Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

   437                  /08.03.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на осми февруари две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:   Даниела Драгнева

Веселин Енчев

 

при секретар С.А. и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 126/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба от заместник – кмет „Европейски политики, околна среда“ на Община Бургас против решение № 1977/08.12.2017 година по н.а.х.д. № 5393/2017 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е отменено наказателно постановление № Е - 389/13.10.2017 година на касатора (НП).

С НП, на С.З. с ЕГН ********** *** – в качеството му на технически ръководител на СМР в обект в град Бургас, за нарушение на чл.25 ал.2 т.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас (Наредбата), на основание чл. 55, във връзка с чл. 56 ал.1 от Наредбата, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

Касаторът поддържа, че РС е приложил материалния закон неправилно при отмяната на НП. Заявява, че санкционирането на лицето  е законосъобразно, защото то е субекта, отговарящ пред администрацията от името на търговското дружество - реален изпълнител на строителството.

Иска се отмяна на решението и потвърждаване на НП.

Прокурорът пледира основателност на жалбата. Според него, длъжностното качество на касатора не е доказано, затова решението следва да се отмени, а делото – дъ бъде върнато на друг състав на РС за установяване на правната връзка между наказания и търговското дружество, осъществявало СМР.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

З. е наказан като технически ръководител на строеж, извършван в град Бургас, улица „Дебелт“ № 11 от „Техно строй България“ ООД за това, че при извършена проверка на 03.10.2017 година в 14:10 часа е установено натрупване на строителни материали – пясък и ютонг – на площ от шест квадратни метра.

РС е приел, че З. не може да бъде субект на нарушението по чл.25 ал.2 т.3 от Наредбата и е отменил НП.

Решението е правилно. Мотивите му се споделят изцяло от настоящия касационен състав.

Съгласно чл. 25 ал.1 от Наредбата, собственикът, инвеститорът, възложителят или изпълнителят на дейността, от която се формират СО и ЗМ, касаещи обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, както и за премахване на незаконни строежи е отговорен за третирането и транспортирането им.

Според чл. 25 ал.2 т.3 от Наредбата, отговорното лице по ал. 1 е длъжно . да не допуска натрупването и разхвърлянето на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки, приготвянето на варови, циментови и други разтвори върху тротоари, улични платна, дъждоприемни шахти,  озеленени площи и на отстояние, по-малко от 1.5 м.(метър и половина) от стволовете на дървета или храсти/освен в специални за целта подложки.

От цитираните разпоредби се констатира, че задължението да не се допуска натрупването и разхвърлянето на строителни материали и отпадъци извън границите на обектите и строителните площадки, е възложено върху собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността. В конкретния случай, по делото пред РС наказващият орган не доказал, че С.З. притежава някое от тези специфични качества, за да бъде санкциониран за нарушение на чл. 25 ал.2 т.3 от Наредбата. По делото има данни (а не доказателства), че З. е работил по трудово правоотношение, като „технически ръководител“ с изпълнителя на дейността – „Техно строй България“ ООД. РС основателно е приел, че З. не може да бъде санкциониран за нарушение на чл. 25 ал.2 т.3 от Наредбата.

РС е установил правилно фактическата обстановка по извършване на нарушението, съпоставил е относимите факти с приложимото право и е формулирал законосъобразен извод за основателност на жалбата срещу НП.

Решението на РС следва да се остави в сила.

С оглед на изложеното, на основание чл.221 ал.2 във вр. с чл. 218 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1977/08.12.2017 година по н.а.х.д. № 5393/2017 година на Районен съд – Бургас.

           

Решението е окончателно. 

 

           

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: