ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1270 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Г.С.Д., М.С.С., П.Д.С. и К.Д.С. не се явяват, редовно уведомени. За тях се явява адвокат А.С., надлежно упълномощен.

За ответника – заместник кмет „УТС” в Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

Адвокат С. – Считам, че не съществуват процесуални пречки - да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Г.С.Д., М.С.С., П.Д.С. и К.Д.С. против заповед №1164/10.05.2014г. на зам.кмета по „УТС” при Община Бургас, с която е наредено на жалбоподателите да премахнат изпълнен незаконен строеж „Преграждане посредством метална врата и тухлен зид”, находящ се в проход към южната дворна част на УПИ V-5949, кв. 41 по плана на ж.к. „Възраждане”, гр. Бургас, с административен адрес гр.Бургас, ул. Александър Велики №48.

 

Адвокат С. – Поддържам жалбата. Няма да представяме доказателства. Имаме доказателствено искане и предоставям на съда, ако счете, че въпросите са релевантни към спора, относно съществото на спора. Искаме да бъде извършена експертиза, досежно, ако от административната преписка не може да се установи и е видно, че теренът, върху който е построена сградата, същия е изцяло собственост на жалбоподателите, и в тази връзка моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, като моля да ми предоставите срок да формулирам въпроси към вещото лице. От преписката не знам доколко ще е видно и изчерпателно установяването на „строежа”, поради тази причина искам да бъде извършена експертиза.

Юрисконсулт Р. – Оспорвам депозираната жалба като неоснователна и недоказана. Моля да приемете преписката, представена от Община Бургас по повод образуване на обжалвания административен акт. По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза - предоставям на съда, като ще помоля, след като се запозная с въпросите, формулирани от жалбоподателите, да ми дадете възможност също евентуално да формулирам въпроси от името на Община Бургас.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към административната преписка по издаване на оспорения акт писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да сочат други доказателства, като обявява на същите, че ще се произнесе по искането за експертиза, след конкретизиране на задачите, за което определя на жалбоподателя 7-дневен срок.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: