О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1497                                 29.06.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд - Бургас                                                                              VІІ-ми състав

на двадесет и девети юни                                               две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1276 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от Р.И.Т., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора - Бургас, ЗОЗТ-Дебелт, V гр., против заповед БС № 97/03.05.2018г. на началника на Затвора - Бургас, с която на основание чл.64, ал.2 от ЗИНЗС му е отказано да бъде преместен в затворническо общежитие от открит тип.

С разпореждане № 2409/28.05.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.151, т.3 от АПК и са дадени указания на жалбоподателя: Да представи документ за платена държавна такса от 10лв. по сметка на Административен съд – Бургас, както и да представи декларация за имущественото и гражданското си състояние по чл.23, ал.3, т.2 от Закона за правната помощ, като му беше изпратен непопълнен формуляр от тази декларация.

С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането е връчено на жалбоподателя лично, на 31.05.2018г., видно от разписката към изпратеното му съобщение. До настоящия момент посочените от съда нередовности не са отстранени, като не е заплатена и определената държавна такса. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 07.06.2018г. /четвъртък/.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1276/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: