ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На дванадесети юли                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1275 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗП Ж.Г.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

        

         По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на ЗП Ж.Г.И., ЕГН: **********, със съдебен адрес за призоваване и съобщения: гр. Стара Загора, бул. ***, чрез адвокатско дружество „Г.Б.“, адвокат Д.Г.– АК – Стара Загора срещу Заповед № ОЗ – РД/5428 от 15.12.2017 год. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за отказ за предоставяне на финансово подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 5754/23.05.2018г. административна преписка.

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на ответника да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да бъдат присъединени към материалите по делото изпратената в цялост административна преписа. Във връзка с доказване на съответствието на проекта с критерии 8.3 и 1.3 от Приложение № 7 към Наредба № 9/21.03.2015 г., и на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, моля да допуснете изслушване на заключение на комплексна съдебно-техническа експертиза, по която вещо лице със специалност „строителен инженер“ и вещо лице със специалност „агроном“, след като се запознаят с административната преписка, включително и насоките за критериите за оценка от Управляващия орган по Наредба № 9/21.03.2015 г., в това число указанията, обективирани в писмо №10-257/15.3.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както и техническата спецификация на активите по проекта, включително и обосновката на кандидата относно предназначението на активите, а при нужда и след посещение на място в Държавен фонд „Земеделие“ – гр.София, бул***, да отговорят на въпроси, посочени в молба, която представям в днешното съдебно заседание. Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 5754/23.05.2018г. административна преписка.

 

Относно искането от процесуалния представител на ответника за допускане на комплексна  съдебно-техническа експертиза съдът счита, че следва да предостави възможност на жалбоподателя да се запознае с посочените в молбата въпроси и да изрази становище по тях, след което съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

 В залата влиза адв. Г.. Съдът ЗАПОЗНАВА адв. Г. с извършените до момента действия.

 

АДВОКАТ Г.: Запознах се с извършените до момента действия. Запознах се и с молбата, но моля да ми предоставите срок – поне 5 дни, да изразя становище и да поставя евентуално допълнителни задачи към експертизата.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Правя искане след като се депозира молбата от жалбоподателя с допълнително предоставените въпроси, да ми се даде възможност да изразя становище по същите.

 

 Предвид заявеното от процесуалните представители на страните становище съдът счита, че следва да предостави на процесуалния представител на жалбоподателя срок от 5 дни за изразяване на становище, след което да изпрати становището на процесуалния представител на ответника също за изразяване на становище в рамките на 5 дни, след което съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

За събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  11.10.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: