О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /14.06.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд –  Бургас, в закрито заседание на четиринадесети юни, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев        

 разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 1273/2012 година.

 

Производството е образувано по жалба от Т.Б.Я. *** против разпореждане за предварително изпълнение на заповед № 8-Z 563/15.05.2012 година на кмета на община Созопол.

Със заповедта, на основание чл.15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), е забранено извършването на СМР на територията на град Созопол, град Черноморец, вилни селища “Дюни” и “Света Марина”, и на други самостоятелно обособени курортни комплекси и ваканционни селища (в периода 15.05.2012 – 30.09.2012 година); извършването на СМР на територията на местността “Буджака” и село Равадиново (в периода  30.06.2012 – 30.09.2012 година); извършването на СМР във всички територии в границите на общината, попадащи в зона “А” и “Б”, съгласно чл.10-11 от ЗУЧК (в периода 15.06.2012 – 30.09.2012 година).

         Жалбоподателят, като собственик на имот в местността “Буджака”, оспорва допуснатото предварително изпълнение на заповедта с аргументи по същество - за процесуалната и материалната й незаконосъобразност. Твърди, че заповедта е незаконосъобразна, предвид нормата на чл.15 от ЗУЧК, която предвижда различен (по – дълъг) срок на забраната за извършване на СМР, както и че не са спазени изискванията на АПК при издаването й. Поддържа, че предварителното изпълнение не е обосновано от органа с някое от обстоятелствата по чл.60 ал. 1 от АПК, поради което и разпореждането е незаконосъобразно.

След като съпостави доказателствата по делото, съдът приема следното.

Т.Я. е съсобственик в УПИ ІV – 8036 с местността “Буджака” в землището на град Созопол, съгласно договор за учредяване на право на строеж от 16.02.2005 година.

Я. няма правен интерес от оспорване разпореждането за предварително изпълнение на заповед № 8-Z 563/15.05.2012 година на кмета на община Созопол.

Чл.15 от ЗУЧК забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи.

Безспорно, срокът, установен в закона е различен от срока, посочен в описаната заповед. Срокът в административния акт, обаче, не може да бъде противопоставен по никакъв начин на срока, описан в чл.15 от ЗУЧК.

Забраната за извършване на СМР от 15 май до 1 октомври на съответната година е установена ex lege и за прилагането й не е нужно каквото и да е опосредстване от кмета на общината, чрез издаване на специална заповед. Кметът на общината по никакъв начин не може - със свое волеизявление - да дерогира волята на законодателя за продължителността на установения забранителен период, защото няма нито право, нито задължение за издава текуща заповед по прилагане на чл.15 от ЗУЧК.

Кметът е длъжен, при установяване на нарушения по реда на ЗАНН (в съответствие с чл.25 ал.1 от ЗУЧК), да издаде наказателно постановление (по чл.25 ал.2 във връзка с чл.23 от ЗУЧК), с което да санкционира нарушителя. Друг е въпроса (но той не е юридически) доколко у административния орган е налице воля за прилагане на ЗУЧК – в тази му част.

Допуснатото предварително изпълнение на заповедта не засяга по никакъв начин  правата и законните интереси на жалбоподателя. Т.Я. оспорва предварителното изпълнение на акта с възможността други субекти да извършват СМР в местността “Буджака” през периода 15 май – 30 юни. Тази хипотетична възможност, обаче, не може да обуслови правен интерес от отмяна на допуснато предварително изпълнение, просто защото заповедта на кмета не е необходимо условие за прилагане на чл.15 от ЗУЧК.

С оглед на изложеното, съдът 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Т.Б.Я. *** против разпореждане за предварително изпълнение на заповед № 8-Z 563/15.05.2012 година на кмета на община Созопол.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 1273/2012 година.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: