 ал.2 и чл. 65 т.9 от Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД), на основание чл. 84 ал.2 и чл. 94 ал.1 от ЗЛОД, са наложени административни наказания “глоба” в размер на 800 лева и „лишаване от право на ловуване“ за срок от три години.

С обжалваното решение РС е изменил/намалил размера на наложеното наказание „глоба“ от 800 лева на 100 лева и е потвърдил НП в останалата му част.

Касаторът оспорва решението като незаконосъобразно. Твърди, че от събраните доказателства е било установено, че не е извършител на нарушение и наказанието му е материално незаконосъобразно. Поддържа, че в мотивите си съдът е подходил едностранчиво и избирателно към доказателствата, които е тълкувал превратно, без да отговори на възраженията на жалбоподателя, а това е довело до необоснованост на съдебния акт – съществено нарушение на процесуалните правила и отделно основание за отмяна.

Иска отмяна на решението на РС и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата, а при евентуалност – отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на РС.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответна надлежна страна.

С НП И.Ж. е санкциониран за това, че на 22.07.2016 година в 01:00 часа, в землището на село Радойново, община Средец, ловува като се движи извън населеното място с МПС „Мицубиши Паджеро“ с рег. № А 1943 КМ, с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие – карабина „Блазер“ 308WINR/075303 със забранено средство – електронен преобразувател термокамера (монтирано приспособление за нощна стрелба) и в забранено за лов време – тъмната част от денонощието.

С решението РС е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин. Този извод е направен след извършването на множество процесуални действия и събиране на доказателства с почти всички способи, предвидени в НПК.

Жалбата е неоснователна.

В производството пред РС са установени всички релевантни факти. Съдът е извършил анализ на доказателствата, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, издирил е приложимото право и го е съпоставил с квалификацията на нарушението, дадена от наказващия орган. Разпитал е десет свидетели, за изясняване на различни елементи от фактическия състав на установеното нарушение. Допуснал е и е приел технически експертизи – на превозното средство, с което е извършвано ловуването (според наказващия орган) и на оптичния уред, с който служителите на РДГ са наблюдавали действията на жалбоподателя. Механизмът на извършване на нарушението и ролите на отделните участници в административнонаказателното правоотношение са изяснени напълно.

Настоящият съдебен състав споделя напълно интерпретацията на фактите по извършването на нарушението, направена от РС в обжалваното решение. Не е налице едностранчивост при описанието на обстоятелствата по осъществяване на деянието. За всеки факт, посочен като установен по делото, е налице солидна доказателствена база, събрана както по инициатива на страните, така и по почин на решаващия спора. В съдебния акт последователно, подробно и логически издържано са изложени конкретни мотиви, защо съдът не кредитира част от доказателствата, събрани в процеса – за сметка на други, съответно защо приема, че нарушението е извършено именно от Ж.. Изложени са и мотиви за изменение на едно от наложените наказания.

Съгласно чл. 84 ал.1 - 2 от ЗЛОД, който ловува, без да притежава редовно заверен билет за лов или с билет за лов, но без писмено разрешително за лов, или ловува извън определените в разрешителното места, без да е убил или уловил дивеч, се наказва с глоба от 50 до 400 лв. Когато нарушението по ал. 1 е извършено в забранено за лов време, в забранено за лов място или със забранени средства, лицето се наказва с глоба от 100 до 800 лв.

В конкретния случай от доказателствата по делото, кредитирани от съда, се установява по несъмнен начин, че именно жалбоподателят е ловувал – в забранено време и със забранено средство. Затова и И.Ж. законосъобразно е бил наказан. Решението на РС е правилно и следва да се остави в сила.

По изложените съображения, на основание чл.221 ал.2 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН,  съдът,

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32/30.03.2018 година по н.а.х.д. № 3/2017 година на  Районен съд – Средец.

 

 Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: