Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   580                     от 03.04.2017 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Бургас, петнадесети състав, на шестнадесети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

        Членове: 1. Станимир Христов

                          2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.Д. и прокурор Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 126 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Началник група „АНД, ОПТП, Профилактика и ПОВ“ в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР Бургас против Решение № 1870/12.12.2016 г., постановено по НАХД № 5769/2016 г. на Районен съд - Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 14-0769-000896/26.05.2014 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР Бургас, с което на Д.Б.П., ЕГН **********, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева. В касационната жалба се сочи, че оспореното решение е неправилно. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като разгледа спора по същество и отмени атакуваното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение, постановено в противоречие с материалния и процесуалния закон, а също и поради явната му несправедливост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, редовно уведомен, касатора не изпраща представител.

Ответникът по касация – Д.Б.П., ЕГН ********** ***, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение неоснователност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на Д.Б.П. против Наказателно № 14-0769-000896/26.05.2014 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ ОДМВР Бургас, с което на П., на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ (отм.) е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ.

За да отмени наказателното постановление, съдът е приел, че при съставяне на АУАН и при издаване на атакуваното НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на санкционираното лице – не е описана фактическата обстановка на нарушението и доказателствата, при които то е извършено, което препятства съдебния контрол.

Решението на Районен съд Бургас е правилно като краен резултат и следва да се остави в сила, но по мотиви различни от изложените.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Районният съд е приел, че следва да отмени процесното НП поради липса на описание на фактическата обстановка, при която нарушението е извършено и непосочване на доказателства в тази връзка. Настоящият съдебен състав счита, че в НП е изпълнено условието да има описана фактическа обстановка, но тя е противоречива. Видно от мотивната част на НП лицето Д.П. се разглежда като водач на лек автомобил „Мазда 6“ с рег. № ***, т.е П. управлява посочения автомобил  като няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.  При описанието на нарушението обаче отговорността на П. е ангажирана в качеството му на собственик на посочения автомобил, без да има доказателства, че това е така. В този смисъл неизясняването на факти, свързани с установеното нарушение преди издаването на НП е в нарушение на изискването на чл. 52, ал.4 от ЗАНН.

Касационната инстанция намира, че постановеното решение е валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1870/12.12.2016 г., постановено по НАХД № 5769/2016 г. на Районен съд - Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                  2.