ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1272 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.14 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.С.К., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., надлежно упълномощен представя пълномощно.

За ответника – кмет на Община Несебър, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ И. – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против мълчалив отказ на кмета на Община Несебър да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация с вх. № Н1-ОА1-2061/25.04.2016г. относно действащите устройствени планове в гр. Несебър 

 

АДВОКАТ И. – Поддържам жалбата.

Представям удостоверение за наследници на Е. К. А., В. Т. Х. и С. К. К. Представям и четливи копия от нотариален акт № 160/1976г., който се намира на л.54 от делото, но копието не се чете и нотариален акт №203/1976г., който е представен многократно по делото, но също в копия, които не се четат.

Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание заверени копия от нотариален акт № 160/1976г., нотариален акт №203/1976г. и 3 броя удостоверение за наследници на Е. К. А., В. Т. Х. и С. К. К. с изх.№300/14.10.2016г., №303/14.10.2016г. и  №301/14.10.2016г.

ПРИЕМА представените от ответника с административната преписка писмени доказателства съгласно опис на л.2 от делото.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания, на осн. чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ И. – Уважаема госпожо съдия, моля да бъде уважена жалбата и да бъде отменен обжалвания мълчалив отказа и да задължите административният орган да предостави поисканата с молба вх. № Н1-ОА1-2061/25.04.2016г. достъп до обществена информация.

Намираме, че мълчаливият отказ е недопустим, доколкото в закона има предвиден изричен и мотивиран отказ защо може да се отказва предоставяне на обществена информация, в посочените в закона случаи, например при засягане интересите на трети лица или други предвидени в закона предпоставки. В случая дори не е показано дали се е произнесъл органа, тъй като въобще не е постановен предвидения в закона изричен отказ. Намираме обжалвания отказ за недопустим и моля да бъде задължен административния орган за произнасяне.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ни присъдите разноски по делото.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: