ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                           две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1273 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.П.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Руен, редовно призован, се явява адвокат Ж., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№9937/28.10.2016г. от адвокат Г. пълномощник на жалбоподателя,  с която на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК се иска спиране на производството по делото до приключване на производството по в.гр.д.№1273/2016г. на Окръжен съд Бургас, с влязло в сила съдебно решение. Към молбата е приложено съдебно удостоверение относно предмета и страните по в.гр.д.№1273/2016г. на Окръжен съд Бургас.

 

АДВОКАТ Ж.: Запозната съм с постъпилата молба и считам, че не са налице условията на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране на настоящото производство.

 

Съдът счита, че не са налице основания за спиране на настоящото производство, тъй като видно от представеното удостоверение от Окръжен съд Бургас страни по делото са жалбоподателя и трето физическо лице, като не се установява община Руен, съответно кмета на общината да участва като страна в това производство. Също така, предмета на съдебния спор не касае законосъобразността на извършеното от жалбоподателя строителство за да се приеме, че са налице основанията по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, за спиране на настоящото производство. С оглед на изложеното, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране по адм.д.№1273/2016г. по описа на Административен съд Бургас до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по в.гр.д.№1273/2016г. по описа на Окръжен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                             

АДВОКАТ Ж.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счита, че следва да се предостави повторна възможност на жалбоподателя да представи доказателства, във връзка с указанията дадени в предходно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 14-дневен срок от получаване на съобщението следва да ангажира доказателства и направи доказателствени искания, съобразно указанията дадени в предходното съдебно заседание.

 УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в определения от съда срок  и доведе до отлагане на делото, то на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91 от ГПК.

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че не бъдат ангажирани никакви доказателства и не се направят доказателствени искания, в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото решено с наличните.

Да се изпрати копие от протокола от съдебното заседание на жалбоподателя.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.01.2017г.   от 10.10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: