ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 08.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми юли                                         две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ЙОРДАНКА ДАЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1271 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Т., редовно призован, не се явява. За него – адв. Ц.Н., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Гл. специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „УКОРС” при Община Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

         За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Дачева.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от П.К.Т. против принудителна административна мярка по смисъла на чл. 171,  т. 5, б. „б” от ЗДвП, която жалба е обективно съединена и с иск против гл. специалист в отдел „Общофункционален контрол” при Дирекция „УКОРС” при Община Бургас с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във вр. с чл. 203 от АПК.

         Предмет на оспорване е приложената против жалбоподателя едновременно с това и ищец ПАМ „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието и съгласието на неговия собственик”. В резултат на така заявената жалба е формулирана искова претенция да бъде осъдена Община Бургас да заплати в полза на ищеца Т. сумата от 43.20 лв., представляваща обезщетение за претърпените от него имуществени вреди ведно със законната лихва, считано от датата на настъпване на вредите, а именно 18.05.2014 г.

 

         АДВ. Н.: Поддържаме жалбата ведно с изложените в нея основания. Поддържаме предявения иск. Да се приемат представените с жалбата доказателства. Поддържаме доказателствените искания, формулирани в жалбата по т. 2 и 3. Други доказателства към настоящия момент нямаме.

         ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

        

         Съдът, с оглед заявеното от страните становище и като взе предвид формулираните в сезиращата съдът жалба доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, да изпрати за прилагане по делото на заверени копия от следните документи: транспортната схема за безопасност на движението на гр. Бургас в частта й, касаеща улицата на която е извършено репатрирането (ул. „24-ти черноморски пехотен полк – до ресторант „Хепи”) ведно с доказателства за одобряването на схемата по съответния ред, датата на влизането й в сила, както и доказателства удостоверяващи датата на поставяне на знаците и надлежни протоколи за поставяне на същите и въвеждането им в експлоатация; да бъде представено заверено копие от генерален план за организация на движението в гр. Бургас ведно със съответната заповед на кмета на общината, с която този план е приет, респективно датата на влизането му в сила.

         Съдът като взе предвид, че от представените по делото доказателства – АУАН, наказателно постановление и други се установява, че собствения на жалбоподателя автомобил е паркиран на ул. „24-ти черноморски пехотен полк” – до ресторант „Хепи” на място определено за учебни автомобили, обозначен с пътна маркировка със символ „У”. От друга страна по делото е представен препис-извлечение от Протокол № 24 на Общински съвет – Бургас, с което е прието решение да бъдат обозначени 16 броя местостоянки за учебни автомобили, провеждащи подготовка за кандидати за категория „В” в конкретно посочения район. Анализът на тези доказателства обосновава, че мястото от което е репатриран въпросният автомобил не съответства на посочените в цитираното решение на общинския съвет 16 броя местостоянки. В този смисъл от страна на Община Бургас следва да бъдат ангажирани доказателства съществува ли друго решение на общинския съвет, с което е увеличен броя на местостоянките за учебни автомобили, в т.ч. налице ли е такова решение, което да указва наличието на такава местостоянка за учебни автомобили, находящи се на ул. „24-ти черноморски пехотен полк” (посочената улица не е включена в изчерпателно изброените в цитираното решение райони).

         С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на съобщението да ангажира доказателства, от които да се установи по надлежния ред, че въпросната местостоянка за учебни автомобили е определена по съответния ред посредством надлежно прието решение от Общински съвет-Бургас.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.10.2014 г. от 14,30 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: