Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1366                    от  09.07.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1273 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Ж. В. В., в качеството му на Кмет на Община **** с ЕИК ****** с адрес гр. ****, ул. „*****“ № ** против Решение № 369/26.03.2018 г., постановено по НАХД № 621/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-327/16.01.2018 год., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), с което на касатора за извършено нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата) и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и потвърденото с него наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора, чрез процесуалния си представител – адв. Ж. Б. от АК Бургас поддържа жалбата по заявените в нея доводи и аргументи, не ангажира допълнителни доказателства и формулира искане за отмяна на оспорения първоинстанционен акт и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касация – Агенция за държавна финансова инспекция, редовно уведомен, не изпраща представител и не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, като изразява становище, че оспореното решение на Районен съд Бургас е правилно и законосъобразно и като такова следва да се остави в сила.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Ж. В. В. против Наказателно постановление № 11-01-327/16.01.2018 год., издадено от Директора на АДФИ, с което на касатора за извършено нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата  и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт състав на районния съд е потвърдил наказателното постановление като е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, като съставените АУАН и НП отговарят на законоворегламентираните изисквания за форма и съдържание. По същество, първоинстанционния районен съд е приел, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява извършване на вмененото на касатора административно нарушение, като определеното административно наказание е в предвидения от закона минимум.

Решението на Районен съд Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и се възприема изцяло и от настоящия съдебен състав. Фактите по делото съдът е установил посредством събраните писмени доказателства и депозираните показания от длъжностните лица по установяване на нарушението, които е кредитирал изцяло, като последователни, логични и непротиворечиви, кореспондиращи напълно със събрания по делото доказателствен материал.

Административнонаказателната отговорност на Ж. В. В. е ангажирана за това, че на 21.10.2016 год. в Община *****, гр. *****, като Кмет на Община ****, в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси е нарушил Наредбата, като в определения в чл. 11, ал. 1 от Наредбата срок до 20.10.2016 год. не предоставил справка по образец за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември.

В посочената като нарушена норма на чл. 11, ал. 1 от Наредбата е вменено задължението, ежегодно в срок до 20 октомври кметовете на общините да предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията справка по образец – приложение № 2, за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени пътувания със средства от централния бюджет за периода 1 януари – 30 септември. Справката се предоставя едновременно на хартиен носител и по електронен път. В хода на извършената проверка от контролните органи на АДФИ безспорно е установено, че такава справка не е предоставена за периода 1 януари – 30 септември 2016 год. Такава справка не представена и в хода на първоинстанционното съдебно производство. В този смисъл, настоящия касационен състав изцяло споделя мотивите на първоинстанционния районен съд за безспорно осъществен състав на административно нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата.

В сезиращата съда касационна жалба, на първо място е заявено процесуално нарушение на разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от ЗАНН, поради непроизнасяне в установения едномесечен срок от страна на административнонаказващия орган. Настоящия съдебен състав не споделя този довод за допуснато процесуално нарушение, доколкото срока по чл. 52, ал. 1 от ЗАНН е инструктивен и неговото нарушаване не съставлява процесуално нарушение, още повече такова от категорията на съществените, които ограничават правото на защита на санкционираното лице.

Не съставлява процесуално нарушение и заявеното от касатора възражение, че при постановяване на НП, административнонаказващия орган не е спазил разпоредбата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, като не се е произнесъл по възраженията против АУАН. Така заявеното също не съставлява съществено процесуално нарушение, доколкото за санкционираното лице съществува процесуалната възможност, при оспорване на наказателното постановление да заяви всичките си възражения в пълнота, от която процесуална възможност се е възползвал касатора пред първоинстанционния районен съд.

Без опора в доказателствата е и твърдението, че от нарушението не са произтекли вреди, поради което е приложима разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Видно от доказателствата, в следствие на извършеното от касатора нарушение, през четвъртото тримесечие на 2016 год. за компенсиране на стойността на безплатния транспорт на деца и ученици по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета, одобрения лимит е намален. За компенсиране на безплатни и по намалени цени пътувания на основание чл. 68, ал. 2 от Наредбата не е одобрен лимит. Освен това на основание чл. 66, ал. 1 от Наредбата, Министъра на финансите е отнел от Община Камено неусвоения лимит към 30.09.2016 год. в размер на 7 306 лева. Така описаните обстоятелства безспорно съставляват вреда за Община Камено, която е настъпила именно в следствие на осъщественото от касатора административно нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата. Именно по тази причина, в НП е посочено, че в случая няма основания за прилагане на чл. 28 от ЗАНН и именно това се има предвид, като е прието, че случая не е маловажен.

Предвид така развитите мотиви, решението на районния съд се явява валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 369/26.03.2018 г., постановено по НАХД № 621/2018 г. по описа на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                      2.