ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 13.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети септември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1273 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.П.Б., редовно призован,  не се явява. За него адвокат Г., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА кмет на община Руен, редовно призован, се явява адвокат Ж., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Б.П.Б. против заповед № РД-08-265/14.06.2016г. на кмета община Руен, с която е разпоредено  премахване на „гараж” - елемент на допълващо застрояване в УПИ VІІІ-124 в кв.9 на с.Вресово.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържаме жалбата. Имам искане да бъде спряно делото, поради наличие на преюдициален спор, тъй като в случая има висящо гражданско дело между жалбоподателя и ответника, което в момента е в Окръжен съд Бургас пак под №1273. Един от исковете по него е премахване на въпросния гараж като сме коментирали, че има произнасяне от органа по материално-правен въпрос и считам, че следва да се изчака решението на Окръжен съд. Моля да ми предоставите възможност да представя доказателство за гражданското дело. Нямаме други доказателствени искания към настоящия момент.

АДВОКАТ Ж.: Моля да отхвърлите оспорването направено с жалбата, като неоснователно. Да се приеме като доказателство по делото административната преписка по издаването на обжалвания административен акт. Представям и моля да бъдат приети доказателства, които са описани в нарочна молба и които са относими и касаят административното производство по което е издадено оспорвания административен акт. Представям копие от тези доказателства и за жалбоподателя. Що се касае до искането за спиране на настоящото производство, ще изразя становище след представяне на доказателства за наличието на висящ спор. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка  и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в заповедта и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед, включително и да ангажира доказателства за законност на извършеното строителство и/или  търпимост на същото по смисъла на §16 и §127 от ПЗР на ЗУТ, с оглед наведените твърдения в жалбата.

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

По искането за спиране на настоящото производство, съдът ще се произнесе след представяне на доказателства за предмета и страните по посоченото от адвокат Г. гражданско дело. 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2016 г. от 11.20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: