Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 8 декември  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на двадесет и девети октомври, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1273 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

           

Производството е по реда на чл.215 ЗУТ във вр. с чл.145 и сл. АПК.

            Подадена е жалба от Г.Д.К. против Заповед № 29/ 17.07.2008г.на Началника на РДНСК гр. Бургас.  С оспореният акт са отменени одобрени инвестиционни проекти и издадено Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г. от гл. арх. На Община Созопол за строеж на :”Външни стълби към жилищна сграда” с местонахождение УПИ ІІ-950, кв.94 по плана на гр. Созопол.    

Иска се отмяна на акта, поради неправилно приложение на материалния закон.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя- адв. А. поддържа тезата, изложена в жалбата.

 Ответникът по оспорването, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А., намира жалбата за неоснователна.

 Заинтересованата страна Е.Г.Д., чрез адв. А., счита оспорения административен акт за законосъобразен.

 Заинтересованата страна- Я.Г.К., се присъединява изцяло към аргументите, изложени в жалбата и я намира за основателна..

По допустимостта на жалбата:

Жалбата е подадена от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок, поради което е допустима. Разгледана по същество е основателна.

Съдът, след преценка на събраните в хода на производството доказателства, намира за установено следното:

В оспорения административен акт е посочено, че производството по издаването му е започнало по преписка изх.№ ОС 429-00-155/17.01.2008г. от Е.Г.Д. против Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г. от гл. арх. На Община Созопол за строеж на :”Външни стълби към жилищна сграда” с местонахождение УПИ ІІ-950, кв.94 по плана на гр. Созопол.

Под посоченият номер по делото е приложено като доказателство молба от Я.Г.К., с която представя документи по преписка № ОС 429-02- 015/ 07.12.2007г. / л. 16 от делото/.

Същевременно съществуват доказателства, че на 11.12.2007г. в РДНСК гр. Бургас  е заведено писмо / вх.№ ОС 429-05-120/ от Община Созопол, подписано от кмета, с което се изпраща преписка по обжалване на Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г. към писмото е приложена жалба от Е.Г.Д. *** против посоченото разрешение за строеж / л.32 и 33 от делото/.

В тази връзка с писмо № ОС 429-02-015/17.12.2007г. Началника на РДНСК гр. Бургас на осн. чл.26 ал.1 АПК, уведомява страните за започнало администативно производство по чл.216 ЗУТ /л.31 от делото/.

На 07.01.2008г. / вх.№ ОС 429-00-053, л.21 от делото/ Е.Г.Д., е подала втора жалба до Началника на РДНСК гр. Бургас отново с искане за отмяна  Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г.

            Началника на РДНСК гр. Бургас е приел, че жалбата на Д. е подадена в законоустановения срок и че тя има качеството на заинтересовано лице, и я е разгледал по същество. В резултат на това преценил, че строителното разрешение и строителните книжа са издадени при неправилно приложение на материялния закон, и със заповед № 29/ 17.07.2008г. ги е отменил.

            В настоящото производство, освен доводите за неправилно приложение на материалния закон при издаване на оспореният акт, жалбоподателят намира, че от една страна началника на РДНСК е разгледал по същество, просрочена жалба, както и че същата е подадена от лица извън кръга на определените с нормата на чл.149 ал.2 ЗУТ.

            Последното възражение е основателно и то само по себе си налага извод за незакононъобразност на оспорения акт.

            Органът, издал оспорения акт, сам в мотивите си е приел, че към датата на издаване на разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г., собственици на дворното място и построената в него сграда са били Г.Д.К., К. К. К. / починала на 08.11.2005г.- удостоверение за наследници, л.28 от делото/ и Я.Г.К.. Този факт е безспорен и се доказва от редица представени по делото доказателства- нотариални актове и договор за покупко продажба на недвижим имот частна общинска собственост.

            При това положение право да обжалват разрешението за строеж, издадено на Г.Д.К. и книжата към него са имали К. К. К. и Я.Г.К., и за издаването му е следвало да бъдат уведомени само те.

Към датата на издаването му Е.Г.Д. не е притежавала право на собственост ,нито други вещни права върху имота или сградата, които да обостоват правото и на жалба срещу строителното разрешение.

При това положение оспорената заповед , е издадена по жалба на лице, активно нелигитимирано да оспорва разрешението за строеж. По причина, че специалната норма на чл. 216 ал.5 ЗУТ не предвижда правна възможност за административния орган при недопустима жалба да прекрати производството, то жалбата е следвало да бъде отхвърлена.

Наред с това, съдът, намира за необходимо да отбележи, че въпреки липсата на задължение за органа ,издал разрешението за строеж да уведоми Е.Г.Д., то същата безспорто е узнала за издаването му далеч преди датата на която е решила да го оспорва пред началника на РДНСК.

Самата тя в жалбите си посочва, че живее в сградата от 25 години със семейството си , на третия етаж. Стълбите, които са изградени в изпълнение на оспореното разрешение за строеж ,са предназначени да осигурят самостоятелен вход именно към жилището на третия етаж, ползвано от Д..

При липсата на активна легитимация да Д. да обжалва Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г., срочността на подадената жалба е ирелевантен по отпошение на законосъобразността на заповедта на Началника на РДНСК, факт.

По изложените съображения, съдът намира, че Заповед № 16/ 25.09.2007г. на Началника на РДНСК гр. Бургас, е незаконосъобразна и като такава следва да бъде отменена.

Воден от горното и на основание чл.172 АПК Административен съд – гр.Бургас, четвърти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

            ОТМЕНЯ  Заповед № 29/ 17.07.2008г., издадена от Началника на РДНСК гр. Бургас, с която са отменени одобрени инвестиционни проекти и издадено Разрешение за строеж № 406/ 24.10.2005г. от гл. арх. На Община Созопол за строеж на :”Външни стълби към жилищна сграда” с местонахождение УПИ ІІ-950, кв.94 по плана на гр. Созопол.          

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: