О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

8

гр.  Бургас, 06.01.2009 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                                  ХII състав

на шести януари две хиляди и девета година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю. Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1274 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на В.Д.Д., руски гражданин с постоянен адрес *** срещу заповед на директора на Дирекция “Миграция” на МВР (номерът и датата на административния акт не са посочени), с която на основание чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ му е наложена принудителна административна мярка “отнемане право на пребиваване”.

С разпореждане от 05.09.2008 г. жалбата е оставена без движение с указание жалбоподателят да внесе в 7-дневен срок държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд-гр. Бургас  и да представи документ за това в съда. Със същото разпореждане жалбоподателят е изрично предупреден, че при неизпълнение указанията на съда жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. Във връзка с изпълнение разпореждането на съда са изпратени два броя съобщения до жалбоподателя – на посочения в жалбата адрес и на постоянния му адрес, посочен в картата му на постоянно пребиваващ. Съобщенията са върнати с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. Съгласно чл. 53 от ГПК връчването на съобщения и призовки на пребиваващите в страната чужденци се извършва на адреса, заявен в съответните административни служби. С оглед цитираната разпоредба и на основание чл. 47, ал. 1 от ГПК е извършено връчване на съобщението чрез залепване на уведомление. Видно от върнатия отрязък от уведомлението, същото е залепено на 02.12.2008 г. Срокът за изпълнение на указанията на съда е започнал да тече след изтичане на срока по чл. 47, ал. 2 от ГПК и е изтекъл на 23.12.2008 г. (присъствен ден - вторник). В определения срок, а също така и към настоящия момент по делото не са представени доказателства за внасяне на държавната такса. По изложените съображения настоящият съдебен състав счита, че е налице неотстраняване на нередовности на жалбата в определения за това срок, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.Д. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1274/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

                                                              СЪДИЯ: