ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 04.07.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На четвърти юли                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1270 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя Т.И.З. - редовно уведомена, се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ж. - представя пълномощно.

 

съдът докладва постъпило по делото заявление с вх. № 7319/28.06.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в което е формулирано искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на конкретно поставени в заявлението въпроси.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Т.И.З. ***, против ревизионен акт № Р-02000217004347-091-001/12.02.2018 г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 98/02.05.2018 г. на директора на дирекция „ОДОП”  Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК, във вр. с §2 от ДР ДОПК.

 

Адв. К.: поддържаме жалбата. Поддържаме си доказателственото искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Към момента няма да сочим доказателства.

юк. Ж.: оспорвам като неоснователна жалбата. Моля да приемете административната преписка. По отношение искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза бих искала да се внесе яснота по отношение на въпросите. По отношение на въпрос №2 считаме, че същият няма отношение към предмета на спора и относно обжалвания РА. По въпрос №3, вторият абзац, който започва „каква част от тях са печалба и каква част от печалбата би могла да се използва” въпросът ми е по-скоро какво следва да установи вещото лице, защото печалбата на едно ТД се определя за един отчетен период, една финансова година и тук не знаем дали се касае само за периода, зададен във въпрос №1, какво следва да изследва вещото лице или какво е имал предвид и под печалба не винаги се разбира като пари, налични в брой, по сметки, а понякога печалбата на едно дружество е нарастване на имуществено състояние - движими/недвижими вещи. По-скоро като корекция на самата терминология.

адв. К.: По въпрос №2 считам, че въпросът е коректно зададен, защото на базата на тази търговска надценка, с която е работило търговското дружество се задължава моята доверителка. Съответно ра, който е на тд, се мултиплицира върху клиентката ми. Затова искам да се уточни с каква търговска надценка е работило, за да се определи печалбата, защото по-голямата част от постъпилите средства в тд и които ревизиращият орган е установило като налични средства са заемни средства от други фирми и за да се определи дали тези средства са собственост на дружеството или на фирмите, дали заемите, но не ми става ясно от проведената процедура от органите на нап. Когато дружеството е взело едни пари назаем, то трябва да ги върне и с печалбата да си покрие разходите по осъществяване на дейността, заплащане на осигуровки и данъчни задължения. В самия РА  не е ясно каква е печалбата, с каква търговска надценка и от тази гледна точка вещото лице следва да установи с какво сума е разполагало дружеството,  за да може да си покрие задълженията, защото органът казва, че в касата на дружеството е имало средства, то е могло да си заплати задълженията, само че тези средства са заемни средства. 

юк. Ж.: Въпросът ми във въпрос №4, когато сте посочили да се изготви паричен баланс по принцип той се прави на фл, но може би сте имали предвид какви са приходите, а не доходите на дружеството, съответно разходите.  От тези разходи, които сте посочили, и плащания какво следва да се има предвид - плащания към доставчици, всякакъв вид плащания и свързани ли са тези плащания с фирмите, които сте посочили  във въпрос № 5?

Адв. К.: Всякакъв вид плащания. Свързани са, да.

юк. Ж.: Тогава на въпрос № 5, където сте изброили фирмите, издали на дружеството фактури, на което жалбоподателката е била управител, имам предвид, че една част от фирмите например „Лиота” ЕООД – тя е издавала фактури м. ноември 2013 г., а м. ноември актът е отменен. Там нямате уточняване за какъв период следва вещото лице да установи дали има плащания по всички фактури? Отделно за последната фирма тя също не е коментирана в решението, защото ние сме я отменили и се касае за фактури през м. декември 2013 г. Ако можете в този въпрос да уточните за какъв период вещото лице да провери тези доставчици дали са издавали фактури и съответно извършени плащания.

Адв. К.: За периода, през който клиентката ми е била управител и за фактурите, които не са отменени с решението на директора на дирекция „ОДОП” Бургас. Вещото лице следва да отговори на въпрос №5 за периода, който е посочен във въпрос №1, а именно: от 01.07.2013 г. до 31.10.2013 г.

юк. Ж.: По отношение на въпрос №6 и №7 също считам, че са неотносими към предмета на спора, но съдът ще прецени дали да ги допусне.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Допуска извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запозная с доказателства по делото и извърши необходимите справки да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в заявление с вх. № 7139/28.06.2018 г., като съобрази уточненията, направени в днес.

НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 900.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.     

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

 ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.10.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: