Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                   Дата 04 декември 2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 06 ноември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1270 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на Х. Ц. П. *** против Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХД № 22/08 год. по описа на Районен съд – Средец, с което е потвърдено НП № 02-001968/04.04.2008 год. на Директора на РД “Автомобилна администрация”, с което на касатора са наложени административни наказания “глоба” в размер на 10 лв. за нарушение на ЗДвП и глоба в размер на 500 лв. за нарушение на Наредба № 12/2007 год. на МТ и ДАМ.

Твърди се, че решението е незаконосъобразно без да се навеждат конкретни касационни отменителни основания. Излагат се основно съображения във връзка с незаконосъобразността на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не  се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за частична основателност на жалбата, като изразява становище за недопустимост на съдебния акт, в частта относно потвърждаване на наказателното постановление, с което е наложена глоба в размер на 10 лв.

         Предвид липсата на конкретни отменителни касационни основания по смисъла на чл.209 от АПК, Административният съд съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, но е недопустимо в частта относно потвърждаване на наказателното постановление, с което е наложена глоба в размер на 10 лв., а в останалата му част е допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

С изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата, публ. в ДВ бр.51 от 26 юни 2007 год., в сила от 30.06.2007 год., с разпоредбата на чл.189, ал.5 от с.з., законодателят е въвел нова правна норма, съгласно която не подлежат на обжалване наказателни постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително. В процесния случай, водачът на МПС е бил санкциониран, като му е била наложена глоба в размер на 10 лв., за констатираното нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. В този случай, наложеното наказание е под предвидения минимум за обжалване, поради което за санкционираното лице не е налице правна възможност да упражни правото си на защита и надлежно да сезира Районния съд с жалба против издаденото наказателно постановление в тази му част. Жалбата против него е била процесуално недопустима, респ. развилият се впоследствие съдебен процес също е недопустим, както и постановеният съдебен акт в тази му част, поради което е налице отменително основание по смисъла на чл.209, т.2 от АПК.

В частта относно другото наложено наказание за нарушение на чл.87, ал.1 от Наредба № 12/2007 год. на МТ и ДАМ, решаващият съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за установено, че при извършената проверка от контролни органи към РД “Автомобилна администрация” е било констатирано, че на 29.02.2008 год. в гр.Средец, касационния жалбоподател е управлявал товарен автомобил “Волво”, конкретно описан, като било установено, че часовника на тахографа, монтиран в автомобила, не е сверен с местното официално време в страната. За констатираното нарушение бил съставен АУАН, въз основа на който впоследствие било издадено и наказателното постановление, в което били възпроизведени горните констатации.

От събраните по делото доказателства съдът е приел, че е осъществен състава на нарушението и правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на нарушителя.

Настоящият съдебен състав споделя правните изводи на решаващия съд. Безспорно в случая е нарушена нормата на чл.87 от Наредбата, съгласно който при използване на тахографа водачът е длъжен да свери часовника на тахографа с официалното местно време в страната, в която е регистриран автомобилът и да настрои маркираното върху тахографския лист време в съответствие с показанията на часовника, в случай, че на автомобила е монтиран аналагов тахограф. Жалбоподателят не е ангажирал по делото доказателства, които да опровергаят фактическите констатации на административния орган, поради което правилно е била приложена и санкционната норма на чл.95, ал.1 от Закона за автомобилните превози.

Като е изложил аналогични фактически и правни доводи по отношение на това нарушение, районният съд е постановил един правилен и законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила, в тази част. Наложеното наказание е в неговия минимум, поради което не е налице възможност за редуцирането му.

Съдържащите се в касационната жалба възражения се отнасят единствено до законосъобразността на издаденото наказателно постановление, които, предвид обстоятелството, че в касационното производство се контролира законосъобразността на съдебното решение, не следва да бъдат обсъждани.  Същите биха могли да бъдат предмет на анализ, в случай, че се отмени съдебното решение и спорът бъде разгледан по същество. В настоящия случай, съдебното решение в тази му част е правилно, поради което не следва да се коментират възраженията във връзка с твърдяна незаконосъобразност на наказателното постановление.

На основание изложените по-горе съображения и с оглед нормата на чл.221, ал.3 и чл.221, ал.2, предл.1-во от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/08 год. по описа на Районен съд – Средец, В ЧАСТТА относно потвърждаване на НП № 02-001968/04.04.2008 год. на директора на РД “Автомобилна администрация” – гр.Бургас, с което е наложено административно наказание “глоба” в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 45/04.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 22/08 год. по описа на Районен съд – Средец, В ЧАСТТА относно потвърждаване на НП № 02-001968/04.04.2008 год. на директора на РД “Автомобилна администрация” – гр.Бургас, с което е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. за нарушение на чл.87, ал.1 от Наредба № 12/2007 год. на МТ и ДАМ.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:………….……….

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1…………………

 

                                                                                         2…………………