О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№996                             13.06.2014 година                                             гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на тринадесети юни                                                          две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1272 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпило искане, формулирано в титулната си част като – Искане за прекратяване на незаконосъобразни действия на кмета на Община Несебър и Общински съвет Несебър.

Жалбоподатели са „Голдън Бъг“ЕООД, ЕИК-102060805, гр.*** и Сдружение за граждански контрол върху дейността на местната власт в Община Несебър, ЕИК-176687605, гр.Несебър 8230, кв.Младост, бл.29, двете представлявани от С.М.А..

В обстоятелствената част на искането е посочено като правно основание чл.250 и сл. от АПК. Поискано е от съда да издаде разпореждане за прекратяване на незаконосъобразни действия на кмета на Община Несебър в лицето на общинската администрация и Общински съвет Несебър, изразяващи се в: 1.Непредоставяне на копие от заповед №220/15.04.2008г. по отношение на кмета на общината, както и да се разпореди на председателя на общинския съвет: 2.Да бъде предоставен на жалбоподателите списък на общинските съветници, които влизат в работната група, създадена със заповед №220/15.04.2008г. и съгласно решение №59 на ОС-Несебър от протокол №3/20.12.2007г.; 2.Да бъде предоставено копие от протокола от заседание на тази работна група; 3.Да бъде представена докладна записка и решение на ОС във връзка с предложение, становище, препоръка е др. на работната група.

В искането се твърди, че жалбоподателите многократно са се опитвали да получат информация от общинската администрация за въпросите касаещи интересите на жителите на Община Несебър и публична информация относно актове на кмета на общината и общинския съвет, но не са ги получавали. Като доказателство е представен отговор от Сметната палата по Закона за достъп до обществена информация, писмо от ОС-Несебър до трето лице, разпечатка от информация публикувана на интернет страницата на общината, възражения от втория жалбоподател, писма от жалбоподателите до председателя на общинския съвет, заявление за достъп до обществена информация от 2012г. до кмета на община, с което е поискана заповед №220/15.04.2008г.

 

Предвид изложеното и при извършената преценка за допустимостта на осн. чл.159 от АПК, съдът в настоящия си състав намери следното:

Отправеното искане следва да се квалифицира като оспорване на бездействие на административен орган по чл.257 от АПК. Същото обаче е недопустимо.

В чл.256 и чл.257 от АПК е регламентирана защитата срещу неоснователни бездействия – неизвършването на фактически действия, които административният орган е длъжен да извърши по силата на закона, без да е необходимо опосредяване с допълнително изявление – административен акт, съдебно решение или правна сделка. По този ред не се осъществява защита срещу неизпълнение на задължения за волеизявления – издаване на административен акт.

В конкретния случай искането на двамата жалбоподатели е извън предмета на производството по чл.256-257 от АПК, тъй като се касае за дейност по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), осъществявана въз основа на актове на администрацията, издадени при упражняване на предоставените им от закона правомощия. Предоставянето на заповеди на кмета на общината, списъци на общински съветници участващи в комисии, актове на тези комисии и докладните им записки, без съмнение представляват обществена информация по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ.

Решението за предоставяне на достъп до обществена информация по чл.34 от ЗДОИ и отказът за това по чл.38 от ЗДОИ представляват административни актове, за които е предвидено изрично в чл.40 от ЗДВОИ, че подлежат на обжалване по реда на АПК. След като се изисква издаване на индивидуален административен акт, това изключва постигането на същия резултат по реда на чл.257 от АПК, чрез осъждане на органа да осъществи предоставянето на информацията.  Ето защо подаденото искането по чл.257 от АПК е недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по настоящото дело бъде прекратено.

Предвид гореното и на осн. чл.160, ал.1 от АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Голдън Бъг“ЕООД, ЕИК-102060805 и Сдружение за граждански контрол върху дейността на местната власт в Община Несебър, ЕИК-176687605, отправено към съда да издаде разпореждане за прекратяване на незаконосъобразни действия на кмета на Община Несебър и Общински съвет Несебър, изразяващи се в: 1.Непредоставяне на копие от заповед №220/15.04.2008г. по отношение на кмета на общината, както и да се разпореди на председателя на общинския съвет: 2.Да бъде предоставен на жалбоподателите списък на общинските съветници, които влизат в работната група, създадена със заповед №220/15.04.2008г. и съгласно решение №59 на ОС-Несебър от протокол №3/20.12.2007г.; 2.Да бъде предоставено копие от протокола от заседание на тази работна група; 3.Да бъде представена докладна записка и решение на ОС във връзка с предложение, становище, препоръка е др. на работната група.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1272/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: