ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 04.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на четвърти октомври                                две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й.Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1274 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аш“ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Ж., с пълномощно от днес.

 

          ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП– гр.Бургас, редовно призован, не изпраща представител.

 

           АДВОКАТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

  

   ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№6484/16.06.2017г. от ответника, административната преписка по обжалвания административен акт, с доказателства под опис/ л.29 до л.44 от делото/

 

АДВОКАТ Ж.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената с жалбата и административна преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Ж.: Уважаема г-жо съдия, по същество имам няколко възражения. Поддържам изложеното от представителя на дружеството в жалбата, като имам допълнения. На първо място двата АУАН са издадени на 15.05.2017година, като към момента на издаване на процесната заповед на 16.05.2017година, наказателно постановление не е издадено от наказващия орган. От изложеното се прави извода, че  дружеството изцяло е лишено от правната възможност, предвидена от законодателя, да се заплати евентуално наложената имуществена санкция и принудителната мярка да бъде прекратена по смисъла на чл.187, ал.4 от ЗДДС, като дори не е изчакан 3- дневния срок за възражение на акта. Това  води до съществено нарушаване на правото на защита, поради  създаване на пречки за прекратяване на ПАМ чрез заплащане на санкцията. В заповедта е записан АУАН №F301120 от 15.05. 2017година във връзка издадено Наказателно постановление №1417 от 14.06. 2017година, което към  момента се  обжалва и е предмет на НАХД.№ 3367/2017 на БРС за 11 10 17година, като  практически не е налице възможност за заплащане на санкцията и към днешна дата. Считам, че постановяване на ПАМ преди издаване на НП може да е отклонение от целите на двете производства, макар че те са отделни по своя характер, те са обвързани по чл. 187, ал.4 от ЗДДС и в този смисъл предварително издаване на заповедта за налагане на ПАМ е извън закона. На следващо място не е ясно, защо заповедта е за запечатване и на магазина и сервиза, които  представляват два различни търговски обекта, тъй като единият извършва дейност по продажба, а вторият услуга ремонт на електронни уреди. На трето място съгласно вписаното в протокола стр.1 на посочения за запечатване адрес в едно и също общо помещение работят две различни фирми на жалбоподателя и на „КСП електрониск“ ЕООД и с препятстване на достъпа до посочения административен адрес за извършване на основната дейност на двете фирми на ул.Константин Велчиков №29, биха се препятствали  незаконосъобразно правата на трети лица, тъй като се запечатва чужд обект. Самите органи са констатирали, че  200кв.м. се ползват от двете фирми, които са свързани с вътрешни входове без да могат да се изолират едно от друго. На четвърто мянсто, моля да обърнете внимание,  че от създаване на фирмата „Аш ЕООД до момента не са и издавани, нито ПАМ, нито Наказателни актове,  както и дружеството няма задължения към Фикса. На следващо място, както се установява от протокола, приложен по делото,  по време на проверката 11.05.2017година е направена контролна покупка от 5 лева от органи на НАП, за която е издадена касова бележка и не са установени нарушения  на данъчното законодателство. Посоченото в заповедта  неиздаване на касов бон за ремонт на сумата от 118,60лв. два месеца преди това на 17.03.2017г. е еднократно и случайно не е издадена, за да се прилага най - тежката мярка, с която  се надхвърлят целите за налагане на санкицонна административна мярка.  Посоченото друго нарушение в заповедта, неотпечатване на пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за оборот от сумата от 266,40лв, моля да вземете предвид, че същото не отговаря на посоченито правно основание чл.186, ал.1, б.в“ от ЗДДС и касае различни задължения и норми. Хитотезата на посчената б.б“ не касае неотпечатване на дневен финансов отчет, а касае спазване на реда изпълнеито на задължението за отчитане на оборотите от продажба. Още повече в протокола на стр. 4 за посочената сума 266,40лв.  се установи, че оборотът от 266,40лв е отчетен с издаден фискален бон, т.е.  не е ощетен фикса. На изложеното в жалбата и по-горе, моля да отмените заповедта като незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: