ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 1270 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Г.С.Д., М.С.С., П.Д.С. и К.Д.С. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат А.С., надлежно упълномощен.

За ответника- заместник кмет „УТС” в Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице З.А..

 

Адвокат С. – Считам, че не съществуват процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Моля да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следа

З.Ч.А., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А. - Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Вещото лице А., на въпроси на адвокат С.: Във връзка с отговора ми на въпрос 5, искам да заявя, че в чл. 154, ал.2, т.1-8 от ЗУТ е посочено кои отклонения са съществени. Преградата не е предвидена по проект, но съгласно този чл.154 от ЗУТ не е съществено отклонение. Във връзка с отговора на въпрос 6 много точно е казано в заключението - не е и ограда, в акта на кмета е записано преграда. По смисъла на ЗУТ оградите се разполагат на регулационна улична и странична регулационна линия. Тази преграда е към двора, в рамките на парцела и не може да се третира като ограда и строеж по смисъла на ЗУТ.

Адвокат С. – Нямам повече въпроси.

Вещото лице А., на въпроси на юрисконсулт Р.: Никъде в документацията представена от Община Бургас, която съм разгледала, никъде не съществува преграда. В отговора ползвам въпроса така, както е зададен. В този смисъл е и отговора в заключението. Към заключението съм приложила схема и съм описала, че преграждането представлява тухлен зид с 1,2 м дължина и височина от 2,40м., към него е монтирана метална дворищна врата с размери 2,40 м. височина и 2,56м. дължина. Металната врата е закрепена на метални колонки, закрепени към тухления зид. Тухленият зид допълва това разстояние от 1,20м. Вратата можеше да бъде изцяло метална. Това разстояние от 1,20м. можеше да бъде също метална. Зидът е масивен - 25 см. Относно застопоряването на зида към земята - нямала съм такава задача, не е поставена такава задача на експертизата и не съм изследвала този въпрос. Тухленият зид достига до външната стена на сградата -1,20м. и спира, там е сложена метална колонка и е монтирана тази врата. Тухленият зид е от варов разтвор и тухли.Протокол за степен на завършеност на сградата не съм търсила. Достигнали са до съставяне на акт 15, в ТД „Приморие” има екзекутивни проекти. На основание на екзекутивната документация в ТД Приморие, сградата е населена, и според мен е завършена. След като е изпълнена по проект може да се счита за завършена. Завършена е по проект, а това че няма удостоверение за въвеждане в експлоатация не я прави незавършена. Ако имаше поставен въпрос какви документи има, може би щях да изследвам по-обстойно. Това че в чл.181 от ЗУТ се говори кога сградата в груб строеж е завършена, това е правен въпрос, който не е от моята компетенция. Уточнявам отговора на въпрос 2 - сградата е завършена по проект, нанесени са всички промени от основния проект и е населена. Този зид и метална врата не препятстват ползването на самостоятелните обекти в сградата, тъй като те не засягат самия вход на тази сграда. Тази преграда по-скоро служи за обезопасяване на вътрешната част на незастроеното дворно място, което е собственост на собствениците на терена. Купувачите са с отстъпено право на строеж, те би трябвало да ползват незастроената площ на двора. Ако се приеме, че всички собственици на самостоятелни обекти имат право да ползват дворното място, то е сменено предназначението на прохода. Това е една хипотезата, ако собствениците на самостоятелните обекти имат право да ползват незастроената част на дворното място, изграждането на тази преградна тухлена стена и врата променя неговото предназначение. Във връзка с отговора ми на въпрос 7, че разрешението за строеж е по образец, имам предвид, че във всички служби ги има, има го приложено и във видове нормативни документи. Има описание, да се опише, вида на строежа и неговите основни характеристики – жилищен, обществен и т.н., това го зная от практиката. Такива подробности за разни прегради не съм срещала в строителни разрешения.

Юрисконсулт Р. – Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице А. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат С.- Представям нотариално заверена декларация от строителя на въпросната сграда.

Юрисконсулт Р. – Считам, че не следва да бъде кредитирано представената декларация. Представям писмо от е-мейла на Г.Д. ***, в което е посочено, че металната врата е изградена преди две години.

Адвокат С.- Считам, че представеното писмо няма връзка с премета на делото. Това е почти лична кореспонденция и считам че няма налице основания да бъде прието като доказателство. Няма да соча други доказателства.

Юрисконсулт Р. – Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА декларация на Стоян Василев Кирязов от 01.12.2014г и писмо вх.№94-01-37976/4/22.11.2013г. на община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С. - Поддържам жалбата на моите доверители. Считам, че процесния административен акт е незаконосъобразен и като такъв моля да бъде отменен. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Юрисконсулт Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Безспорно от събраните по делото доказателства се устави изпълнение на масивен тухлен зид, което по смисъла на ЗУТ представлява строеж, който е незаконосъобразно изграден, изграден е без необходимите строителни книжа, както и прикрепената към него метална ограда. Моля да ми предоставите възможност в писмени бележки да развия подробни съображения, в даден ми от вас срок, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания определи на страните 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: